Homeopatia vs. klasická medicína

Homeopatia vs. klasická medicína

Pýtame sa MUDr. Danuše Sivekovej, lekárky vykonávajúcej homeopatickú liečbu, čo je to homeopatia a ako je to s ňou na Slovensku. Pre koho je táto liečba určená, ako sa vyrábajú homeopatiká, koľko stojí vyšetrenie, aké sú podmienky pre homeopatov a ako sa dá rozoznať dobrý a zlý homeopat?

HISTÓRIA A PRINCÍPY HOMEOPATIE

Čo je to homeopatia, aké sú hlavné princípy tejto formy liečby?

Homeopatia je lekárska liečba používajúca lieky v potenciovanej forme podľa princípu podobnosti.

Ako homeopatia vznikla a aký bol jej historický vývoj? Ako dlho sa už využíva?

Princíp „podobného podobným“ zaviedol už Hippokrates (400 r.p.n.l.) a pokračovateľom bol Paracelsus (16.st.). V liečbe používali rastliny farebne podobné ochoreniu, napr. žltú púpavu (Taraxacum officinalis) pri liečbe žltačky. Homeopatia ako ju dnes poznáme bola založená nemeckým lekárom Fridrichom Samuelom Hahnemannom (1755-1843). Prostredníctvom jeho žiakov sa dostala z Európy do Ameriky, Južnej Afriky a Ázie a používa sa do dnes.

Z čoho je názov homeopatia odvodený?

Homeo – podobný, pathos – choroba, utrpenie.

Čím sa homeopatia líši od klasickej medicíny?

Alopatia (klasická medicína) je liečba jednotlivých chorôb liekmi opačného účinku, napr. lieky proti horúčke, lieky tlmiace bolesť... V homeopatii sa podáva liek na naštartovanie vlastných obranných mechanizmov. Je to teda liečba súboru príznakov, pomocou ktorých  organizmus prejavuje svoju poruchu

Delí sa homeopatia na rôzne smery?

Áno. Delenie vzniklo rozličnými školami. Unicistická metóda sa nazýva klasická (v jednom čase len jeden liek). Ostatné cesty sú rozlične modifikované, hlavne podávaním viacerých liekov v krátkom čase alebo súčasne.

Čím je pre Vás osobne homeopatia zaujímavá?

Možnosťami, ktoré poskytuje. Pomôcť prinavrátiť zdravie spôsobom, ktorý nemá vedľajšie účinky a pomáha prírode prirodzeným spôsobom. Zmenou v myslení lekára, ktorý pri hľadaní správneho lieku má porozumieť prejavom ochorenia u každého jednotlivca v súvislostiach a aby to dokázal, musí veľmi veľa pracovať na zdokonaľovaní a to nielen medicínskych vedomostí.

Čo Vás presvedčilo o tom, že sa venujete homeopatii?

Bola som donútená hľadať iné možnosti, keď zlyhala klasická medicína pri liečbe mojich najbližších. Vtedy som sa stretla s homeopatiou, ktorá im pomohla.

Je homeopatia súčasťou alternatívnej medicíny?

Nie je. Alternatíva je možnosť voľby medzi dvoma alebo viacerými spôsobmi riešenia. V mnohých krajinách vo svete patrí ku komplementárnej (doplňujúcej) medicíne, v iných je súčasťou tradičnej, tzv. školskej medicíny. Paradoxom je, že na Slovensku ešte nemá svoje miesto v liečebnom systéme, napriek tomu, že homeopatický liek je liekom aj podľa našich zákonov.

HOMEOPATIA NA SLOVENSKU A VO SVETE

Otázka

Homeopatia na Slovensku 

Homeopatia vo svete

Aké je zastúpenie homeopatických lekárov v SR a vo svete? 

Na túto otázku Vám nedám odpoveď. Údaje o lekároch, ktorí sa homeopatiou zaoberajú, sa  na Slovensku neevidujú. 

WHO eviduje tieto údaje.

Koľko percent pacientov, odhadujete, že užíva homeopatiu v SR a vo svete?

Odhadujem  5- 7 %. 

Vo svete sa odhaduje 30 %, pretože homeopatia je 3. najčastejšou liečbou

Je homeopatia akreditovanou liečbou v SR a vo svete?

Nie je.

Univerzity so zameraním na homeopatiu, prípadne sa homeopatia vyučuje v rámci lekárskych fakúlt. Najrozšírenejšia je v Indii, kde je okolo 100 homeopatických univerzít.

Aké je postavenie homeopatie v rámci medicíny v SR a vo svete? 

Zatiaľ vo forme predpisovania registrovaných liekov. 

Inštitucionalizované vzdelávanie aj prax.

Existujú v SR a vo svete čisto homeopatické kliniky?

Nie. 

Áno, v Nemecku, Anglicku, Švajčiarsku, Indii...

VYŠETRENIE U HOMEOPATA

Aké sú hlavné výhody homeopatie, prečo by mali ľudia navštevovať homeopata?

Hlavnou výhodou je niečo pre seba urobiť. Samotné liečenie pomocou jednorázovo užitého lieku bez vedľajších účinkov.

Ako prebieha vyšetrenie u homeopata a v čom sa líši od vyšetrenia u bežného lekára?

V homeopatii prebieha vyšetrenie formou podrobného rozhovoru so zameraním na pocity a  pacientove reakcie. Vyšetrenie v klasickej medicíne prebieha okrem krátkeho pohovoru aj cestou laboratórnych a iných klinických vyšetrení.

Ako sa vyberá vhodné homeopatikum?

Podľa obrazu pacienta, ktorý sa porovnáva s obrazom lieku.
 
Nakoľko sa zhodujú princípy predpisovania homeopatických liekov s princípmi predpisovania klasických nehomeopatických liekov?

Nezhodujú sa.

Aká je asi cena jedného vyšetrenia

U každého lekára inak. Ale orientačne od 200 – 2000 Sk.

Dostanú pacienti pri návšteve homeopata po vyšetrení a zaplatení aj daňový doklad? Čo by malo byť na ňom napísané?

Samozrejme. Pre každého lekára platia zákony rovnako, teda aj daňové doklady musia byť riadne vystavené (meno pacienta, dátum, za aký úkon, cena, pečiatka a podpis lekára).

V prípade že pacient nie je spokojný s liečbou, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rovnako ako v prípade klasickej liečby?

Áno, môže. Každý lekár by mal vykonávať svoju prax podľa pravidiel daných zákonmi, etickým kódexom a ak tieto porušuje, tak má pacient právo aj na sťažnosť.

HOMEOPATICKÁ LIEČBA

Dá sa vymedziť okruh ochorení, pri ktorých by ste uprednostnili homeopatickú liečbu pred klasickou?

Zlá otázka. V homeopatii neliečime jednotlivé ochorenia.

Ako prebieha liečba? Ako často je potrebné lekára navštíviť, sú tam odbery krvi, moču alebo tzv. kontrola po liečbe?

Liečba prebieha individuálne a frekvencia kontrolných vyšetrení tiež. Laboratórne vyšetrenia sa nerobia.

Môže sa homeopatická liečba kedykoľvek prerušiť?

Samozrejme. Ako každá iná liečba.

Môže sa kombinovať lekár homeopat s klasickým lekárom, alebo skôr je potrebné veriť jednému z nich?

Liečba sa môže kombinovať.

Aký bol najťažší prípad, ktorí ste pomocou homeopatík vyliečili?

Neviem čo považujete za ťažký prípad? Každý chorý človek vníma svoj problém ako ťažký a originálny. A príklady neuvádzam, lebo som viazaná lekárskym tajomstvom.

Možno homeopatikami liečiť rakovinu?

Homeopatia nie je zameraná na chorobu ako na niečo, čo zasiahne pacienta, ale na prejavy, ktorými organizmus rieši svoje porušené obranné mechanizmy.

Môže sa človek homeopaticky liečiť aj sám bez návštevy homeopata?

V princípe je to možné. Najčastejšie si ľudia podávajú tzv. osvedčené lieky v nižších potenciách, ktoré účinkujú pre širšie spektrum jedincov a býva to pri tzv. banálnych prejavoch. Alebo si môže kúpiť polykomponentný (zložený) homeopatický liek, ktorý má doporučené indikácie

Môžu homeopaticky liečiť aj nelekári?

Liečenie je určené lekárom.

HOMEOPATICKÉ LIEKY

Čo sú to homeopatiká a ako sa vyrábajú?

Homeopatický liek je nástroj, pomocou ktorého sa dáva do pohybu proces liečby. Pri príprave homeopatík sa suroviny rastlinného, živočíšneho, minerálneho alebo chemického pôvodu spracovávajú podľa presných technologických postupov na tinktúry, roztoky, práškové formy, z ktorých sa potom špecifickým riedením (potenciovaním)  získajú hotové lieky vhodné na použitie. Slovenský parlament v r.1998 v zákone o lieku ho definuje ako "liek získaný z výrobku, látky alebo zo zmesi nazývanej homeopatický základ homeopatickým výrobným postupom opísaným v Slovenskom liekopise, Európskom liekopise alebo v liekopise platnom v niektorom z členských štátov Európskej únie". Pri príprave homeopatík sa vychádza zo základných liečivých látok, ktoré sú približne zo 65 % rastlinného, 5 % živočíšneho, 28 % minerálneho a 2 % chemického pôvodu. Decimálny systém riedenia (označovaný ako D, DH, DEC, X, XH potencie), kde jeden diel látky pripadá na 9 dielov rozpúšťadla. Centezimálny systém riedenia (označovaný ako C, CH), kde jeden diel látky pripadá na 99 dielov rozpúšťadla. Ďalší postup: k 1 dielu z potencie C1 pridať 99 dielov nosiča a pretrepať, vznikne potencia C 2...50 M. Systém riedenia LM, Q je pomer liečivej látky a rozpúšťadla 1:50 000. Pripomínam, že iba samostatné riedenie nemá pre homeopatiu žiadny význam.

Ako sa homeopatiká rozlišujú a aké majú formy, podoby? 

Dnes najčastejšou liekovou formou homeopatík sú granule a globule. Jednotlivé globule majú hmotnosť 3 - 5 mg a sú približne 10 krát menšie ako granule. Ďalšie formy sú tablety, kvapky, injekcie, masti, čapíky.

Koľko je asi homeopatických liekov?

Niekoľko tisíc, ale najviac sa využíva okolo 3 000.

Ako je možné, že homeopatické lieky účinkujú pri takej minimálnej koncentrácii účinnej látky?

V homeopatii je ešte veľmi veľa neznámych a zostáva nepochopiteľná vo svetle terajšieho dominujúceho biomedicínskeho modelu západnej medicíny, ktorý je založený na molekulárnom reakcionizme a mechanicizme 19. storočia. Avšak objasňujúci sa dynamický model života ponúka zárodky vedeckých základov, ktoré spočívajú v modernej fyzike 21. storočia. Stelesňuje niektoré kľúčové črty homeopatie, ako sú informačná špecificita, nízke prahy, vysoká citlivosť na veľmi malé stimuly atď. Mechanizmus účinku homeopatík je zatiaľ neobjasnený. Jeho regulačné pôsobenie je originálne a účinky, ktoré  existujú aj ponad prah teoretickej prítomnosti molekúl, sú najpravdepodobnejšie späté s fyzikálno-chemickými mechanizmami ako už dokazujú niektoré vedecké práce.

Počuli sme o princípe rezonancie, môžete to vysvetliť?

Zhoda vlastných kmitočtov, rezonancia mohla byť použitá pri vysvetľovaní vplyvu homeopatických liekov na organizmus ako jedna z teórií.

Môže sa kombinovať homeopatikum a iné lieky, účinné na tú istú chorobu?

V zásade áno.

Môže byť účinok homeopatík porovnateľný s antibiotikami pri nejakej vážnejšej chorobe ako je napríklad angína?

Áno, ale musí byť zvolený ten najsprávnejší liek a hlavne čo najskôr, kým ešte organizmus dokáže dostatočne reagovať a nie je príliš oslabený.

Môžu homeopatiká užívať aj deti? Ak áno, od akého veku?

Nejde o toxické látky, teda vekové obmedzenia nemajú opodstatnenie. Samozrejme deťom nepatrí liehový roztok, preto sú pre ne určené guličky (granule, globule), tabletky a čapíky.

Sú homeopatické lieky na predpis alebo sa dajú kúpiť aj bez receptu?

Jednozložkové by mali byť na predpis lekárom a zložené prípravky sú dostupné bez receptu.

Kde všade sa dajú kúpiť a aká je ich cena v porovnaní s klasickými liekmi?

Homeopatiká sa dajú kúpiť v lekárni. Jednozložkové stoja okolo 60- 80 Sk, zložené okolo 100 – 300 Sk, teda určite lacnejšie ako mnohé iné lieky.

Môžu aj homeopatiká ovplyvniť účinky hormonálnej antikoncepcie, tak ako antibiotiká?

Nie, ale niekedy dokážu zmierniť niektoré následky liekov, teda aj hormonálnych preparátov.

Sú nejaké špeciálne pravidlá pri užívaní homeopatie?

Lieky sa užívajú najčastejšie rozpúšťaním v ústach pol hodinu pred jedlom alebo po jedle, bez akýchkoľvek prímesí (napr. bez žuvačky).

Mali ste prípady, keď ste nesprávne predpísali liek?

V homeopatii môžem podať menej podobný liek, teda stane sa, že podobnosť nie je najvyššia a  takýto
liek neopakujem.

Aké homeopatiká majú naozajstný účinok? Tie, ktoré vyrábajú farmaceuti, alebo aj tie, ktoré si vyrobia ľudia doma. Existujú aj zariadenia, ktoré vložia tzv. "informáciu" do cukrovej guličky, sú tieto zariadenia dôveryhodné? Majú takto vyrobené homeopatiká taký istý účinok ako homeopatiká vyrobené riedením?

Používam výhradne lieky vyrábané farmaceutickými firmami, preto sa nevyjadrujem k tým ostatným.  Firma dáva záruku správnej prípravy podľa platného liekopisu. Osobne si neviem predstaviť domácu výrobu liekov.

HOMEOPATIA A ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Preplácajú homeopatiu aj zdravotné poisťovne?

U nás nie. Pacienti poistení v zahraničí si doklad o zaplatení uplatňujú tam a bežne ho majú preplatený, keďže ide o lekárske ošetrenie.

