Celoslovenský prieskum o očkovaní

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vznáša protest proti celoslovenskému dotazníkovému prieskumu „Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov a budúcich rodičov k očkovaniu“, ktorý od 10.6. do 21.6.2013 pod záštitou hlavného hygienika vykonávajú RÚVZ v čakárňach niektorých pediatrov a na školách. Dotazník nesie znaky jednostrannosti, zastrašovania a manipulácie rodičov. Svedčí o tom napr. otázka: „Ste si vedomá, že odmietaním očkovania beriete na seba zodpovednosť za prípadné ochorenie, následky alebo aj smrť Vášho dieťaťa?“, ktorá je navyše zo strany štátu neetická vzhľadom k tomu, že povinné očkovanie môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia aj smrť, pričom štát za tieto tragické prípady odmieta preberať zodpovednosť a dôsledne ich prešetriť, ako vidieť napríklad na prípade úmrtia 3-mesačného Maroša Skurcoňáka v januári 2012. Máme aj pochybnosti o dostatočnej anonymnosti prieskumu, vzhľadom na to, že RÚVZ môže spätne overiť v ordináciách, ktorí rodičia v daný deň navštívili pediatra, a možno aj identifikovať respondentov podľa informácií z dotazníka. Účel takto stavaného tendenčného dotazníka nám nie je jasný.

DOTAZNÍK

Milé mamičky a budúce matky!

Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorého cieľom je zistiť poznatky a postoje k povinnému očkovaniu. Dotazník je anonymný. Vybranú odpoveď zakrúžkujte, resp. dopíšte. Za ochotu Vám vopred ďakujeme!

 

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v

 1. vek ....................
 2. bydlisko (iba okres):
 3. stav:

a/ rodič

b/ bezdetný

 

 1. ukončené vzdelanie:

a/ základné

b/ stredoškolské bez maturity

c/ stredoškolské s maturitou

d/ vysokoškolské

 

 1. ekonomická aktivita:

a/ zamestnaná

b/ nezamestnaná

c/ študentka

d/ na materskej dovolenke

e/ iné:.......................

 

 1. bývanie:

a/ v meste

b/ na vidieku

 

 1. Boli ste ako dieťa očkovaní proti nejakým chorobám?

a/ áno

b/ nie

c/ neviem

7a. ak nie uveďte dôvod:

....................................

7b. ak áno, myslíte si, že máte nejaké následky po očkovaní:

a/ nie

b/ áno, aké........................................

 

 1. Boli ste počas posledných 5 rokov očkovaný ?

a/ áno

b/ nie

 

8a. ak áno proti akej chorobe?

...............................................

 

 1. Odkiaľ čerpáte informácie o očkovaní?

Označte každú odpoveď číslom zo škály 1-4, pričom 1=vôbec, 2=najmenej často, 3 =stredne často, 4=najčastejšie

a/od ošetrujúceho lekára, zdravotníckeho pracovníka ...

b/od známych, iných rodičov ...

c/z internetu ...

d/z masmédií (televízia, rozhlas, časopisy) ...

e/iné:.................................................................................................................

 

 1. Kde by ste uvítali viac odborných informácií o očkovaní detí? Môžete označiť aj viac možností.

a/ priamo v detskej ambulancii

b/ v časopisoch

c/ v televízii a v rozhlase

d/ na internete

e/ inde ............................

 

 1. Stretli ste sa aj s názormi, ktoré popierajú účinnosť očkovania a dokonca ho považujú za škodlivé?

a/ áno

b/ nie

 

11a/. Ak áno, uveďte kde a akým spôsobom. Môžete označiť viac možností.

 1. Na internete
 2. V televízii, rozhlase
 3. V časopisoch (Mama a ja, Dieťa, Mamina, iné:................................................)
 4. Na prednáškach zameraných na škodlivosť očkovania
 5. Od ošetrujúceho lekára alebo iných zdravotníckych pracovníkov
 6. Pri stretnutiach s osobami, ktoré považujú očkovanie za škodlivé (iní rodičia, aktivisti, iní:............................................................................................)
 7. inde: ..........................................................................................

 

 1. Váš postoj k očkovaniu:

a/ som za zachovanie povinného očkovania v takom rozsahu ako je teraz

b/ som za zachovanie povinného očkovania a prijal/a by som jeho rozšírenie o niektoré choroby napr. rakovina krčka maternice, iné: ........................................................................... c/ som za zrušenie povinného očkovania proti niektorým chorobám, akým?:.............................

d/ som za zrušenie očkovania všeobecne

 

12a. ak ste pre zrušenie očkovania (odpoveď c/ alebo d/ predchádzajúcej otázky), prečo:

a/ je zbytočné, nakoľko ochorenia sa nevyskytujú

b/ očkovanie je rizikové

c/ očkovanie by nemalo byť povinné, ale osobným rozhodnutím rodiča

d/ neviem uviesť dôvod

e/ iné: .........................................................................................................................

 

 1. Ak by sa zmenilo povinné očkovanie detí na nepovinné dali by ste svoje dieťa (budúce dieťa) očkovať?

a/ áno

b/ nie

c/ neviem

 

 1. Tu je vymenovaných 10 ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje na Slovensku. Ktoré ochorenie môže viesť k závažným následkom, alebo dokonca k smrti? Označte krížikom správnu odpoveď pri každej chorobe.

 

Choroba

áno

nie

Choroba

áno

nie

čierny kašeľ

 

 

invazívne nákazy vyvolané pneumokokmi

 

 

tetanus

 

 

detská obrna

 

 

záškrt

 

 

osýpky

 

 

hemofilové invazívne nákazy

 

 

mumps

 

 

vírusová žltačka typu B

 

 

rubeola (ružienka)

 

 

 

Túto časť vypĺňajte prosím len v prípade, že ste rodič (nie bezdetný)

 

 1. Uveďte prosím počet a vek detí:

Počet: ......................

Vek: ........................

 

 1. Dávate svoje dieťa (deti) očkovať?

a/áno, všetky povinné očkovania v stanovenom termíne a aj niektoré odporúčané. Aké? .........................................................................................................................

b/ áno, ale iba všetky povinné očkovania v stanovenom termíne

c/ z povinných očkovaní sme odmietli očkovanie proti: .............................................................

d/ z povinných očkovaní sme odložili očkovanie proti: ..............................................................

e/ odmietli sme akékoľvek očkovanie

f/ moje dieťa nemôže byť očkované z iných zdravotných dôvodov

 

 1. Informuje Vás lekár proti akej chorobe bude Vaše dieťa očkované?

a/ áno vždy

b/ áno, niekedy

c/ len keď sa opýtam

d /nie

 

 1. Poučí Vás lekár alebo sestra o možných nežiaducich účinkoch po očkovaní?

a/ áno dostatočne

b/ čiastočne, ale prijala by som viac informácií

c/ nie

 

 1. Vyskytla sa už u Vášho dieťaťa nežiaduca reakcia po očkovaní ?

a/ nie

b/ áno aká? .....................................................................................................

 

 1. Ak ste v otázke č. 16 označili c/ d/ alebo e/ ste si vedomá, že odmietaním očkovania beriete na seba zodpovednosť za prípadné ochorenie, následky alebo aj smrť Vášho dieťaťa?

a/ áno

b/ nie

Ďakujeme, že ste si našli čas a vyplnili dotazník!

Autor článku: Ing. Iva Vranská Rojková, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Dátum zverejnenia: