Otváracie hodiny

 • Pondelok

 • Utorok

 • Streda

 • Štvrtok

 • Piatok

 • Stretnutie dohovorte telefonicky.
 • O zariadení

Popis zariadenia


Čo ponúka spoločnosť MEDISON PLUS, s.r.o.?


Pracovnú zdravotnú službu poskytujeme na celom území Slovenska. Náklady minimalizujeme tým, že spolupracujeme so sesterskou organizáciou MEDISON, s.r.o., ktorá sídli v Košiciach, preto vieme byť pohotoví pri plnení Vašich požiadaviek a dohodnutých podmienkach a službách. V tíme máme skúsených odborníkov s mnohoročnou praxou. Vedúcou tímu je odborníčka s viac ako 10 ročnou praxou v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo. Vieme akceptovať aj Vaše doterajšie zvyklosti – napríklad Vášho doterajšieho závodného lekára, ak sa podujme na spoluprácu s nami, alebo platné a objektívne posudky z Vášho pracovného prostredia. Mnohé veci a ich riešenia sa dajú zjednodušiť po dohovore s nami.

Pracovná zdravotná služba spol. MEDISON PLUS, s.r.o., zabezpečuje pre zmluvných partnerov:

1. Dohľad nad faktormi pracovného prostredia a stavom pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov:

 • identifikácia nebezpečenstiev z rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, kvalitatívno - kvantitatívne hodnotenie rizikových faktorov pracovného prostredia – stanovenie zdrojov rizikových faktorov, stanovenie stratégie merania rizikových faktorov, hodnotenie výsledkov merania a objektivizácie podmienok pracovného prostredia. Spracovanie posudkov o riziku a hodnotenie miery zdravotného rizika pre zamestnancov v súvislosti s výskytom rizikových faktorov na pracoviskách,

 • v spolupráci s určenými zamestnancami spracovanie prevádzkových poriadkov v súlade s platnou legislatívou,

 • sledovanie expozície  zamestnancov rizikovým faktorom z hľadiska ich intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia na zamestnancov,

 • v spolupráci so zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť vypracovanie plánov riadenia rizík, návrhov a doporučení preventívnych opatrení - technických, organizačných a individuálnych,

 • pravidelný dohľad nad stavom pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, a z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti,

 • pravidelné prehodnocovanie kategórií zdravotných rizík, zabezpečenie pravidelnej kontroly a objektivizácie rizikových faktorov, pravidelného hodnotenia zdravotných rizík,

 • pravidelný dohľad nad zaradeniami spoločného stravovania,

 • pravidelná kontrola stavu pracovného prostredia v spolupráci s bezpečnostno-technickou službou zamestnávateľa,

 • informovanie, výcvik a výchovu zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce,

 • na základe analýzy pracovných podmienok, pracovného prostredia, rizikových faktorov, zdravotného stavu zamestnancov v spolupráci so zamestnávateľom,  zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť vypracovanie a realizáciu programov podpory zdravia zamestnancov, 

 • organizáciu prvej pomoci na pracovisku, školenia prvej pomoci,

 • konzultačné a poradenské služby v súvislosti s konaním vo vzťahu k štátnym orgánom v oblasti ochrany zdravia,

 • poradenstvo pri určovaní profesií pre rekondičné pobyty ako aj pri určovaní náplne a zamerania rekondičných pobytov.

 

2. Zdravotný dohľad pre zamestnancov so zameraním na sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti na prácu.

 • určenie rozsahu a náplne cielených preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na základe analýzy pracovnej činnosti a hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie pracovných rizík ( 1. – 4. kategória rizika) pre každú profesiu, so zohľadnením špecifických požiadaviek na prácu v noci, vo výškach a iných osobitných požiadaviek pre výkon osobitných profesií.

 • zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov

  • pred ich nástupom do práce

  • pred zaradením do práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb

  • preventívne lekárske prehliadky podľa charakteru zdravotných rizík (1. kategória 1–krát za 5 rokov, 2. kat- rizika 1-krát za 3 roky) a u osobitných profesií podľa požiadaviek platnej legislatívy napr. vodiči, práce vo výškach, práce v noci.

  • pred zmenou pracovného zaradenia

  • pred ukončením dlhodobej práceneschopnosti

  • pri ukončení práce

 • vykonávanie imunizácie

 • rozbory pracovnej neschopnosti, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizíkKoľko Vás to bude stáť?

Je našou snahou minimalizovať Vaše náklady. Preto je potrebné zistiť skutočnosti, ktoré to ovplyvňujú. Venujte pozornosť nášmu elektronickému dotazníku pre firmy, riadne ho vyplňte, prípadne si ho stiahnite vo formáte .doc a odošlite na našu emailovú adresu. Následne Vás kontaktujú naši odborní pracovníci, prejednajú s Vami rozsah služieb a budú Vás informovať o cenách a podmienkach poskytovania PZS.

Zaradenie

Ostatné zariadenia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

 • JUDr. Zdenko Mikulička MPH

Ostatné


Parkovanie
Bezbariérový prístup

Jazyk


český

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu:

Update cookies preferences