Ak nie, prečo nie a či sa robia nejaké kroky v odborných kruhoch, aby ju preplácali?

Pokiaľ nebude homeopatia zaradená do systému liečebnej starostlivosti, tak veľmi pravdepodobne poisťovne nebudú o tom uvažovať.

Ak nie, koľko stojí liečba (prosím uveďte nejaký modelový príklad, aj keď samozrejme liečba je individuálna)

Liečba je súčtom dvoch položiek: 1 homeopatický liek (60- 80 Sk) a cena za vyšetrenie, ktorá je u každého lekára iná (200- 2000 Sk).

ČO SA HOVORÍ O HOMEOPATII

Je liečba homeopatikami ovplyvnená aj tým, či liečený človek verí v účinky homeopatie? Môže tu fungovať nejaký "placebo" efekt?

Liečba homeopatická aj klasická  môže byť ovplyvnená vierou aj placebo efektom.

ŠTÚDIUM HOMEOPATIE

Akú literatúru odporúčate laikovi, ktorý sa zaujíma o homeopatiu?

Veľmi zrozumiteľne je spracovaná Encyklopédia homeopatie, ktorú vydalo Readers Digest Výber, r. 2005.

Dá sa u nás homeopatia študovať? Ako je to v okolitých štátoch a vo svete?

Na Slovensku pre lekárov sa nedá študovať. V ostatných štátoch je vzdelávanie v kurzoch, štúdium na fakultách, či univerzitách. Dopĺňanie vedomostí si robia lekári priebežne nadstavbovými seminármi a každoročnými týždňovými školami (7-10 dní) prakticky v celom svete. Na Slovensku je štúdium určené len pre farmaceutov vo forme voliteľného predmetu na fakulte, prípadne ako doplnok štúdia v rámci Sekcie homeopatického lieku pri SLS. Vzdelávania lekárov a farmaceutov s osvedčením ECH dostala SLHS (Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť) pre Základný kurz klasickej homeopatie.

Aký je vzťah medzi lekármi homeopatmi a "nelekármi" homeopatmi - môže sa homeopatiou zodpovedne zaoberať aj človek bez medicínskeho vzdelania a radiť iným ľuďom aké majú užívať homeopatiká?

Stretla som viacero veľmi fundovaných a svetovo známych homeopatov, ktorí nemajú medicínske vzdelanie a ich úspešnosť skutočne vyliečených pacientov je vysoká. Samozrejme nik od nich neočakáva zodpovednosť za prípadné omeškanie napr. chirurgického riešenia akútneho brucha, čo teda lekárovi nesmie uniknúť.

KTO JE HOMEOPATOM?

Je rozdiel medzi jednotlivými homeopatmi? Ako zistím, či homeopat je naozaj odborník?

Keďže u nás nie sú zavedené kritériá, tak len sprostredkovane od spokojných pacientov.

Je niekde zoznam overených alebo certifikovaných homeopatov?

Nie je.

Existuje nejaký doklad či certifikát potvrdzujúci vzdelanie v oblasti homeopatie?

Skoro každá škola vystavuje po úspešnej skúške doklad. Ja si vážim diplom zo skúšky z klasickej homeopatie, ktorá ma oprávňuje liečiť a učiť kolegov v Európskej únii.

Ako sa lekár stane homeopatom - je to založené na samoštúdiu, prípadne existujú nejaké kurzy, školenia, študuje sa to ako predmet na univerzite?

Pre lekárov sa stáva zaujímavé vzdelávanie cez Slovenskú lekársku homeopatickú spoločnosť, ktorému časti prednášok sú už prideľované aj vzdelávacie kredity (SACCME). Doplnenie vzdelania si lekári môžu získať aj cez iné kurzy. Prechod od tradičnej medicíny k homeopatii je program kurzov firmy Boiron. Samozrejme je vhodné aj samoštúdium a absolvovať prednášky popredných skúsených a  úspešných homeopatov. Dobre fungujú tzv. dobrovoľné pracovné skupiny lekárov.

Aký odhadujete podiel medzi lekármi homeopatmi a „domácimi“ homeopatmi?

Môžem len odhadovať 1:10-15.

KLASICKÁ MEDICÍNA A HOMEOPATIA

Prečo klasickí lekári väčšinou odmietajú homeopatiu ako neúčinnú?

Základom je nedostatok informácií. Zatiaľ nedostatočne vysvetlená podstata fungovania vysoko riedených a potenciovaných látok v živom organizme. Nedostatok vedeckých štúdií v porovnaní s ostatnými liekmi. Zatiaľ príliš malé percento vyliečených, s ktorými prišli do styku... 

ZÁVER

Čo by ste na záver odkázali návštevníkom portálu www.zzz.sk alebo máte nejaké motto?

Nech som dnes schopný rozpoznať chyby včerajška a nech zajtra budem schopný vidieť v novom svetle tie dnešné. (F.S. Hahnemann)

Rozhovor za Zzz.sk pripravil Michal Král.

Autor článku: MUDr. Danuša Siveková
Dátum vydania: 26.03.2007

Vytlačiť (zobrazí verziu optimalizovanú pre tlač) Vytlačiť článokdiskusia (240)

Najnovšie články

DISKUSIA 

Reagovať na článok

najnovšie dole najnovšie hore
Autor: Miroslav ,
Dátum: 15.01.2015 - 11:34

Zdravim, nahodne pri vyterae z hrdla mi zistili hemofilus influenze aj ked žiadne komplikacie som nemal, započala sa liečba Penicilinom 750 každych 8 h vybral som to opakovane na doporučenie lekara, ale po kontrolnom vytere hemofilus je tam stale a už je samozrejme aj rezistentny na penicilin a ukazal sa tam ešte aj streptokok, kedže som v kratkej dobe vybral troje atb. a žiadna zmena, vzhľadom na dobre skusenosti s vami pri liečbe helikobaktera u mna osobne, prosim o radu ako by som sa mal ďalej liečiť, samozrejme že akonahle to bude možne budem sa s vami kontaktovať osobne na vašom pracovisku, ďakujem pekné za odpoveď a prajem všetko dobré. Miroslav

Autor: abaker,
Dátum: 23.09.2012 - 10:48

Dobrý deň. Mám 49 rokov a mám veľké ťažkosti s klimaktériom. Strašne sa potím, celú hlavu mám spotenú, celé telo mi ovládne horko, deň-noc. Sama sebe zapácham, úplne som znemožnená spoločensky. Toto trvá už 1, 5 roka. Keďže v minulosti som prekonala porážku, hormonálne lieky sú vylúčené. Potrebujem Vašu pomoc. Existuje nijaký homeopatický preparát / kvapky, guľôčky... / , čo by mi pomohol? Ešte raz:mám návaly, potím sa, deň-noc. Nežiadam o vyšetrenie, lebo na to nemám peniaze. Ďakujem za odpovede.

Autor: danusa,
Dátum: 29.10.2013 - 23:28

Zial, klimaktericke navaly sa daju liecit mnohymi liekmi, takze popisane prejavy skutocne nestacia na uspesne naordinovanie lieku.

Autor: božena E-mail,
Dátum: 21.07.2012 - 13:11

Mám problémy psychické a v minulosti zistené chlamýdie trach. o ktorých som sa dočitala, že napádaju nervovu sústavu, aký by mi pomohol homeopatický liek? Ďakujem.

Autor: danusa,
Dátum: 29.10.2013 - 23:30

Homeopatia nelieci bakterie, ale prejvy, ktore mozu sposobovat u konkretneho jedinca, ale niektori pouzivaju Nozodu chlamydie, ak pretrvavaju aj po antibiotickej liecbe.

Autor: Renata E-mail,
Dátum: 19.10.2011 - 11:07

Pre zaujemcov o homeopatiu. Dr. Petroczi uverejnuje na stranke o homeopatii mena svojich ziakov, ktorych "uz pustil" do terenu a su zarukou, ze maju dostatocne vedomosti. Ak sa pohrate s Googlom, natrafite na ludi registrovanych slov. homeopatickou spolocnostou, dodam, ze s homeopatiou mam velmi dobre skusenosti a klasicku medicinu uz mnoho rokov v rodine nemusime.

Autor: katka,
Dátum: 29.09.2011 - 14:19

Dobry den, mam 25 rokov, vysadila som antikoncepciu a asi 3 mesiace na to sa mi opat vratilo akne! Hovorim opat vratilo preto, lebo asi dva roky dozadu som vysadila antikoncepciu a objavilo sa akne, liecila som sa na koznom Roacutanom a vratila som sa aj k antikoncepcii! Mala som teda pokoj od akne cca. rok a pol a kedze som sa rozhodla otehotniet, vysadila som opat antikoncepciu a akne je spat. Kamaratka, ktora chodi na skolenia homeopatie mi poradila Hepar sulfuris calcareum 15 ch, pomoze to?

Autor: danusa,
Dátum: 29.10.2013 - 23:31

Hepar sulfuris ma väčší obraz ako len akne, aj ked je to jeden z jeho moznych prejavov, teda ktory moze aj liecit. Je ale fakt, ze samotne akne sa da liecit asi 90 liekmi, ktore prichadzajú do úvahy.

Autor: vierka 30 E-mail,
Dátum: 08.07.2010 - 08:40

Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcela opýtať, či je možné touto homeopatickou liečbou pomôcť k tomu, aby som mohla otehotnieť. Moja gynekologička mi povedala, že som zdravá, že mám všetko v poriadku, len je tam problém s ovuláciou, ktorú pripisuje psychickému bloku vo mne. snažíme sa už dva roky a nič. Ďakujem

Autor: danusa,
Dátum: 29.10.2013 - 23:32

Ak sa najde pricina "bloku" a poda sa co najpodobnejsi liek, tak by nemal byt problem ani s otehotnenim.

Autor: PeterH E-mail,
Dátum: 09.05.2010 - 21:47

Dobrý deň. Už asi 5 mesiacov mám na hornom viečku pravého oka, asi uprostred jačmeň. Po 4 mesiacoch som navštívil očnú lekárku, ktorá mi povedala, že mi predpíše kortikoidy, ktoré mi aj tak nepomôžu a potom ma pošle na operačný zákrok, kde mi to vyrežú. Na základe odporúčania jedného príbuzného z Blavy som chcel ešte pred tým skúsiť homeopatickú liečbu. Nakoľko som nepoznal v okolí žiadneho homeopata, tak som skúsil získať nejaké info na nete. Zo získaných informácií som usúdil, že Staphysagria 9CH 2x denne po 5g a Silicea 15CH 1x5g denne by mohla byť dobrá. Asi po 7 dňoch som sa dostal k homeopatke, ktorá mi predpísala Natrum Muriaticum 9CH 3x5g a Medorhinum 15CH 2x5g denne s tým, že Staphysagriu môžem 1x denne brať ďalej. Asi po 14-18 dňoch sa jačmeň zmenšil. Vtedy mi došla Staphysagria a už som ju nebral. Avšak stav, ktorý bol dosiahnutý sa už nezlepšuje. Naozaj neviem, či liečba je správna, nakoľko už homeopatkou predpísané lieky beriem asi 3 týždne. Mám 42 rokov. Jačmeň je zapuzdrený, nehnisá a nevyvoláva problémy oka a nevyzerá zapálený. Prosím Vás o radu.

Autor: danusa,
Dátum: 29.10.2013 - 23:35

Osvedceny liek na jacmen skutocne nie je - je ich viacero, a najlepsie je podla sposobov reakcii konkretneho cloveka. Je fakt, ze len jeden z liekov je ten spravny, ktory ma dobry efekt aj na takyto stav.

Autor: anicka,
Dátum: 23.05.2011 - 20:03

Aj môj syn mal jačmeň na oku a musel ísť na operáciu. Tú mu spravili na očnom oddelení a potom doliečil očným framykoinom. Odvtedy je v poriadku. Opýtajte sa svojho očného lekára na takýto postup. Želám skoré uzdravenie.

Autor: Tydy,
Dátum: 21.04.2010 - 22:28

A čo poviete na toto? >link<

Autor: Michal,
Dátum: 22.04.2010 - 15:29

No to isté by povedal každý rozumný homeopat, tie choroby, ktoré WHO odporúča neliečiť si veru nikto nedovolí u nás skúšať liečiť homeopatikámi. Inak hovoria o tuberkulóze, AIDS, malárii a podobne, to sú choroby, ktoré sa u nás nevyskytujú vo veľkom množstve.

Autor: Naďa E-mail,
Dátum: 17.04.2010 - 21:18

som zdravotna sestra,od detstva mam problemy s dychacimi cestami a vytokmi z HDC, najprv si mysleli, ze je to alergia, ale imunolog ju vylucil,preslo to do chronickych sinusitid s nasledkom zhrubnutia sliznice prinosovych dutin a opakovanych zapalov mandli pravidelne 1 az 2x za stvrt roka, mavala som od detstva suchy dusivy kasel, ktory sa zjavoval zvacsa v noci a cez den iba skriabanie v hrdle alebo necakany zachvat dusenia, kedy som niekolko sekund az minut nedokazala nabrat dych, lekarka vsak vylucila bronchitidu aj astmu a vzdy to uzavrela ako virozu a oslabenie imunity, nemam dostatok zeleza a nizku hladinu hemoglobinu ale nikdy mi neukazala vysledky potom sa mi jedneho dna vyhadzala ustna dutina strasne bolestivymi pluzgiermi a nedokazala som jest nic okrem tekutej stravy, lekarka vylucila parotitidu, hoc ja mam stale bolesti okolo usi a pod sankou aj hrdla a tvrdi, ze pokial tam nie je hnisavy zapal, netreba ani ATB, lenze mne to sadlo na klby a poskodilo TMK, zubari tvrdia, ze z ich strany tam nic nie je, a ja stale nemam adekvatnu liecbu, zato silne bolesti a chronicke zapaly a chronicky unavovy syndrom, pre ktory som prestala zvladat aj nocne smeny, vobec by som nemala pracovat na oddeleni, ale zivym sa sama, nemam rodinu ani znamych, ktory by mi pomohli a plat mi vystaci ledva na byvanie a stravu, PN-ka nic nevyriesi a ani mi ju lekarka nevystavi, kym na to nebude mat dovod, kvoli zdravotnym problemom ma prepustaju z prace a mne je obdobne stale horsie, klby ma priserne bolia, opuchaju a cerveneju, co je jasny priznak zapalu, ale jej to nic nehovori, este cakam na vysledok z imunologie a snad sa uz konecne dozviem, co sa so mnou deje a ako sa liecit, hoc uz je zjavne neskoro, lebo moja imunita tak dlho odolavala, az zacala zlyhavat, prosim, mam zaujem o homeopaticku liecbu, ktora by mi dokazala pomoct aj s klbmi?

