Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Liga proti rakovine SR Brestová 6 82102 Bratislava

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Liga proti rakovine SR

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na toto ochorenie.  

Oblasti podpory

Realizujeme projekty a programy v 3 oblastiach - psychosociálna starostlivosť o pacientov; výchova, informovanosť a prevencia; klinické a výskumné projekty.

 

Psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny je najrozsiahlejšou oblasťou pomoci LPR. Aktivity v tejto oblasti sa zameriavajú na detských aj dospelých onkologických pacientov i na celé rodiny bojujúce s diagnózou nádorového ochorenia.  Ku konkrétnym formám pomoci patria:

 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, v Košiciach  a v Martine.

http://www.zzz.sk/?profil=6163

http://www.zzz.sk/?profil=6164

http://www.zzz.sk/?profil=6162

 • Poradenská služba vo forme Linky pomoci, na ktorej sú záujemcom k dispozícii lekári – onkológovia, psychológ, sociálna sestra. Linku pomoci môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/52 96 51 48, prostredníctvom on-line poradne na http://www.lpr.sk/poradna/, alebo osobne priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Martine a Košiciach.
 • Rekondičné pobyty a Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov
 • Psychologická podpora pacientov v nemocniciach
 • Podpora hospicových a paliatívnych služieb
 • Podpora svojpomocných klubov a pobočiek onkologických pacientov
 • Realizácia a podpora projektov detskej onkológie – ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach (v Košiciach spolupráca so Svetielkom pomoci), letné a zimné tábory (spolupráca s Klubom Detskej Nádeje), bezplatná preprava detských pacientov na liečbu a projekt detského mobilného hospicu realizované na východe Slovenska (spolupráca so Svetielkom pomoci)

Výchova, informovanosť a prevencia sa zameriavajú na pacientov, mladých ľudí na školách i širokú verejnosť. K projektom zaradeným do tejto oblasti patrí:

 • Publikačná činnosť, v rámci ktorej každý rok LPR publikuje v niekoľkotisícovom náklade rôzne druhy informačných brožúrok a letákov zameraných na prevenciu i rady pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Tie bezplatne distribuujeme do škôl, zdravotníckych zariadení, nemocníc, a pod.

Aktuálny zoznam publikácii si môžete pozrieť na http://www.lpr.sk/publikacie/

 • Onkologická výchova je projekt realizovaný v základných a stredných školách formou nepovinného predmetu alebo krúžku už od roku 1998. Študenti sa prostredníctvom tohto predmetu nielen v škole, ale aj na pravidelných workshopoch oboznamujú so novými poznatkami v oblasti prevencie i liečby.
 • Informačné a preventívne kampane (Týždeň proti rakovine, Svetový deň proti rakovine), prostredníctvom ktorých Liga proti rakovine upozorňuje verejnosť, aby sa viac chránila pred rizikovými faktormi (stres, fajčenie, nezdravá životospráva, obezita, nedostatok pohybu), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení a aby včas vyhľadali lekára pri podozrivých príznakoch.
 • Fórum onkologických pacientov

 

Podpora klinických a výskumných projektov je ďalšou oblasťou pomoci, v rámci ktorej LPR podporuje výskum na Slovensku, pomáha nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam s nevyhnutným vybavením, slúžiacim k zlepšeniu kvality života onkologických pacientov.

 

Financovanie Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine získava finančné prostriedky na realizáciu projektov a aktivít pre onkologických pacientov z rôznych zdrojov.

Prvým z nich je Deň narcisov, jediná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine, ktorú realizujeme od roku 1997. (Iba jeden deň v roku stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vám pripnú narcis za váš dobrovoľný príspevok. Iné verejné zbierky počas roku Liga proti rakovine nerobí!)

Druhou formou podpory zo strany verejnosti je podpora prostredníctvom 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

K ďalším formám financovania patria dary od fyzických a právnických  osôb.

 

Ďalšie kontakty na nás

http://www.facebook.com/ligaprotirakovine

http://www.linkedin.com/company/2263767?trk=tyah

http://centrumpomoci.blogspot.com/

Zaradenie zariadenia: Inštitúcia , Štátna | Ružinov