• O zariadení

Popis zariadenia


Sociálno – psychologické poradenstvo prinášame vám terapeutickú, psychoterapeutickú a bazálnu terapiu ako aj konzultačnú činnosť v oblasti supervízie – rozvoja ľudských zdrojov, špecializované sociálne poradenstvo a v neposlednej rade aj samostatný výkon SPODaSK (sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ďalšie informácie


ociálno – psychologické poradenstvo
prináša terapeutickú, psychoterapeutickú a bazálnu terapiu ako aj konzultačnú činnosť v oblasti supervízie – rozvoja ľudských zdrojov, špecializované sociálne poradenstvo a v neposlednej rade aj samostatný výkon SPODaSK (sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately).

Nami poskytovaná psychoterapia je tzv. dynamická hlbinná psychoterapia. Psychodynamická psychoterapia patrí k vysoko účinným psychoterapeutickým postupom.

Je to forma liečenia prostredníctvom porozumenia a pochopenia, ktorý sa vytvára vzťahom medzi klientom a psychoterapeutom. 

Tento druh terapie pomáha k zlepšeniu mnohých emočných problémov, ktoré sa prejavujú v osobnom alebo profesionálnom živote klienta. Je vhodným nástrojom pre liečenie mnohých duševných porúch (rôznych úzkostných, afektívnych stavov, psychosomatických porúch, porúch osobnosti, problémov v oblasti sexuálneho života, problémy vo vzťahoch, hľadanie samého seba,  a ďalších.)

Tento druh terapie poskytujeme individuálne, ale aj cielene v skupinách , ale aj párová psychoterapia* so špecifickým zameraním, či nastavením jednotlivých programov ako sú: 

- ročný program pre zvládanie úzkosti, fóbií a iných ťažkostí. 

Všetky tieto činnosti spadajú ako podpora v rámci tzv. bazálnej terapie, čo je práca s telom, autogénny tréning, svalová relaxácia a iné techniky, ktoré pomáhajú k riešeniu Vašich ťažkostí.

* Párová psychoterapia - Párové sedenia sú prednostne zamerané na riešenia partnerskej alebo rodinnej problematiky a sexuálne ťažkosti vyplývajúce zo vzájomného spolužitia.

Ako prebieha konzultácia/sedenie?

Vyšetrenie prebieha formou individuálneho stretnutia v ambulancii psychoterapeuta jeden alebo viackrát týždenne podľa potreby klienta. Spolupráca medzi klientom a psychoterapeutom je vo väčšine prípadov dlhodobejšia a prebieha v pravidelných intervaloch. Takáto spolupráca umožňuje klientovi postupne spracovávať otvorené témy a prijímať bolestivé, nepochopené alebo zraňujúce zážitky.

SUPERVÍZIA
(Špecializujeme sa na supervíziu pre zdravotníkov a oddelenia SPODaSK)

Supervízia slúži všetkým (napr. psychoterapeutom, učiteľom, poradcom, trénerom, zdravotníkom a iným profesným oblastiam, ktorí pracujú s ľuďmi. Pomáha im vytvárať priestor na to, aby mohli viac uchopiť svoju prácu, aby mohli viac rozumieť sebe a tým, s ktorými sa stretávajú pri práci, aby sa mohli vyventilovať zo svojich problémov a ťažkostí v práci. Vďaka supervízii môžeme ponúknuť tým, s ktorými pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie riešenie ťažkostí. Supervízia nemá byť kritikou alebo negatívnym hodnotením práce, má byť snahou pomôcť druhej strane ako vykonávať svoju profesiu kvalitnejšie a lepšie.

Čo je cieľom supervízia?

- Overovanie si efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci
- Rozširovať možnosti práce s klientom
- Korigovať stereotypy v práci – uvedomovať si ich a minimalizovať
   ich
- Prevencia vyhorenia pracovníka
- Predchádzanie poškodenia klienta
- Zvyšovanie profesionality pracovníka – získavanie nových
   skúseností a informácií
- Kvalitnejšia spolupráca s ďalším kolegami v práci, čím sa zvyšuje
   profesionálna odbornosť v tíme

Čo všetko môžem supervidovať?
Všetko to, čo mi aj trocha bráni v práci, môžu to byť klienti, kolegovia, vedenie, rôzne pocity napr. únava, pocit nedocenenia, strach, blízkosť ku klientovi, hnev atď.

Čo mi supervízia môže dať alebo priniesť?

- Väčšie pochopenie seba samého pri práci
- Väčšie pochopenie klienta
- Väčšiu spoluprácu s ďalšími kolegami
- Predchádzanie vyhoreniu v práci
- Viac práce na svojej odbornosti
- Zvyšovanie svojej profesionality pri práci

Špecializované sociálne poradenstvo je vykonávané na základe udelenej licencie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky evidovanej pod číslom SP0008.

Zaoberá sa zisťovaním príčin vzniku a charakteru rozsahu problému jednotlivca, rodiny, komunity a poskytovanie konkrétnej odbornej pomoci – intervencie.

Cieľovou skupinou v sociálnom poradenstve sú ľudia, ktorí sú schopní za podpory poradcu samostatne zvládnuť svoju životnú situáciu a prevziať zodpovednosť za svoje konanie a ďalšie fungovanie v spoločnosti.

V čom všetkom môže pomôcť špecializované odborné poradenstvo našim klientom?

Navedenie klienta k samostatnému zvládnutiu náročnej situácie s podporou sociálneho poradcu.
Pomoc pri orientácii v legislatívnych pravidlách, pri žiadostiach o príspevky a iné.
Pomoc pri hľadaní riešení súvisiacich so zdravotným obmedzením a iných sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, prepravná, zariadenia pre seniorov, rehabilitácie a iné).
Pomoc pri hľadaní zdrojov príjmu v prípade  nepriaznivej finančnej situácie.
Konzultácie smerované na pomoc pri rozvíjaní zručností (komunikácia, asertivita a iné) u klienta, práca s nevhodnými vzormi správania a ďalšie.
Pomoc pri hľadaní iných možností riešenia ťaživých situácií v spolupráci s príslušnými verejnými organizáciami, odborníkmi a občianskymi združeniami.

Samostatný výkon pre sociálno právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu

Pozostáva z poradenstva v jednotlivých oblastiach týkajúcich sa problematiky sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kuratele, asistencia pri výsluchoch, spolupráca s políciou, pohotovostná služba, či poradenstvo v nadväznosti s vyššie uvedenými činnosťami, ktoré sú väčšinou spolu prepojen
Zaradenie

Sociálne poradenstvo
, Typ: Sociálne služby

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Typ


Súkromná

Ostatné


Bezbariérový prístup
Príjem nových pacientov
Platba v hotovosti

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu:

Pred pridaním recenzie Vám odporúčame sa prihlásiť / registrovať, aby ste boli notifikovaný, ak Vám lekár/zariadenie odpovie

Update cookies preferences