Autor: emilia suchá,
Dátum: 27.01.2011 - 11:47

Mám podobné problémy ako Naďa, len som staršia - 68 rokov, s pokročilou artrózou v celom tele, navyše po úraze kolien - už chodím len s barlami. Dokonca pľúcna lekárka mi diagnostikovala CHOCHP - čomu nechcem veriť, hoci po silných kortikoidoch v sprejoch cítim úľavu, ale sa ich bojím. Hľadám úľavu, nevzdávam sa, prosím o radu a konkrétneho lekára v blízkosti Brezna.

Autor: julka,
Dátum: 17.02.2010 - 20:29

chcem sa spytat,ci sa da homeopatickou liecbou vyliecit aj zensky problem-vytoky,svrbenie, ked lieky od lekara nezaberaju. ak ano, trosku sa hambim prist k homeopatke s takym problemom.

Autor: danuša,
Dátum: 24.01.2011 - 20:56

Je to častý problém dnešných žien, takže lekár, ktorý ordinuje homeopatiká nebude mať problém vybrať niektorý z liekov, ktorý by pomohol naštartovať správnu reakciu

Autor: lucia E-mail,
Dátum: 13.02.2010 - 23:08

Momentalne hladam sposob vzdelavania sa v homeopatickej liecbe tu na Slovensku,ale bohuzial z tohto clanku zistujem ze to nie je mozne pre laika.Myslim si ze Slovensko je len v plienkach,kdezto u susedov v Cechach maju akreditovane studium pre vsetkych,ktori maju zaujem.Je to bieda. Neuznavam klasicku medicinu a ich postupy mi pridu dost povrchne a prilis obmedzene v nazerani na priciny vzniku ochorenia.Preco nejde zriadit i na Slovensku nejake studium homeopatie na vysokej urovni?preco?

Autor: dada,
Dátum: 15.02.2010 - 09:05

v Bratislavé je tiež škola homeopatie
najdi si na internete.

Autor: danusa,
Dátum: 29.10.2013 - 23:58

Vzdelavanie pre lekarov bezi v ramci SLK, a pre laikov tiez robi kolega Petroci - len na Slovensku nie je povolene liečenie nelekármi.

Autor: Mária E-mail,
Dátum: 13.02.2010 - 22:04

Vážená pani doktorka,
napíšte mi prosím názov homeop. lieku (ak existuje a pomôže) na zníženie bolesti rúk, nôh a pliec pri reume (žiadne tabletky nezaberajú) a na trávenie (denne po jedle bolesť hlavy, ktorá prejde až po podaní atalarginu). (73 rokov).

Ďakujem.

Autor: danuša,
Dátum: 24.01.2011 - 20:58

Musím Vás sklamať, lebo na bolestivé zhyby sa dá naordinovať asi 1000 liekov z homeopatík. A len 1 je pre Vás účinný. Na výber lieku je potrebné oveľa viac informácii.

Autor: ján E-mail,
Dátum: 26.10.2009 - 19:58

Pani MuDr.Siveková. Dnes čítam prvý raz niečo o homeopatii,i keď som o nej niečo už "počul".Počuť je jedna vec( viď diskusné fórum),skúsiť, vec druhá( viď reakcie ľudí,ktorí skúsili).Od mojej prvej návštevy s počiatočnými neurologickými príznakmi u neurológa ubehlo už viac ako 11 rokov.Doteraz mám bohatý spis rôznych vyšetrení,CT,MR a ešte neviem čoho všetkého, že som prišiel na rázcestie,kedy Vám to ako lekárke poviem otvorene.Ísť naďalej cestou klasickej medicíny a naďalej vidieť,že môj zdravotný stav sa permanentne progresívne zhoršuje,až v ňu prestávam pomaly veriť.Alebo na tom rázcestí ísť cestou novou,neprebádanou.
Preto sa pýtam na možnosti homeopatie a problémov neurologického rázu.Pohybové problémy,strata rovnováhy,úbytok svalovej hmoty,nervové zápaly,tiky...
Stojí to niekde za možnosť nezáväzného pohovoru? Ján zo Záhoria

Autor: danuša,
Dátum: 28.12.2009 - 12:46

Homeopatia je jedna z vhodnych ciest a po najdeni najpodobnejsieho lieku, ktorý funguje podobne ako anitírusový PC program v našom tele, mate šancu aspon zastavit proces.

Autor: Mária E-mail,
Dátum: 24.10.2009 - 09:53

Už rok ma trápi porucha,ktorú mi neurológ diagnostikoval ako blefarospazmus, t.j. kŕčovité zvieranie viečka oka, mohla by mi homeopatia v tomto pomôcť? Poraďte prosím.

Autor: danuša,
Dátum: 28.12.2009 - 12:54

Ano, je sice viacero homeopatickych liekov, ktore maju v obraze aj blefarospazmus, ale po zvoleni toho najpodobnejsieho lieku Vasho celkoveho stavu aj tento problem zanikne.

Autor: Katka,
Dátum: 03.09.2009 - 10:29

Chcel by som sa spýtať p. dr. Sivekovej ako dlho trvá liečba myomou ked sa podá správny homeo. liek ?

Autor: Danuša ,
Dátum: 07.10.2009 - 00:32

Po podani nejpodobnejšieho lieku je regeneracia u každeho jednotlivca rozdielna. Myomy sleduje gynekológ sonografiou najčastejšie v 3-12 meačných intervaloch, v ktorych možno vidieť spočiatku zastavenie rastu, neskôr postupnú regresiu nálezu.

Autor: Ingrid,
Dátum: 16.03.2010 - 19:21

Dobrý večer čítala som váš článok o myome, ktorý ma zaujal ja mám myom 15 rokov a zmenšil sa mi z byliniek chcela by som vás poprosiť a spýtať či je pravda že z homeopatík sa dá ešte viac zmenšiť alebo vyliečiť. Dakujem.

Autor: Lenka,
Dátum: 16.07.2011 - 17:52

Dobrý den, mohla byste mi prosím napsat po jakých bylinkách se Vám myom zmenšil? Děkuji.

Autor: oxygen E-mail,
Dátum: 15.03.2009 - 11:39

Ani homeopati samotni nevedia rozoznat vodu od homeopatickeho preparatu. Nestretol som ani jedneho, co by vedel vedecky vysvetlit mechanizmus fungovania homeopatie. Tie preparaty maju tak nanajvys ucinok placeba. Pre zastancov : Prosim, zoberte rozum do hrsti a prestudujte si vedecke argumenty - argumenty zdraveho rozumu !!!

Autor: Mudr Švaro Michal,
Dátum: 21.04.2009 - 23:47

Nie je to tak. Ja osobne som zbavil urputnej bolesti hlavy vysokoškolského
profesora, ktorému nemohli pomôcť ani chorobu
diagnostikovať patriční odborní lekári v
Blave so všetkými najmodernejšími diagn.metó-
dami CT,MR atď. A bolo to ľahké. Homeopati
budú vedieť o čom rozprávam. Keďže bolesť hlavy bola sprevádzaná zlosťou až zúrivosťou
agresivitou aj proti svojej osobe. CHamomilla
zabrala okamžite-tri dávky 200 CH v priebehu dňa. Po pár dňoch sa ukázala príčina bolesti.
Potlačený zápalv DÚ novou protézou,mimochodom za 100 000 Sk. Po zlikvidovaní zubného hnisania mercuriom a revízii peotézy bol pac.
úplne bez ťažkostí.Pre zainteresovaných: Váhal som len nad potenciou CHam. ale liek som podľa zákonov.klas.homeop.V danom okamžiku pri narušení zdravia je potrebné použiť len jeden liek. Priznám sa, že som bol
sám prekvapený-nieto ešte pacient-vedec genetik a ignorantský skeptik v jedej osobe.

Autor: Helena,
Dátum: 22.04.2009 - 08:51

O com to pisete? Vedecky sa zisti pacientom choroba a potom sa casto aj vedecky caka, kedy pride hodina S, teda hodina smrti, je to jednoduche, ak budeme hovorit o cloveku, ktory ma cely zivot za sebou, ale v pripade mladeho cloveka nas taketo vedecke badania nezaujimaju. Aj modlitba pomoze pri zlepsovani zdravotneho stavu,tiez tu nikto vedecky nic nedokazal, a vidiet ze to funguje. Homeopatia by sa dokonca dala dokazat aj vedecky, len zujiem o toto zistenie nie je, aj vedec vidi vo vsetkom len peniaze a preto pharma loby to zvlada lepsie.

Autor: hugo,
Dátum: 12.07.2009 - 03:38

Trošku ste pozadu,nič v zlom, každý niečo vieme.Prečítajte si prvých 50 strán Vithoulkasa a jeho knihu Homeopatická veda a Grofovu dielo: Psychológie budúcnosti, keď sa tým dokážete prekúsať.
A nie sú to žiadni okultisti ani žiadni sráči-stačí si ich vyhľadať v Googli.Knihy sa
dajú ľahko poslať na dobierku z www Alternativa.cz a z Martinusu
Pôvodne som sa chcel pochváliť p.doktorke o zdolaní 10 ročnej sterility u rozkolísaného manželstva. T,č, je pani. v l7.týždni tehotenstva a to predtým navyše 7-8rokov nementšruovala.O nákladoch na sex.
poradnách v rôznych strediskách....
P.dr si možno pamätá na ten prvý francúzsky víkendový kurz, kedy mi zobrala najviac energe snaha nezaspať a kedy chcel robiť homeopatiu doslova každý doktor...

Autor: Danuša ,
Dátum: 07.10.2009 - 00:36

Teším sa z každého úspechu, a zvlášť ak ide o narodenie zdravého potomka. Blahoželám.

Autor: danuša,
Dátum: 28.12.2009 - 13:00

nuž slová "argumenty zdravého rozumu" sa dajú pochopit rozlicne, preto si dovolim prilozit tento prispevok z Ciech >link<

Autor: A:M.,
Dátum: 07.01.2009 - 15:00

moj brat ma 26 rokov je závislí na alkohole,odmieta liečbu na protialkoholickom liečeni,alkohol ho strašne zmenil.trvá to približne 4-5 rokov.ma nejaku šancu vyliežit sa pomocou homeopatie?

Autor: Danuša ,
Dátum: 07.10.2009 - 00:55

Áno, je to možné.

Autor: jana E-mail,
Dátum: 27.12.2008 - 20:29

Dobrý deň pani doktorka. Už niekoľko rokov sa trápim s veľmi nepríjemným ženským ochorením- mykózou. Môj gynekóg ma lieči čípkami a aj perorálnymi antimykotikami. Lieči ma aj imunologička(2 roky).Stále sa mi vracia.Chcem vyskúšať nejaku inú liečbu. Poraďte mi prosím aké lieky by boli pre mňa vhodné. prípadne mi doporučte homeopata v Nitre.
Ďakujem. S pozdravom Jana.

Autor: Danujša,
Dátum: 06.01.2009 - 17:13

v Nitre ordinuje MUDr. Štefáková a tím Homeo Nitra pod vedením Mgr. Dubajovej

Autor: Silvia,
Dátum: 02.02.2009 - 09:20

Skús dlhodobo užívať Hylak forte. Mykóza je vlastne ochorenie, ktoré má korene v čreve. Posilni si črevnú flóru a buď trpezlivá. Potom si Hylak zameň s chlorellou. Mykózu som mala aj 7x ročne a teraz som "čistá". Veľa zdaru!!

Autor: iná,
Dátum: 29.09.2009 - 09:57

mne na problem opakujucej sa mykozy doktorka lakonicky povedala: vymente partnera...

Autor: Jana E-mail,
Dátum: 10.08.2008 - 09:40

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či existujú homeopatiká podporujúce riedenie krvi.Užívam antihypertenzíva a súčasne Anopyrin ako pokračovanie liečby Warfarinom.Daná kombinácia liekov mi spôsobuje ťažkosti.

Autor: Andy,
Dátum: 24.08.2008 - 23:01

Homeopatia Vam moze sposobit este vacsie tazkosti. Je to nevedecka metoda ktora nema jednoznacne dokazanu ucinnost. Uzivanie homeopatickych pseudoliekov vam moze rovnako pomoct ako aj uskodit. To ze homeopatia nema vedlajsie ucinky je loz.

Autor: Juraj,
Dátum: 25.08.2008 - 07:34

Andy sa tu rozšupuje,podľa teba, ak tu všetko neguješ, aj bez vlastných skúseností je čo dobré?? asi pán farár, nakoľko to už bolo dokázané aj španielskou inkvizíciou

Autor: Nika,
Dátum: 28.08.2008 - 15:26

Homeopatia nie je nevedecká metóda. Ty si vedec? Jej účinnosť bola jednoznačne dokázaná, aj keď na Slovensku ľudia radšej riešia svoje problémy Ibalginom. Jedno upozornenie: Nemýľte si homeopatiu s ľudovým liečiteľstvom alebo šarlatánstvom. Tak ako západná medicína, tak aj homeopatia je spôsob liečby. A oveľa účinnejší ako klasická - západná medicína. Ak správne chápeš slovo "účinný", lebo účinnosť spočíva v odstránení problému, nie následku. Ale treba si vybrať dobrého lekára. Tak ako všeobecný lekár, neurolog, stomatológ... aj homeopat môže byť niekedy o ničom. Lebo správna a účinná homeo.liečba spočíva vo výbere správnych liekov a v správnom dávkovaní. Mám dosť skúseností s touto liečbou a nedám na ňu dopustiť.

Autor: Lucy,
Dátum: 28.08.2008 - 18:56

Ja som studenktou prirodnych vied a mozem ti povedat, ze podla toho, co som si o homeopatii precitala si myslim, ze homeopatia nie je vedecka metoda. Liecivo v homeopatickych tabletkach je tak zriedene, ze nema velku sancu liecit, iba ak prostrednictvom placebo efektu.
Tvrdite, ze ucinnost homeopatie bola jednoznacne dokazana, mohli by ste teda citovat zdroj takejto informacie? V ktorom vedeckom casopise bola publikovana studia, ktora ucinnost homeopatie potvrdzuje? Rada si takyto clanok precitam ak existuje.

