REKLAMA

 

REKLAMA

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Mamateyova 17, P.O.BOX 41, 85005 Bratislava


Telefón: 0850 003 003
Email:
Webstránka: www.vszp.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MAPA
PREZENTÁCIA

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je najväčšou zdravotnou poisťovňou v SR a po spojení so Spoločnou zdravotnou poisťovňou 1.1.2010 VšZP má 2,9 mil. poistencov. VšZP máviac ako 10 tisíc zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 81 pracovísk. 
 
VšZP má medzinárodné kontakty. Zapája sa najmä do činnosti Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní — Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli, ktorej členom je od roku 1998. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných odborných konferencií a seminárov, aktívne sa podieľa na prácach projektu Svetovej banky zameraných na modernizáciu zdravotníctva.
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa vznikla 1.1.1995 ako nástupnícka organizácia Národnej poisťovne Správy Fondu zdravotného poistenia v zmysle zákona NR SR č.273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení. Dňa 1. 7. 2005 sa poisťovňa transformovala na akciovú spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.  Transformačný proces sa riadil zákonom č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dňa 18.5.2005 získala VšZP povolenie z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť  na vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Zápis VšZP do Obchodného registra  ako akciovej spoločnosti  so sídlom na Mamateyovej 17 v Bratislave bol vykonaný  s účinnosťou k 1. 7. 2005. Práva akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

Základné informácie o poisťovni
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sa, vložka číslo : 3602/B, IČO: 35 937 874.
 
Štruktúra akcionárov
 
VšZP je akciová spoločnosť so 100 % podielom štátu na jej základnom imaní. Práva jediného akcionára, ktorým je vo VšZP Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR.
 
Kód poisťovne: 25
 

Pridať do obľúbených (funguje pre Internet Explorer) Pridať do obľúbených položiek     Vytlačiť (zobrazí verziu optimalizovanú pre tlač) Vytlačiť     Nahlásenie nesprávnych údajov Nahlásiť nesprávne údaje