Autor: Iveta,
Dátum: 06.11.2008 - 10:02

ak študujete prírodné vedy, tak viete, že všetko má svoje vibrácie, teda aj ultrazvuk nemôžete urobiť jeden na celé telo, všetko má svoje vibrácie a podľa toho sa to musí aj vyrábať, študujte ´dalej, a hľadajte, nájdete, len treba chcieť.

Autor: viera,
Dátum: 29.12.2009 - 17:12

pre Lucy...ja som jasny priklad pacientky ktorej uspesne pomohla homeopatia...
Mam vazomotoricku nadchu, mala som stavy pred 5 rokmi ze som len lezala, oci zavrete, len v tme a neskutocny tlak v hlave, chodila som ku krcnemu a alerg. ako na hodiny klaviru az mi jedneho dna povedal treba vypalit sliznicu nosa..som odmietla a rozmyslala co spravit tak som nasla homeopaticku lekarku ta mi stanovila liecbu
denne som brala alium cepa 5ch, apis melifica 5ch, poumon histamin 5 ch, spociatku 45 granul 3x denne...cely dalsi rok kazdy den ale nadchu som mala len asi 4x v prvom roku, dalsi rok som znizovala intervaly to znamena ze som uzivala uz len 2x denne tabletky po 15 granul...atd postupne az po 4 rokoch som prestala brat uplne len ked zacina obdobie sept.alebo z jari tak stale mam pripravene svoje granulky, kym som predtym mala okrem svojej nadchy ktora trvala cele roky aj anginu, zapal priedusnice alebo chripku ...ja za 5 rokov co som brala svoje granulky neviem co to je chripka, angina, nadcha, môze pri mne kychat niekto s chripkou alebo anginou som dost odolna...takze ja som priklad a ak chces lucy kukni si moju kartu predtym a teraz...lekarka ma ani nespoznala lebo pri vseob. som uz vyse 2 rokoch nebola...cudujem sa rodicom malych deti co sedia v tych ambulanciach alerg. a stale to iste doktorka to omiela dookola lebo nic ine ani nevymysli..mate psa...ak poviete ze nie, mate andulky..ano...juj tak na tie je vase dieta aler...to vravela mne roky moja alerg.
a mam mimochodom pudlika a maltezaka spia so mnou ...takze figu alergia ...zo psou tohto typu...pri mojich zlatych homeopatikach môzem mat aj 1O...a citim sa skvelo...

Autor: Andy,
Dátum: 05.09.2008 - 12:46

Homeopatia je nevedecka. Nikto nikdy nedokazal ako funguje. Ani sami homeopati to nevedia. Existuje len mnozstvo teorii. V homeopatii sa nerobia ziadne laboratorne a ine vysetrenia, cize homeopat ani presne nevie co chce liecit. Ucinnost homeopatie nebola nikdy jednoznacne dokazana.Existuje uz niekolko stoviek klinickych studii, ich vysledky vsak boli mimoriadne protirecive. Vedec niesom. Aj ja mam skusenosti s homeopatiou. Negativne. Neodsudzujem ludi ktori homeopatiu poznaju a veria jej. Odsudzujem tych, ktori ju predavaju v lekarnach nevedomym pacientom. Podla mna homeopatia nepatri do lekarni. Homeopatia je jednoznacne alternativna medicina, ktoru nesmieme stavat ani na uroven klasickej mediciny ani do jej opozicie.

Autor: Helena,
Dátum: 22.04.2009 - 08:55

Homeopat presne vie co lieci, nezavadzajte. Homeopat lieci cloveka, ak by bola moznost liecit samostatne chorobu, tak preco ju neposielate postou k lekarovi? na co tam chodit osobne. Teda homeopatia lieci vitalitu cloveka, ale to staci si poriadne precitat clanok MuDr Sivekovej, nie len pisat.

Autor: LUCIA,
Dátum: 24.06.2009 - 00:17

naturopath je Doctor ktory studoval 4 roky medecinu, lieci priciny choroby.
Su tam testy o akych tradicni doctori ani nesnivaju.
Naturopath lieci bez vedlajsich ucinkov. Nie je to sarlatan etc...ma aj licensiu.Ludia otvorte oci...

Autor: Danuša ,
Dátum: 07.10.2009 - 00:48


Mozno tieto studie dokazu nahliadnut do skutocnych reakcii na homeopatiu: >link< >link<

Autor: viera,
Dátum: 29.12.2009 - 17:17

pre Andyho....homeopat vie co lieci lenze rozdiel je v tom ci si kupim nejaky homeop. liek napr. proti kaslu v lekarni...ktory je vseobecny alebo idem ja ako osoba na osobnu konzultaciu a presne mne na moju osobu stanovi skladbu liekov...tak ako ked si kupis paralen tak tebe klesne teplota do pol hodiny mne za hodinu...takze aj tie lieky vseobecne homeopatika ktore su v lekarnach tak na kazdeho vplyvaju inak..ale ine je ak ti stanovi skladbu liekov na tvoj konkretny pripad...lenze ty si nebol podla mna za ziadnym homeopatikom kupil si si nieco proti chripke ..napr. a u teba nemuselo zabrat..takze si nemyl niektore veci

Autor: danuša,
Dátum: 05.11.2008 - 01:35

Homeopatia lieči prirodzené choroby a Vaše ťažkosti sú vyvolané kombináciou liekov. Je však možnosť vziať všetky príznaky, ktoré ste mali pred podaním liečby so súčasnými príznakmi a pokúsiť sa nájsť liek, ktorý by pokrýval celý "obraz" Vašich ťažkostí.

Autor: Danuša ,
Dátum: 07.10.2009 - 00:54

Homeopatika nenahradzaju chemické lieky. Majú odlišný účinok a aj ich výber má celkom iné pravidlá. Skôr sa treba zamerať na tendenciu k tvorbe trombov, pripadne iné príznaky, komplikácie spojené s Vašou diagnózou.

Autor: alena nonakova,
Dátum: 01.08.2008 - 18:00

Dobry den aj ja sa pripajam k priazvcom homeopatie...moja rodina na nej"slape"asi 4roky...deti,rodicia cukrovkari..a najma ja.Pred par rokmi mi diagn.onkolog.nalez absolvoala som chirur.zakrok,chemosku s kt.mam dodnes Pavlovov reflex...no vsetky zdr.problemy suvisiace s dg.som riesila homeopatcky.Nalez bol v 2 stadiu..tak si len vravim co mi asi pomaha,ked som nic ine alternativne neskusila,okrem guliciek.V nov.08to bude 5rokov a chvalahomeo mi nic nie je.Zdravim priaznivcov "guliciek"

Autor: kamil,
Dátum: 25.06.2008 - 21:39

Ja som sa 4 roky potuloval po vsetkych tych vzdy zanepraznenych koznych lekaroch a skusali na mne masticky ako na laboratornej kryse. Zaver pana primara bol ze moj typ pokozky je jedoducho taky aky je a cely zivot si asi budem musiet chrbat potierat Oilatum-om. Takze asi take riesenie alopatie. Na druhej strane kivadielko pana Vasicka z obce nedaleko Brna, 3 gemopraparaty a choroba je po 6 tyzdnoch takmer prec. Este mesiac a som bez priznakov. Znova, moja skusenost: na kozne problemy je homeopatia myslim si ako vovacsine pripadov nesmierne ucinna.

Autor: Andy,
Dátum: 24.08.2008 - 23:11

Ak verite kyvadielku nejakeho pochybneho pana tak bez urazky: "Spamatajte sa". Clovek ktory predpisuje lieky podla kyvadla... Tomu by som sa do ruk skutocne nezveril. Cudujem sa Vam. Tesim sa ze Vasa choroba ustupila ale dovod zlepsenia by ste mali hladat niekde inde. Homeopatia Vas nevyliecila. Bohuzial.

Autor: Iveta,
Dátum: 06.11.2008 - 10:05

Andy vy silou mocou chcete dokázať niečo, čo vám nejde, pán hore vám jasne píše, že mu to pomohlo, teda asi ho ťažko presvedčíte, &chodte sa pomodliť, a hlavne za vašu nenávisť si žiadajte aj odpustku, aby ste nezhoreli v pekle, nám ostatným takéto veci ani neprídu na myseľ, chvála Bohu, sme slobodný

Autor: oxygen,
Dátum: 15.03.2009 - 11:46

Investovali by ste svoje uspory podla rad financneho poradcu, ktory necita noviny, nestudoval ekonomiu, pracuje v obore nesuvisiacom s financnictvom a svoje rady Vam dava podla kyvadielka ? ...
... A svoje telo si vazite menej ako svoje peniaze ?

Autor: destro,
Dátum: 25.03.2009 - 17:36

ak by ten finančny poradca spravil zo všetkých svojich klientov milionárov, tak bez problémov

Autor: Januš,
Dátum: 28.12.2009 - 09:21

Tak toto je krásne prirovnanie!!! Ty máš pocit, že finanční poradcovia čítajú noviny a všetci majú vyštudovanú ekonomiu???? Poznám štyroch... z toho jedna má lekársku fakultu, jeden je rád, že má strednú, jeden vyštudoval meteorologiu a jeden má vš ekonomickú. Myslím, že "poradcovia" radia, čo im šéfovia nabulikajú do hlavy. Preto asi viac ľudí verí homeopatom ohľadom zdravia ako finančným poradcom ohľadom penazí.

Autor: Eva E-mail,
Dátum: 20.05.2008 - 08:51

Dobry den, chcem poprosit, ci nepoznate pana Cinege z Lehoty, ma niekto skusenosti z jeho homeopatickou liecbou? Vopred dakujem, Eva.

Autor: Monika,
Dátum: 29.07.2008 - 13:43

Navštívila som ho 2krát na doporučenie mojej kolegyne.Rada sa otom porozprávam.Vzhladom na to že ste už dávnejšie písali dúfam aj tak, že sa ozvete a nejaké vzájomné rady nám pomožu

Autor: Renata,
Dátum: 27.11.2009 - 09:13

Viem, že ste písali o tomto homeopatovi z Lehoty už pred rokom, ale dúfam, že mi poviete vaše skúsenosti s ním. Ja som ho navštívila prý raz tento týždeň a rada by som vedela názor niekoho iného. Ďakujem

Autor: Ingrid,
Dátum: 16.03.2010 - 19:36

Dobrý večer chcem vám pomôcť s cingelom mám susedku ktorá chodí s 5 ročným synom cingelovi do lehoty kvôli atopickému ekzému je veľmi dobrý odborník veľa ludí vyliečil tak vám ho odporúčam aspoň skúsiť nič za to nedáte susedkyn syn to má už veľmi pekné.

Autor: Renata,
Dátum: 27.11.2009 - 10:59

Aké skúsenosti máte s pánom Cinege? Ja som ho navštívila tento týždeň a rada by som poznala skúsenoť niekoho iného

Autor: eva E-mail,
Dátum: 12.04.2008 - 14:28

Dobrý deň, nemáte niekto skúsenosti s homeopatkou p. Golskou? Ďakujem.

Autor: daniela rakusova,
Dátum: 29.07.2008 - 21:43

Som velmi sklamaná. Strašne veľa peňazí a výsledok žiadny-

Autor: Juraj,
Dátum: 11.08.2009 - 20:28

Velmi drahá a výsledky skoro žiadné.

Autor: mirka E-mail,
Dátum: 16.03.2008 - 17:51

prosim o pomoc.uz vyse 10 rokov mam depresiu 5 rokov som brala antidepresiva no ku koncu to bolo na nic.nic nezaberalo iba konske davky.potom som presla na homeopatiu a az ta mi zabrala.no teraz po pol roku uzivania mam velku krizu homeopatika nezaberaju..poradi niekto?dakujem

Autor: danuša,
Dátum: 20.04.2008 - 20:34

Homeopatia funguje, len treba zmeniť potenciu lieku, prípadne zvoliť viac podobnejší liek, stačí sa obrátiť na lekára, ktorý urobil prvý predpis

Autor: Andy,
Dátum: 24.08.2008 - 23:18

Nie. Homeopatia nefunguje. Treba ju vysadit a spolahnut sa radsej na skutocnych odbornikov.

Autor: danuša,
Dátum: 05.11.2008 - 01:40

Nerada oponujem, ale nepovažujem sa za laika, a po 18 rokoch praxe musím konštatovať, že homeopatia je účinná liečba, ktorá dokáže prinavrátiť zdravie. Je ešte veľa nezodpovedaného, ale to nebráni jej úspešnému používaniu.

Autor: danuša,
Dátum: 05.11.2008 - 01:43

Mirka, treba vyhľadať lekára, ktorý ich predpísal, aby podal liek v inej potencii, prípadne viac podobný Vašim problémom.

Autor: Jarka,
Dátum: 30.03.2009 - 16:36

ahoj mirka, homeopatiu veľmi nepoznám teda čo sa týka depresie iba klasické tabletky na hrdlo... ale čo sa týka depky tak to moja kámoška vyskúšala už všetko čo je na svete možné brať na depresiu a stavy úzkosti a nakoniec jej pomohla ALVENTA 150g a 75g jednu ráno a druhú naobed a celkom dobre to znáša jasné to sa nikdy nevytratí ale aspoň zaženie na nejaký čas. Predpisuje jej to psychiater a nestojí to nič ani sa po novm roku nič nedopláca. Tak vyskúšaj a uvidíš. Viem že na nové lieky si týto ľudia zvykajú až 6 týždňov tak uvidíš čo a ako.

Autor: luba,
Dátum: 12.04.2009 - 14:47

Ahoj mirka.Boh moze vsetko ak chce.on ma moc posilnit ta v tvojom trapeni ci uplne ta uzdravit. doveruj a obracaj sa na neho.:)

Autor: helena,
Dátum: 18.04.2009 - 20:39

Vrelo odporucam caj z lubovnika bodkovaneho. Akurat si treba davat potom viac pozor na slnko. Najlepsie je pohladat v knihach alebo na internete o tejto rastline, aby si vedela, ako sa uziva.

Autor: Veronika,
Dátum: 14.03.2008 - 21:57

Milá pani doktorka.
Som nesmierne rada že som našla túto stránku.
A ešte radšej že sa mám na koho obrátiť z mojim problémom .Ide o moju dcérku má dva roky od narodenia je veľmi chudokrvná ako aj od narodenia na to berie liky vyskúšali sme už hádam všetko až kým mi doktorka na hemato. nepovedala že uvažuje nad transfúz.Z toho čo ste si prečítali si poviete to dieťa musí často chorľavieť, áno je to tak od minulého roka novembra 2007 každý mesiac aj dva krát a le tak že sme hospitalizované na detskom oddelení , primárka tvrdí že na to telíčko je už tých antib. veľa čo súhlasím aj ja skúšali sme to aj bez nich ale nedalo sa pretože neustále teplotovala teploty sú pri chorobe veľmi vysoké ,ale vlastne všetko je to kôli laringitýde ktorá začne ,následne na to hrdielko, zahlienenie a neustály kolotoč až som si povedala musím vyskúšať niečo iné, aj moja matka ktorá pracuje v zdravotníctve 20 rokov a nemôže sa pozerať ako nevie pomôcť svojej vnučke. Takže konečne záver obrátila som sa na jedného pana doktora homeopata dnes sme ho aj navštívyli dal nám homeop.ale v kvapkách takže sú riedené v liehu . A vy vo vašom článku píšete ,že pre detičky podávate granulky aký je v tom rozdiel?
Teším sa na to keď Vám sem znova napíšem po zistení že nám homeo. pomáha ako aj na imunitu či laringitýdu.

S pozdravom Veronika

Autor: danuša,
Dátum: 20.04.2008 - 20:32

Možno by bolo dobre sa dohodnúť s homeopatom, aby kvapky preniesol na iný nosič, napr. cukor, pripadne guľôčky.

Autor: Plepo,
Dátum: 04.03.2008 - 07:05

Skvely astronom Kapisinsky pise o neuveritelnych bludoch homeopatie! Stoji za precitanie!
>link<

Autor: ki,
Dátum: 11.06.2009 - 18:37

Homeopatia je podvod...? Potom tí ludia, kt. maju uspešnu liečbu za sebou su vlastne samoliečitelia. Najlepši paradox bude, ak sa ty raz dostaneš do situacie, ktora ta v zufalstve donuti vyskusat aspon tie "podvodne" prípravky a sam sa presvedcis.

Autor: jaja,
Dátum: 25.02.2008 - 22:22

na čo presne má pomôcť liek Lymphomyosot, v príbalovom letáku to nie je uvedené.

Autor: Andy,
Dátum: 24.08.2008 - 23:14

Homeopaticke pripravky Vam nepomozu.

Autor: Zuzka,
Dátum: 28.12.2008 - 08:09

Milá Andy, je mi Vás úprimne ľúto. Jednak preto, lebo vynakladáte všetky svoje sily na to, aby Ste ukázali všetkým, aká je homeopatia zlá. Je to len Váš názor. A v týchto príspevkoch sa Vás naň nikto nepýtal. Tak prečo sa tak snažíte vnútiť Váš názor všetkým ostatným? Minimálne skúste rešpektovať právo na vlastný názor a úsudok každého človeka. A skúste sa vec pozrieť i s iného uhla, môže Vám to pomôcť. A jednak preto, lebo Váš postoj je čisto negativistický, povedala by som, že až nevraživý. Takéto dlhodobé stavy psyché Vám môžu spôsobiť veľmi vážne ochorenia, napr. rakovinu. A na koniec, kto Vám povedal, že len to, čo sa učí v škole je správne? Veď už x-krát sa dokázalo, že to môže byť ináč.

Autor: Iveta,
Dátum: 06.11.2008 - 10:09

je to homotoxikologický liek, teda na vyčistenie a odstránenie toxínov v tele, ktoré brzdia zdravú životnú silu

Autor: viera,
Dátum: 29.12.2009 - 17:24

ja som tento liek brala pri vazomotorickej nadche v skut. tento liek je specificky skladbou on startuje imunitny system ...vyborny liek.

Autor: jana E-mail,
Dátum: 24.02.2008 - 15:37

Dobry den.Prosim vas chcela by som sa vas spytat ci sa homeopatiou da liecit aj cysta. Dcera ju ma pod jazykom zubna lekarka nam povedala ze sa to musi dat operaciou von.Radi by sme vyskusali este pred tym nejaku liecbu.Dakujem

Autor: zuzana,
Dátum: 24.02.2008 - 14:27

Mam 17 rokov a uz 4 roky sa liecim na akne,tvorili sa mi velke hnisave vredy,to uz ustupilo,liecim sa hormonalnou antikoncepciou.byvam casto chora,a v krvi mam vzdy velmi zvysene leukocyty,a jedna lekarnicka mi poradila ze by som mala navstivit homeopata,pretoze moje telo je potrebne nejako ocistit,aby sa to uz dalej netvorilo....chcem sa opytat ci mate rovnaky nazor a ci by ste mi mohli poradit nejaku homeopaticku ambulanciu v okoli brezna alebo banskej bystrice,dakujem.

Autor: A ja,
Dátum: 28.03.2009 - 08:08

Estetic studio,B.B.

Autor: Ing. Lenka Fojcíková  E-mail,
Dátum: 17.02.2008 - 16:52

Dobrý deň,
mám ročného syna a bojujeme asi 4 mesiace s akutnym vysypom a atopickým ekzémom. Manžel je taktiež atopik. Kožní lekári nám predpisujú samé hormonálne masti, radi by sme vyskúšali iný druh liečby. Prosím poraďte kde v okolí Trnavy nájdeme homeopatickú ambulanciu ?
Ďakujem, Lenka

Autor: maja E-mail,
Dátum: 15.02.2008 - 10:04

Dobry den. Chcela by som sa spytat pani ucitelky co nam poradila tinkturu z lallie ako casto si to potierala a ci videla zmeny na nechte aj pocas doby natierania,alebo az ked necht vyrasta novy.Zohnali sme tinkturu uz teraz tak dcera s velkou nadejou si to zacala hned potierat.Vravi ze ma taky dobry pocit ze jej to pomoze a velmi pekne vam dakuje za pomoc. Dakujeme

Autor: Emilia,
Dátum: 24.05.2008 - 22:37

Prepačte, ja volám ohľadom tej ľalie bielej. Teraz začína kvitnúť. Nazbierajte si ju. Ja som si potierala palce každý večer a z času na čas aj na noc som si urobila zábal. Zo začiatku aj viac nocí za sebou, ale to vyvolávalo spálenie pokožky okolo nechtov a veľmi to škriabalo. Podľa toho, ako bude vaša dcéra reagovať. Tak som si palce balila večer na 2-3 hodiny asi dva týždne, potom len raz za čas. Ale asi po dvoch mesiacoch, keď choré nechty asi do polovice vyrástli, za nimi už rástli nové zdravé. A potieram ich občas aj teraz tak raz za týždeň, aby sa to nevrátilo. Želám úspešnú liečbu.

Autor: Junasova,
Dátum: 21.07.2008 - 09:06

Prosim Vas, viete mi poradit kde zozhant danu tinkturu. Moj otec ma dlhe roky problemy s plesnou na nechtoch. Dakujem.

Autor: Marta,
Dátum: 12.08.2009 - 18:17

Na akúkoľvek pleseň na koži, nechtoch, stačí obyčajný neriedený ocot. Potierať a začnú rásť zdravé nechty, prípadne sa zlikviduje na koži. Treba ale vyčistiť obuv,papuče taktiež octom.

Autor: Tatiana,
Dátum: 10.02.2008 - 18:30

Milá pani doktorka,
velmi ma zaujali vase odpovede na otázky.Mam astmu a beriem Seretide sprej, ktorý mi vysusa hrdlo. Velmi často mám zapálené hrdlo, aj nosohltan.Po návšteve lekára skončím vždy s antibiotikami.Kedže sa mi to zdá už neúnosné, požiadala som lekárničku o homeopoatiká. Poradila mi Oscilo a Homeovox.V jednom časopise som sa dočítala, že najlepšie je hned si dat oscilo a paragrippe.Na moje velké prekvapenie som neochorela, zdá sa mi, že je to ovela lepšie.Chcem sa spýtať, ci oscilo si mozem dat aj dvakrát do týždna a brať to dlhodobo bez následkov, pretože nemám úplne vporiadku hrdlo.Zatial mi nič tak nepomohlo, ako homeopatiká. Ďakujem.

Autor: danuša,
Dátum: 11.02.2008 - 01:09

Som rada, že sa Vám uľavilo, ale neporadím Vám ohľadom dĺžky a opakovania užívania zložených liekov, pretože pri ordinácii sa zameriavam na podobnosť príznakov u jednotlivca, teda vyberám jeden najpodobnejší. Takýto opakujem len ak pomôže a príznaky sa opätovne dostavia. Intervaly pri opakovanom podávaní správne naordinovaného lieku sa postupne predlžujú.

Autor: Jaro E-mail,
Dátum: 08.02.2008 - 15:12

Dobry den, so zaujmom som si precitala Vas rozhovor o homeopatii, hlavne ako to funguje v sucastnosti na Slovensku. Byvame uz 7 rokov v Nemecku, kde sa homeopatiou zaoberaju aj prakticky lekari (nemam az take dobre skusenosti kvoli casovemu stresu) aj studovani homeopati. Moja homeopaticka patri prave k tej druhej kategorii a navrhovala mi aby som tiez homeopatiu studovala, vraj vidi potencial :). Momentalne sa homeopatii venujem len ako hobby. Mam s tymto 3 rocnym studiom vobec na Slovensku nejake opravnenie ? Ako vidite buducnost lekarov-homeopatov vrs. homeopatov ? Neuvazuje sa o nejakom uzakoneni profesie Homeopat ?A existuju na Slovensku specialne homeopaticke lekarne, ktore ponukaju rozne jednotlive potencie aj v 1.5 g cylindroch resp. aj vacsich mnozstvach, ako napr. v Nemecku alebo sa vsetko toci okolo firmy Boiron a jej miesanych homeopatik? Dakujem a prajem pekny den.

Autor: danuša,
Dátum: 11.02.2008 - 01:02

Homeopatický liek je liekom a ten má v kompetencii predpisovať lekár - tak to len na okraj akú máte šancu s Vašim vzdelaním na Slovensku.
A ako to bude ďalej? Myslím, že ako členský štát EU budeme postupovať v súlade s direktívami zdravotníckych komisií platných v celej EU - zatiaľ nie sú v platnosti.
V lekárňach zatiaľ dostať hromadne vyrábané lieky dovážané zo zahraničia a registrované v ŠUKL, zložené aj monokompozitné, ale od viacerých firiem, teda nie len firmy Boiron. Menšie dávky ako 4,0 g zatiaľ neboli registrované, okrem LM potencií.

Autor: Jozef,
Dátum: 14.03.2008 - 13:04

pani Danuša, prečo si myslíte, že homeopatia patrí len do rúk lekára. veď veľa ne lekárov homeopatov vám chodí aj prednášať a vy ich prijímate, ako aj ich dobré rady, alebo sa zaujímate o ich literatúru. viem, že v Európe sú dve vetvy, jedna lekárov a jedna ne lekárov. prečo by to u nás malo byť iné? toto ma naozaj zaujíma, len ako informácia. ďakujem.

Autor: danuša,
Dátum: 04.06.2008 - 02:14

Jozef, len rešpektujem naše súčasné zákony.

Autor: Jozef,
Dátum: 04.06.2008 - 08:11

Vážim si vašu odpoveď, veľmi dlho som na ňu čakal. Ale vaša odpoveď ma neuspokojila. To nevadí, život ide ďalej.

Autor: Q,
Dátum: 09.06.2009 - 12:52

So zákonmi nespravíme nič,môžeme ich len rešpektovať.

Autor: Pepe,
Dátum: 29.08.2009 - 12:49

Zdravim,

Som nevidiaci maser a rad by som ponukal vo svojom zariadeni homeopatiu, resp pomahal svojim klientom pri rieseni roznych ochoreni. Vystudoval som strednu zdravotnu skolu bez maturity a chcem sa spytat, ci je mozne aby som aj ja ziskal viacero informacii o moznostiach vyuzivania liecby a ci je mozne aby som mohol j ako maser taketo sluzby pre klientov poskytovat?
Za odpoved velmii pekne dakujem.

Autor: maja E-mail,
Dátum: 08.02.2008 - 11:09

Dobry den.
Chcela by som Vas poziadat o radu pre moju dceru.Ma pliesen na nechtoch ,dva krat sa liecila u kozneho lekara predpisal jej lieky ktore su velmi tazke na pecen ale po case sa jej to vratilo .Je z toho nestastna a chceli by sme vyskusat homeopatiu. Ponuka homeopatia nieco aj na tento problem? Pochadzame z Partizanskeho nevieme sa dopatrat ci aj v nasom okoli je nejaky dobry homeopat. Dakujem

Autor: Emilia,
Dátum: 10.02.2008 - 14:29

Neviem , či sa môžem vyjadriť. Som učiteľka na dôchodku . Opakovane som mala plesne na palcoch na nohách, až kým mi jeden starý pán neporadil. V máji - júni kvitne ľalia biela. Jej rozkvitnuté kvety treba za slnečného dňa na poludnie nazbierať / biele okvetné lístky a žlté piestiky/ a vložiť ich do alkoholu / vodky, slivovice .../.Fľašu - /stačí 3 - 5 decová/ ,treba naplniť kvetmi, zaliať a zatvoriť a nechať lúhovať . Po 4 týžňoch môžete natierať postihnuté miesta , na necheť dávať občas na noc aj kúsok kvetu, prelepiť leukoplastom s poduštičkou. Keď ten necheť odrastie , na jeho mieste už bude rásť zdravý . Aj potom z času na čas natierať.Pri tom intenzívnom natieraní pokožka okolo nechtu strašne svrbí , preto si ju pred nočným zábalom natrite niveou.Ľaliu zbieram každý rok a z času na čas ju použijem ,aby sa to nevrátilo.

Autor: maja,
Dátum: 11.02.2008 - 10:48

Dobry den.Dakujem velmi pekne za odpoved na moju prosbu.Urcite to vyskusame.

Autor: Radomir,
Dátum: 13.03.2008 - 14:07

Dobrý deň, prosím o upresnenie, ľalia, ktorú uvádzate je záhradná rastlina alebo táto ľalia rastie v prírode?

Autor: danuša,
Dátum: 11.02.2008 - 00:52

Nie je zatiaľ zoznam homeopatov, tak ťažko poradím. A dobrý homeopat - by mali byť referencie od vyliečených pacientov.

Autor: Andrea E-mail,
Dátum: 05.02.2008 - 21:17

Bola by som veľmi vďačná tomu, kto by mi mohol poskytnúť tel. číslo na pána Šmidriaka - homeopata v Nitre. Ďakujem

Autor: DITA,
Dátum: 14.03.2008 - 19:55

Milá Andrejka.Dnes som bola prvý krát s dcérkou v Nitre u pána Smidriaka.Mala som z neho dobrý pocit.Predpísal nám lieky a už sa teším,ako nám pomôžu.Je to naša posledná šanca.Na vyšetrenie sa treba objednať na tel.č. 0905275450 S pozdravom DITA.

Autor: Maja,
Dátum: 19.05.2008 - 12:47

Ahoj Andrejka, chcela by som vediet, či ste už boli u pána Smidriaka a ako to dopadlo? A chcela by som vás poprosit, či by ste mi poslali jeho mailovu adresu, ak ju máte. Ďakujem.

Autor: T. Gašparová E-mail,
Dátum: 31.01.2008 - 21:13

Ďakujem pani doktorka za zaujímavý článok a chcem Vás poprosiť o nejaký "návod", ako by som sa mohla vzdelať v homeopatii, ktorá mi je veľmi blízka. Nie som lekárka, pracujem ako terapeutka-masérka a študujem psychoterapiu, tak by som rada svoje čisto laické vedomosti (len z literatúry a ešte mám dobré vlastné skúsenosti s týmto prístupom)chcela dostať na nejakú odbornejšiu rovinu.Vopred Vám ďakujem za pomoc a prajem veľa zdravia.

Autor: romanh,
Dátum: 04.02.2008 - 13:34

Homeopatia je magia >link<

Autor: T. Gašparová,
Dátum: 09.02.2008 - 23:49

vážený pán romanh, vás som o info nežiadala, nemusel ste sa unúvať...

Autor: danuša,
Dátum: 11.02.2008 - 00:47

Na Slovensku aj v Čechách je pomerne veľa školení, kde sa môžete zoznámiť so základmi homeopatie aj ako nelekár. Ale zodpovedne viem poradiť len o tých, kde prednášam: pre SLHS - viac na stránkach >link< a pre Alternativu v Prahe - >link<

Autor: Jana  E-mail,
Dátum: 28.01.2008 - 15:50

Prosím Vás neviete mi poradiť. Na tvári v okolí úst a brady sa mi urobili drobné vyrážky a začervenané miesta. Neviem či je to ekzém alebo alergia. Existuje nejaká masť alebo niečo čo by mi pomohla sa toho zbaviť?? Neviem asi najlepšie by možnože bolo navštíviť priamo nejakú homeopatičku. Ak mi viete aspoň poradiť, tak veľmi pekne ďakujem.

Autor: danuša,
Dátum: 30.01.2008 - 01:48

Diagnózu Vám najskôr povie kožný lekár. Mastičiek, ktoré potlačia vyrážku má v arzenáli určite dosť, ale Vy by ste sa mali zamyslieť, prečo práve teraz, čo sa stalo vo Vašom živote, ktorú potravinu ste jedli pred vznikom vyrážky... aby ste len nezakryli povrchový prejav choroby.

Autor: maria E-mail,
Dátum: 27.01.2008 - 16:10


Na bolesť ramena po očkovaní proti chrípke som pred 2 rokmi na Poliklinike v Karlovej Vsi najprv absolvovala elektroliečbu a masáže, keď to neprešlo, pán doktor mi odporučil kúpiť si homeopatikum, len raz užiť 4 tobolky pod jazyk a prešlo to akoby zázrakom. Žiaľ už neviem ako sa ten homeopatický liek volal,lebo som mu ho dala, že ho už nepotrebujem. Teraz mám znova ten istý problém s ramenom po očkovaní proti chrípke. Nevie mi niekto poradiť názov toho homeopatického lieku?

Autor: danuša,
Dátum: 30.01.2008 - 01:44

Následky očkovania má v obraze viacero liekov, ale najčastejšie býva podávaná Thuja occidenthalis, prípadne Sulfur.
Možno by bolo najjednoduchšie ísť navštíviť pôvodného lekára, ktorý Vám liek podal

Autor: helenka E-mail,
Dátum: 24.01.2008 - 23:32

prosim vas poradte ake homeopatika su najlepsie na klimakterium a ako ich uzivat . mam problem s navalmy cela tvar mi scervenie a mam este palenie dlani , horkost alebo slanost v ustach busenie srdca absolvovala som uz rozne vysetrenia ale nik mi nevie poradit. dakujem

Autor: danuša,
Dátum: 30.01.2008 - 01:39

Lieky na diagnózu v homeopatii nie sú. Len tzv. zložené, doporučované firmami ako osvedčené a tie Vám poradia lekárnici, prípadne si môžete pozrieť prehľad na mojich webstránkach v téme Polykomponentné lieky.
Avšak najvhodnejšie je podanie lieku najpodobnejšieho všetkým Vašim prejavom, ktorý vyberie lekár.

Autor: Miriam Lajčiaková E-mail,
Dátum: 20.01.2008 - 11:17

Moja dcéra má 6 rokov,od 2 rokov trpí na neustále opakujúce sa angíny.Skoro každý mesiac má nejaké antibiotiká.Skúšali sme aj kineziológiu,aj homeopatiu,ale bezúspešne.Možno sme nemali predpísané dobré lieky.Možete mi prosím poradiť?Ďakujem.

Autor: Anna Bartkova,
Dátum: 21.01.2008 - 00:09

najlepšie by bolo , keby ste jej dali vybrať mandle, vtedy by sa angíny už nemali opakovať, čím bude staršia bude to stále horšie a to hlavne zaťažuje srdce a obličky.

Autor: Pavol,
Dátum: 21.01.2008 - 12:21

Anginy su sposobene pretazenim organizmu nevhodnou stravou,zahlienujucou a ochladzujucou.Najhorsie su sladkosti, vyropbky z bielej muky a mliecne vyrobky, ale treba zohladnit aj krvnu skupinu dietata. O tom je dnes uz dost literatury .Mne to pomohlo.

Autor: danuša,
Dátum: 30.01.2008 - 01:34

Každý nesprávny liek sa minie účinku. Výber mandlí je rýchla cesta zabráneniu prípadných poškodení ďalších orgánov, ale nie je to cesta k dosiahnutiu úplného zdravia, preto by ste mali vyhľadať lekára, ktorý naordinuje správny liek.

Autor: viki,
Dátum: 08.02.2009 - 20:26

Určite by som nedávala vyberať mandle 6 roč. dieťaťu. Treba podať iný homeopatický liek. Dcéra trpela už ako veľmi maličká angínami a zvládli sme to homeopatickou liečbou. Od narodenia je len na homeopatii. A určite funguje

Autor: Anna E-mail,
Dátum: 16.01.2008 - 12:54

Chcela by som vedieť, kde by som mohla nájsť nejakého dobrého homeopata, bývam v Nitre a zistili mi pred 2 rokmi fibrózu plúc. Liečba kortikoidmi mi veľmi nezaberá a ešte je aj škodlivá a priberám od nej. Údajne to mám reumatického pôvodu, kedy reuma neutočí na kĺby ale ničí vlastné orgány. Okrem toho sa liečim aj na vysoký krvný tlak.

Autor: Beáta,
Dátum: 26.01.2008 - 21:30

Milá Anka. Jedného homeopata v Nitre poznám. Je to pán Šmidriak a sídli na Sládkovičovej. Je to v tej budove ako sídli Ados opatrovateľská služba. Je to na vrchnom poschodí. ALT-MED hom. ordinácia. Jedno vyšetrenie stojí 650 sk. No a o liekoch ani nehovorím. Ja som tam začala chodiť so synom teraz v decembri. Ak by si potrebovala tel.číslo tak sa ozvite. Je dobre sa tam objednať. A ešte níečo na povzbudenie. Suseda tiež začala s malou chodiť k nemu pretože jej lekári zistili reumu. Skoro rok mala jednu nohu stále opuchnutú a po viac ako mesačnej liečbe opuch zmizol. Takže prajem hodne zdravíčka a správne rozhodnutie.

Autor: Andrea,
Dátum: 05.02.2008 - 21:15

Prajem pekný deň. Mohla by som vás poprosiť o telefónne číslo na spomínaného pána Šmidriaka. Vopred ďakujem.

Autor: mima,
Dátum: 03.05.2011 - 17:23

Dobrý, môžem tiež poprosiť číslo na pána Šmidriaka?

Autor: Junasova,
Dátum: 21.07.2008 - 09:13

Dobry den,
chcela by som sa Vas opytat, ci vam homeopatia pomohla. Mojej mamke zistili iba vo februari fibrozu a momentalne je na tom velmi zle. Je v Hagoch a velku nadej jej nedavaju.Berie PREDNISON, IMURAN a vela inych liekov. Predtym sme v podstate ani nevedeli ze jej nieco je, kasel, hlieny, lekar Vam povie kupte si nieco na kasel a je to vybavene. Az RTG jej zistilo, ze je uz v podstate neskoro. Skusame vsetko co sa len da. Prosim povedzte ze Vam to pomaha... Dakujem

Autor: soni,
Dátum: 05.01.2008 - 12:58

Milá pani doktorka,
rada by som aj ja reagovala na Váš článok, aj na niektoré príspevky tu v diskusii. S homeopatiou mám aj ja svoje skúsenosti, dokonca práve teraz. Mám 21 mesačnú dcérku, ktorá má od malinka problémy so spaním, je nervózna, akoby nekonečný zdroj energie. Postupom času sa to začalo ešte viac zhoršovať, obedné i večerné zaspávanie trvali s plačom aj hodinu, prípadne aj viac. Boli sme na konci s nervami, dcérka aj ja, manžel, aj celá naša rodina. Asi pred trištvrte rokom sme zmenili našu detskú pani doktorku. Naša nová pani doktorka je zhodou okolností aj homeopat. Keď sa u našej dcérky prejavili nočné mory, uspávanie a spanie sa stalo hororom, tak sme ju s týmto problémom navštívili. Naordinovala nám homeopatikum stramonium 9ch a po dvoch dňoch dcérka prestala hysáčiť, podstatne sa upokojila. Cez deň, bola čulá, v pohode, večer zaspávala takmer okamžite, akoby na želanie. Dnes mi dcérka po prvý krát prespala noc. Som takisto veriaca, ale homeopatia jej pomohla a preto ju nebudem zatraťovať. Je mi jedno, kto čo hovorí, ak to pomáha, tak je to super.
Takže vďaka Bohu za homeopatiu a vďaka Bohu za našu pani doktorku, ktorá nám ju naordinovala. Prajem Vám veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Autor: danuša,
Dátum: 13.01.2008 - 20:58

Soni, ďakujem. Funkčné poruchy zdravia, akou bola napr. porucha spánku u Vašej dcérky, sú skutočne jednoducho a hlavne jednorázovo ovplyvniteľné pomocou homeopatík. Som rada, že pomohla ďalšiemu človeku skvalitniť životnú cestu.

Autor: Andy,
Dátum: 24.08.2008 - 23:27

Riskovat zdravie vasej dcerky tym ze jej davate homeopatika len preto aby zaspala "na zelanie" a aby ste vy mali pokoj je podla mna sebecke. Cudujem sa Vam. Hlavne male deti su velmi citlive ucinky homeopatie ak vobec nejake su. Na tie pozitivne aj na tie negativne. A to ze ak existuju vobec nejake ucinky homeopatie tak urcite aj negativne to vam garantujem.

Autor: soni,
Dátum: 18.11.2008 - 17:53

Andy, prajem Vám, aby ste nikdy nezažili detské nočné mory. Hrôza a des v očiach vášho dieťaťa a Vaša bezmocnosť, že mu neviete pomôcť je hrozná. Prajem Vám, aby ste to v živote nezažili.

Autor: Iveta,
Dátum: 21.11.2008 - 09:15

o čom to tu píšete, veď hore píšete že je to podvod, že to vôbec neúčinkuje, teraz, že deti sú na to veľmi citlivé, ved vy vlastne ani neviete, či hľadáte a naháňate čerta, alebo diabla, ste prevarant, teda človek ktorý všetko prekrúca, len na svoj obraz, nikto vás nenútil liečiť sa homeopatiou, tak nechápem, prečo si sem chodíte rypnúť, venujte sa radšej manželke a nebudete potrebovať pre harmóniu žiadne lieky, to je najlepšie

Autor: Jarka,
Dátum: 30.03.2009 - 16:46

Sonička dobrý deň ja mám teraz taký istý problém ako ste písali. Mne malá iba večer nechce zaspať, cez deň v pohode aj v kočíku ale večer ked ju uložím nehrozí, plač ako keby sme ju bili aby za trest išla spať a to má 4 mesiace. Tak som dnes išla k doktorke a ona mi tiež naordinovala tak som zvedavá ale akurát sme to nemohli zohnať lebo je výpadok tohto lieku. Naordinovala nám to 5 granúl rozpustiť vo vode a podať hodinu pred spaním ale to je ťažko ked neviem ako malá chodí spať, iba ked na nej vidím že si šúcha očká a papať už nechce tak nastupuje kočík lebo inak ju neuspíme. Tak dúfam že nám to pomôže.

Autor: Patrik E-mail,
Dátum: 14.12.2007 - 14:34

Chcel by som sa spitat ci nepoznate neakeho homeopata s ktorim mate pozitivne skusenosti najlepšie v blizkosti Považskej Bystrice.

Autor: Katka E-mail,
Dátum: 10.12.2007 - 16:45

Dobry den,
po chemoterapii zaludka sa mojej tete vyskytli metastazy pecene. Hladame pomoc. Snazime sa skombinovat klasicku medicinu spolu s homeopatiou. Vie prosim niekto odporucit Homeopatickeho lekara v Bratislave? Dakujem. Katka

Autor: JM,
Dátum: 29.11.2007 - 06:47

Pani doktorka, názory na homeopatiu sa rôznia. Čo poviete na názor lekárky, ktorá študovala a liečila homeopatiou a na základe vlastných negatívnych skúseností sa s praktikami homeopatie rozlúčila. Ale to jej nestačilo. Svoje skúsenosti popísala a publikovala >link< preto, aby pred homeopatiou a jej škodlivými účinkami naivných a dôverčivých ľudí varovala. Ak sú jej skúsenosti pravdivé (a nemám dôvod neveriť jej osobným skúsenostiam), potom Vy ste lekárka-šarlatánka.

Autor: danuša,
Dátum: 02.12.2007 - 23:14

Študujem homeopatiu 17 rokov, lebo pomohla mojim najbližším. A študujem ju poctivo, vrátane filozofie, všetkých možných reakcií a poznám aj veľa vyliečených pacientov. Určite som nepomohla všetkým, ale s takýmito reakciami som sa nikdy vo svojej praxi nestretla. Homeopatia je bežná liečba pomocou liekov, nepoužíva žiadne neštandardné techniky, takže nerozumiem pani doktorke Vlčkovej, ktorá publikuje tieto texty.

Autor: debora,
Dátum: 04.12.2007 - 15:44

Vazena pani "doktorka" , ak ju teda studujete poctivo, vratane filozofie tak iste viete, ze nema ziadny vedecky zaklad a napriek tomu funguje. Takze logicky v tom bude asi nejaky duchovny princip.
Takze velmi dobre viete co robite a vedome zavadzate a klamete ludi.

Autor: danuša,
Dátum: 13.01.2008 - 20:48

Vaša reakcia mi pripomenula hon na čarodejnice v stredoveku- nepoznané znamená zakázané a treba stínať hlavy. Fyzikálne javy sú už dobre popísané a že je menej dvojitých slepých štúdií, je to na škodu, ale homeopatických firiem, ktoré by podporili tieto projekty vo svete nie je tak veľa a nie sú tak bohaté.

Autor: Mata,
Dátum: 07.11.2009 - 12:44

JM ,problem v tej dr bol v tom ze je nabozensky zalozena.. v tom je hlavny problem vsetkych ,ktori su proti homeopatii,pretoze prave preto ze jej ucinky nie su este dokladne vysvetlene, povazuju to automaticky na magiu. z tej dr by bola skvela liecitelka, nebyt tej zatratenej cirvi. chvalabohu existuju aj ti co maju rozum, a ak aj su nabozensky zalozeni (nic proti viere, ale s rozumom) ale napriek tomu vyskusali homeopatiu a pomohla im,ze sa rozhodli je nezatracovat len preto ze farari trdia nieco ine.

Autor: JM,
Dátum: 29.11.2007 - 06:40

Pani doktorka, názory na homeopatiu sa rôznia. Čo poviete na názor lekárky, ktorá študovala a liečila homeopatiou a na základe vlastných negatívnych skúseností sa s praktikami homeopatie rozlúčila. Ale to jej nestačilo. Svoje skúsenosti popísala a publikovala preto, aby pred homeopatiou a jej škodlivými účinkami naivných a dôverčivých ľudí varovala. Ak sú jej skúsenosti pravdivé (a nemám dôvod neveriť jej osobným skúsenostiam), potom Vy ste lekárka-šarlatánka.

Autor: Jozef,
Dátum: 29.11.2007 - 09:36

JM
predpokladám, že ste jedna z tých bytostí, čo sú fanaticky veriaci, a veria v pápeža, kardinála a ..., ale v srdci si Boha neosvojili. Pani, neviem či sa mi chce hovoriť o pani, čo takéto bludy písala,teda doktorka, ktorá sa zaoberala homeopatiou a následne tvrdila o negatívnych vplyvoch, hovorila hlavne niečo v štýle ovplyvnenia duše, teda negatívne a Satanistické. Satana vyrobila cirkev, netreba však zabúdať, že aj to bol anjel, padlý, ale anjel, a v Biblii sa píše, že Boh miluje každého, neviem je to tam u vás v tej cirkvi celé nejako domotané, neviete často kto je kto, ale ste manipulovateľný, tam kde idú peniaze zázrakom ide aj cirkev. Moje dieťa vďaka homeopatii žije, malo podľa lekárov pred sebou dva roky života, liečbu ukončili, nevedeli čo ďalej, ale on žije, a ja chválim liečbu zvaná homeopatia,ako človek, ktorý môže stále držať za ruku svoje dieťa a tešiť sa s ním ...

Autor: debora,
Dátum: 04.12.2007 - 15:13

Vazeny pan Jozef,

naozaj mi neda nereagovat na Vase schizofrenicke prispevky.
Vy verite v Boha, ale neverite v satana. Tak sa potom pytam v akeho boha to vlastne verite? takeho co ste si sam vo svojej mysli vytvorili? Myslim,ze pocitujete nenavist ku vsetkym ktori veria veria v Boha, lebo On je Pravda a vas usvedcuje z vasho hriechu ...

Autor: Jozef,
Dátum: 29.11.2007 - 09:50

nedá mi, musím, Johanku z Arku ste najprv upálili vraj blázon, posadnutá, načo ste ju teda vysvätili, neviete vôbec nič o pravde, ste posadnutý peniazmi a mám zato, že aj vás si vie kúpiť farmalobi, ved načo by inak chodili s taštičkami k lekárovi prednášať lieky, ktoré by mal predpisovať. nechcem za túto cenu ísť na dovolenku, chcem aby lekár určil to čo je dobré pre mňa, nie pre jeho peňaženku. čakám kedy sa vám opätovne zachce upalovať,

Autor: ivett,
Dátum: 11.11.2007 - 17:35

Zdravim Vas, chcem poprosit, ci nepoznate nejakeho homeopata v Trencine, pp.okoli, lebo moje znalosti su nedostacujuce a obavam sa, ze by som si viac poskodila, ako naopak. Ako dieta som viac nez desat rokov fungovala na antibiotikach, da sa povedat, ze nebol mesiac bez nich. Lekari tuto formu uprednostnuju, preto to dopadlo, ako dopadlo. V 15tich som dostala reumatoidnu artritidu, ktora nakoniec vraj nebola potvrdena, ja mozem len povedat, ze dobrych par rokov trvalo, kym ma prestali boliet klby po celom tele, teraz si malu bolest uz vobec nevsimam. Nazory lekarov ohladne vybratia krcnych mandli sa natolko rozlisovali, ze som s mamou naozaj netusila, co by bolo lepsie, az som si ich na moju ziadost vo veku 22rokov dala odstranit. Odvtedy mam s anginami viacmenej pokoj, vsetci ma strasili, ze mi tie zapaly zidu na priedusky, ale ja mam skor dojem, ze akonahle prechladnem mavam sice castejsie kasel, ako predtym, ale skor hlasivky zlyhavaju, da sa povedat takmer vzdy. Po piatich rokoch musim skonstatovat, ze moj stav sa neporovnatelne zlepsil, uz neviem, co je to bolave hrdlo, da sa mi krasne prehltat, ved necudo, niet mandli :o) avsak tento rok som akasi nachylnejsia na prechladnutie, chytim vsetko, co prebehne okolo, stale sa nemozem zbavit nadchy a zatekania hlienov, sucheho kasla a spominanych problemov s hlasivkami. Znama mi poradila, aby som skusila oscilo a coryzaliu, tak ich beriem treti den, ale myslim, ze nieco robim zle, alebo jednoducho moje telo reaguje podivne, kedze bolo rokmi navyknute na tazke antibiotika. Mavam hnacky, idem na stolicu az 5-6x za den, co za normalnych okolnosti nehrozi, vzdy som bola rada, ze som mala pravidelnu stolicu, tym myslim raz za den. Viem, ze dlzka mojho mailu urcite vela ludi odradi a ze cely tento prispevok uz by mal vnimat moj homeopat, ale ako som spomenula, zatial o ziadnom v mojom mieste bydliska neviem. Okrem toho mam iste kozne problemy, ekzem na chrbte, vraj z alergie na parabeny a histamin (aj ked zacal pred troma rokmi a odvtedy sa ho neviem zbavit) a tazke akne, ktore mi nevedia vyliecit kozni lekari, viac menej na zadku a chrbte, su to velke vredy, z ktorych vyteka az bordova krv a pachne po antibiotikach, co ma zaraza, zaroven to vysvetluje fakt, ako dlho som ich brala, rada by som si svoje telo vycistila od tych jedov, tak hladam cestu, ako na to. Dufam, ze sa prave na tomto fore dozviem viac, vopred dakujem za par informacii, s pozdravom ivett z tn

Autor: danuša,
Dátum: 20.11.2007 - 02:46

ivett z th,
snáď dostaneš kontakt cez stránky >link<
A bolo by dobre vedieť, že odstránením časti, alebo celého orgánu ( napr. mandlí) sa nedá vyriešiť tendencia k zápalovým procesom, tie sa len presunú do inej časti.

Autor: Kacka,
Dátum: 22.11.2007 - 16:31

Ahoj,
ak napises Tvoj email, poslem Ti kontakt na jedneho, u ktoreho som bola a pomohol..:-)

Autor: Andrea,
Dátum: 23.04.2008 - 09:12

mohla by som aj ja poprosit kontakt na homeopata v trencine? ja poznam homeopatku v jednej lekarni v TN avsak nie som si ista ci je dostatocne povolana radit v oblasti homeopatie. ked som chcela homeopatika na podporu dojcenia tak mi predala Lan, o ktorych som sa na internete nikde nedocitala na co by mali sluzit a preto som ich v zaujme zachovania kojenia nebrala.

Autor: darina,
Dátum: 10.06.2009 - 22:21

ahoj, mozem poprosit aj ja o kontakt? dakujem, darina

Autor: debora,
Dátum: 25.10.2007 - 13:47

Aby ste sa stali "uspesnym homeopatom" nepotrebujete diplom ani titul MUDR.
Je smutne, ze pani doktorka predava nevedomym ludom liecitelske metody zalozene na okultnych praktikach.Homeopatia sa zaraduje sa medzi alternativnu medicinu, ktora je momentalne "in"

"Zakladatel homeopatie S.Hahnemann vybudoval svoje poznanie z poznatkov vtedy veľmi rozšíreného prírodného náboženstva. Od svojho mladého veku až do svojej smrti bol verným prívržencom deizmu a clenom slobodomurarskej lóže.
I dnes sa homeopatia realizuje na základe rovnakých princípov ako v čase Hahnemanna. Reprezentanti tejto metódy jeho stanoviská stále považujú za platné. No takmer všetci jej zástancovia sa vyhýbajú metafyzickým slovíčkam pána Hahnemanna. Zabúdajú pritom, že bez duchovných predstáv jej zakladateľa je fungovanie homeopatie nepochopiteľné. Aby výklady zodpovedali vedeckému mysleniu 21. storočia, pôvodné duchovne založené vysvetlenia zatajujú a nahrádzajú novými „vedeckými“ termínmi. Doteraz, takmer o dvesto rokov neskôr, nebol na základe výsledkov výskumu podaný žiaden prírodovedecký dôkaz, ktorý by vysvetľoval základné princípy homeopatie."


Stanoviská odborných lekárskych spoločností

Stály výbor lekárov európskeho spoločenstva združujúci lekárske organizácie krajín EÚ zaraďuje homeopatiu medzi metódy, ktorých princípy nie sú vedecky doložené. Predstavitelia európskych farmakologických spoločností roku 1992 v Belgirate k nej prijali negatívne stanovisko. Na základe rozboru homeopatických princípov a klinických štúdií ju mnohé odborné lekárske spoločnosti v rozvinutých krajinách sveta odmietajú ako iracionálnu a nevedeckú metódu. Z podobných dôvodov homeopatov a ich spoločnosti vo svete neprijímajú do renomovaných lekárskych spoločností. Slovenská homeopatická spoločnosť nepatrí medzi odborné lekárske spoločnosti. Homeopatia sa na Slovensku môže vykonávať iba ako liečiteľstvo.

Tak sa teda nedajte oklamat !!!

Autor: Michal,
Dátum: 25.10.2007 - 14:44

Pochybujem, že ktorýkoľvek z argumentov, ktorý používate proti homeopatii zaujíma tých ľudí, ktorým homeopatia pomohla po tom, ako im roky nevedela pomôcť klasická medicína. A osobne si myslím, že pokiaľ bude ľuďom aj naďalej pomáhať, bude im absolútne jedno, či patrí alebo nepatrí medzi odborné lekárske spoločnosti. Myslím, že homeopati sa o svoju budúcnosť obávať nemusia.

Autor: Jozef,
Dátum: 25.10.2007 - 23:48

Aj pán Boh, či Ježiš nie sú vedecky, Darvinisticky a podobne dokazovaní a predsa sa na nich obraciame slovne vždy keď je nám ťažko, tak toto nech mi vysvetlí niekto, kto má ústa plné zlosti,.. často počúvam, ako veľmi treba liečiteľov , homeopatov, proste ľudí, čo majú bližšie k prírode a možno aj k Bohu pomaličky upáliť, sú to ľudia, ktorí sa bližšie snažia pochopiť niečo čo nám určité spolky prežívajúce dodnes snažia zatemniť, proste snažia sa o bližšiu spätosť s niečim prírodným, ak chcete tvrdiť, že ATB, teda anti(proti)biotiká(životu) je jediné správne na tomto svete, je to vaša voľba, ja vám ju neberiem, neberte vy zase moju,
v renomovaných lekárenských spoločnostiach nie sú homeopati vítaný, je to proste pharma biznis, a ten je jedna veľká mašinéria, často len zneužívaná, dovolenka na Bahamách je určite lákavá, ale za akú cenu, čo na to duša?

Autor: debora,
Dátum: 26.10.2007 - 12:33

homeopatia podobne ako joga ci transcendentalna meditacia slubuje uvedenie do akejsi harmonie s prirodou a kozmickymi silami.Vychadza z okultnych smerov ako astrologia, alchymia, mesmerizmus. Ak si myslite, ze tieto smery maju nieco spolocne s Bohom a krestanstvom tak sa od nich rychlo odvratte a zachrante si dusu.

Autor: Jozef,
Dátum: 28.10.2007 - 14:37

uhol pohľadu, uhol pohľadu drahá....

Autor: danuša,
Dátum: 20.11.2007 - 02:53

Nebudem reagovať na celý text, aj tak by to nemalo zmysel, ale musím pripomenúť, že homeopatické lieky sú liekmi a podliehajú registrácii v celej EU.

Autor: Jela,
Dátum: 03.12.2007 - 08:19

Debora, prečo ste neodpovedali Jozefi na jeho reakciu o existencii, teda dokázaní existencii Boha? Ja v Boha verím, ale vy tu zlyhávate. Jedná sa o pojem metafyzický, a to aj u homeopatii, teda jedno ako metafyzické pripúšťate, druhé zatracujete, do liečiteľov sa neobúvajte, sú to ľudia väčšinou, lebo aj človek je človekom, o tom si zase prečítajte v Biblii, teda sú to ľudia prevažne s veľkým srdcom a v veľkou charizmou. teda mnoho ľuďom pomohli, a uctievajú a vážia si život, teda ako je to s pojmom duša, či Boh? čo je metafyzika???? tu začnite argumentovať!!!

Autor: debora,
Dátum: 04.12.2007 - 15:38

Mila Jela asi sme sa nepochopili,

ja sa snazim ukazat ake temne je pozadie homeopatie a co je za tym. Je smutne,ze aj ludia , ktori veria v Boha sa dali oklamat roznymi sarlatanmi a liecitelmi.
Preto pozor na vselijakych liecitelov, ktori mozu mat stenach rozne obrazky svatych a garantovat ze liecia v mene bozom a pritom chcu vas datum narodenia, pripadne pouzivaju kyvadielka, horoskopy a dalsie nastroje okultizmu.
Zapamatajte si jednu vec, cloveka uzdravuje jedine Boh a moze k tomu pouzit cloveka ako nastroj. Tento dar (uzdravovania)udeluje Boh v modlitbe a clovek si uvedomuje, ze to nie on lieci.
Mrzi ma, ze ludia uz nerozlisuju medzi dobrom a zlom. Nechali sa oklamat satanom, ktory prichadza ako anjel svetla (ak teda nesuhlasite s panom Jozefom, ktory tvrdi , ze si ho cirkev vymyslela )

Autor: Jela,
Dátum: 05.12.2007 - 09:04

nesúhlasím s vami, ale to by tu bola diskusia na tému náboženstvo, tak radšej budem bez cielenej reakcie, Boh miluje každého, aj vás pomýlených, liečitelia tu boli, aj budú, ďakujme tomu, je to asi vôla Božia, lebo nám tu zanechávajú nesmierne veľa po stáročia, aj bylinkové recepty, aj rôzne iné poučné veci, ale to vaša bigotná viera nevie pochopiť, je mi smutno, že aj veriaci sú roztrieštený na tábory, v skutku, neverím v biskupa, verím v Boha, aby sme si rozumeli, myslím, že aj fanatizmus, či už fundamentalistický, alebo od vášho Biskupa, ale každý fanatizmus, je proste nebezpečný, zavádza a vám hlavne zatvára myseľ, niekto vám káže, čo máte myslieť,

Autor: debora,
Dátum: 05.12.2007 - 10:00

Viete kto je pomyleny? Clovek, ktory hovori ze veri v Boha a pritom sa utieka k liecitelom a sarlatanom, ktori liecia oklultnymi praktikami. Clovek, ktory namiesto Biblie cita horoskopy, alebo si zajde k nejakej tej vestici.(precitajte si Deuteronomium co sa tam pise o veciach, ktore sa protivia Bohu)Clovek, ktory zo zvyku pride do kostola v nedelu a potom kyda na papeza, biskupov a ostatnych. Biskupi su nastupcovia apostolov,to si uvedomte predtym ako zacnete spochybnovat ich autoritu.
Ak sa riadim prvym prikazanim a chcem sa klanat Bohu a nie nejakym inym bozikom tak som vyhlasena za fanatika? Potom nim asi som, lebo odmietam robit lacne kompromisy so svetom, a chcem byt verna Kristovi a jeho Cirkvi.

Autor: Jela,
Dátum: 06.12.2007 - 08:47

Nikto vám neberie, ale chýba vám vo vašich textoch to najzákladnejšie, o tom sa píše aj v Biblii a to je láska a tolerancia. Biskup je človek, to je potrebné vedieť, je omylný a pravda sa ťažko dokazuje, hovorí sa tu naozaj ako Jozef napísal o metafyzike. Verím v Boha, chovám sa tak, aby som nikdy nikomu neubližovala, starám sa vzorne o svoje 4 deti a tolerujem každého človeka na tejto zemi. Naozaj každého, Biblia o tom vypovedá. Držím vám palce, aby vaša pravda vás viedla v živote hlavne k spokojnosti vo vašom živote.

Autor: Jela,
Dátum: 10.12.2007 - 08:30

K láske a tolerancii, tomu najzákladnejšiemu, čo robí kresťana kresťanom, k tomu ste sa už odmietli vyjadriť. Celé mi to tu z vašej strany pripadá, ako bubnovanie na zajace, len neviem kedy sa pôjde strieľať, aby mi nič neušlo. Je mi to ľúto.

Autor: Jozef,
Dátum: 21.11.2008 - 09:22

A čo tak naučiť sa dôverovať životu, aby aj Boh mal z vás radosť.
Často počúvam ako ľudia prosia Boha, ale omyli robia práve ľudia, tak prečo neprosia seba, aby sa zmenili, veriť je jedna vec, manipulácia je druhá vec, ak si zoberiem vieru kde mi niekto dáva odpustky za moje hriechy, tak mi je zle, ja proste nechcem robiť hriechy, to je jediné, čo by si človek mal povedať, ak príde na svoj omyl, teda dôverujte životu, šťastie vám zbytočne uniká.

Autor: Bela,
Dátum: 28.09.2009 - 10:15

Nie je sa čomu čudovať, že ľudia odmietajú to čo nechápu. Niektorí ešte jednoducho na niektoré pravdy nedozreli a možno ani nedozrejú do konca života. Je to len ich škoda.

Autor: Peter Sahajda E-mail,
Dátum: 20.10.2007 - 16:49

Ponuknem dalsi pohlad resp. skusenost
a to na adrese >link<

Pekny den prajem

Autor: Eva,
Dátum: 22.10.2007 - 00:02

Ľudia, ani nestrácajte čas čítaním článku na uvedenom linku, je to napísané sektárskym spôsobom obdobným článkom "vesmírnych lidí". Ale na pobavenie je to celkom dobré.

Autor: Jozef,
Dátum: 29.11.2007 - 09:54

dík, tvoj článok som komentoval už vyššie, proste grc, pani doktorka je nie osvätená, ale oslepená

Autor: Zita,
Dátum: 17.10.2007 - 17:21

alkoholizmus sa da liečiť homeopatiou alebo tam musi byt iba pevná vôľa.

Autor: danuša,
Dátum: 20.11.2007 - 02:34

alkoholizmus, tak ako aj iné závislosti vidíme ako seba poškodzujúci mechanizmus, ktorý nemajú zdraví ľudia, preto treba týchto ľudí liečiť. Dobrý homeoaptický liek podporí vlastné obranné mehanizmy a tak by aj chorobný prejav mal postupne ustúpiť.

Autor: Danka,
Dátum: 12.10.2007 - 14:37

Pani doktorka, je mozne kombinovat homeopatiu s pripravkami firmy Energy? Alebo radsej bud jedno alebo druhe?

Autor: danuša,
Dátum: 20.11.2007 - 02:29

neviem o tom, že by sa homeopatia minula účinku, ak sa užívajú iné prípravky, teda okrem antibiotík.

Autor: mirka E-mail,
Dátum: 04.10.2007 - 18:41

ludkovia homeopatia je zazrak.ja som mala depresiu a neurozu 10 rokov a az homeopatia mi pomohla teda konkretne ten lekar.len sa so mnou porozparaval a bola som ok.od toho dna nemam zenske problemy a nelamu sa mi nechty.odporucam kazdemu!!

Autor: slavo,
Dátum: 06.10.2007 - 11:44

porad mi toho lekara.dakujem a daj mi na neho kontakt.ahoj

Autor: cecelka1,
Dátum: 26.01.2009 - 13:05

aj ja mam problemy a mam aj tetaniu mysliš že homeopatia by to "zvladla"?

Autor: lenka,
Dátum: 02.09.2009 - 16:25

Aj ja som sa pred 2 rokmi liečila na tetaniu antidepresívami, ale zdá sa mi, že nie som úplne vyliečená . Dá sa to doliečiť homeopatkmi? Akými, možete mi poradiť???

Autor: Ingrid,
Dátum: 16.03.2010 - 19:51

Dobrý večer ja mám tetániu už 13 rokov beriem len magnezium b6, vitamín d persen tiež mi chceli dať všetky možné lieky ale som ich odmietla v sobotu som dostala krč do lavej ruky ráno o 10 hodine postupne to prechádzalo do celej lavej ruky ramena hlavy až mi strpla celá lavá strana aj ústa už sa to nedalo vydržať tak som si zavolala pohotovosť ktorá ma prepojila na 155 a ta sa ma pýtala 10 minút čo mi je až potom ma prepli zasa na pohotovosť lekár prišiel až po 2 hodinách čo keby som mala infarkt alebo mozgovú prišiel pozrel mi srdce dal injekciu a povedal že mám tetanové krče zaspala som a ráno bolo lepšie v pondelok som išla na neurologiu a zas mi dali injekciu a predpísali alpha d3
tie mi pomáhajú idem na eeg a na tetanický test či sa mi to tak mohlo zhoršiť ked som 13 rokov nič také nemala mohli by ste mi prosím vás poradiť či aj vy máte takéto príznaky a či pomáhajú na to homeopatiká dakujem veľmi pekne.

Autor: Hanka E-mail,
Dátum: 26.09.2007 - 20:57

Prosim vas dá sa aj zavislosť od alkoholu vyliečiť pomocovu homeopatik

Autor: danuša,
Dátum: 20.11.2007 - 02:27

Áno, dá sa.

Autor: Trinity E-mail,
Dátum: 25.09.2007 - 10:06

Pracujem v jednej nemenovanej spoločnosti ako operátor, predajca teda robím telemarketing. V súčasnosti mi robia problém hlasivky, teda keď dlhšie hovorím so zákazníkom chrípe a vynecháva mi hlas. Včera som bola u obvodnej lekárky, kt. ma poslala ku krčnej lekárke a na pľúcne. Nikto mi nepredpísal žiadne lieky ani neodporučil čo by mi pomohlo, vraj mám všetko v norme. Akurát ma postúpili na lekárku čo robí hlasové cvičenia ... Tým som sa chela dostať k tomu že som šla do lekárne kde som si kúpila prieduškový čaj a na hlasivky HOMEOVOX (Laboratoires - BOIRON). Dnes v práci sa ma kolegyňa pýta či som chorá keď užívam HOMEOPATIKÁ veď ja ani vlastne neviem čo to je, či mi to dokáže pômocť, či to nemá na mňa nejaké hormonálne účinky, či mi to neuškodí atď. Dá sa mi podať bližšie vysvetlenie?

Autor: danuša,
Dátum: 20.11.2007 - 02:59

Homeovox je zložený prípravok, ktorý je dobrou prvou pomocou pri bolestiach v hrdle, zachrípnutí..., ale ťažko povedať , či dokáže odstrániť tendenciu k opakovaniu. A netreba obávať hormonálnych zmien pri jeho užívaní.

Autor: miroslav,
Dátum: 10.09.2007 - 21:03

Chcel by som sa opytat p.dr.Sivekovej,ci EAV-L metodou sa da vyrobit plnohodnotne homeopatikum a ako sa stavia k tejto metode klasicka homeopatia.

Autor: Danusa,
Dátum: 21.09.2007 - 02:42

Uspech v liecbe pomocou klasickej homeopatie vychadza z niekolkych predpokladov, pricom sa kladie doraz na spravne pripraveny liek. Presny postup je uvedeny v platnom liekopise.
Predmetom studia a praxe klasickej homeopatie nie je kritika, ani skumanie inych technik, ci liecebnych postupov.

Autor: PETRA,
Dátum: 28.09.2007 - 19:24

dobry den.reagovat velmi neviem,ale prosila by som o radu.som tehotna v 9-tom tyzdni,mierne prechladnuta,najviac citim v prieduskach tlak.chcela by som sa spytat ci mozem pouzivat volnopredajne homeopatikum v tehotenstve a ci by ste mi nemohli poradit neaku homeopaticku.najlepsied bratislava,samorin,dunajska streda.DAKUJEM!

Autor: largia ,
Dátum: 09.08.2007 - 21:05

verim ze homeopatika zaberaju moja dcera mala kasel trvalo to uz dlho lekarka ju liecila biseptolom uz som bola zufala tak som sla do lekarne ze skusim neaky bylinkovy sirup lekarnicka mi poradila stodal a bola som prekvapena za tri dni jej sirup zabral takze som sa presvedcila ze homeopatika zaberaju a pouzivam ich

Autor: jana,
Dátum: 01.08.2007 - 19:08

Dobrý deň. Aj ja som začala chodiť k jednej homeopatičke,ktorá lieči klasickou homeopatiou.Najprv som začala klasickou medicínou.Nedarilo sa mi otehotnieť a tak som skoro rok musela brať všeliaké hormóny.následne som aj otehotnela ale bohužiaľ aj potratila. Homeopatička ma vraj podaním lieku od hormónov očistila a po podaní konštitučného lieku by mal nastař ozdravujúci proces. Chcela by som sa spýtať, že ak mi lekár znovu predpíše nejaké hormóny, či ich můžem užívať spolu s homeopatikami alebo sa tieto dve veci vylučujú. Ďakujem.

Autor: silvia,
Dátum: 01.08.2007 - 20:29

Dobrý deň Janka, ja chodím k homeopatovi už štvrtý rok a moja liečba je veľmi úspešná.Mala som nabeh na astmu a homeopat ma dal dokopy. Len ti poradím nemiešaj homeopatické lieky s inými liekmi, nemá to potom ten 100% účinok. Je to veľmi ťažké ale mne sa to darí a som OK. Silvia

Autor: alenka E-mail,
Dátum: 28.07.2007 - 10:45

Poradte mi prosím homeopatiká na depresie a psychyckú vyčerpanost. Užívam aj klasické lieky.dakujem

Autor: Danuša,
Dátum: 06.08.2007 - 23:57

Ako ste sa dočítali v úvodnom článku, tak homeopatiká na depresiu, teda na diagnózu neexistujú. Ale samozrejme sú homeopatiká, ktoré vo svojom obraze majú aj časť smútku, zármutku, plačlivosti, nechuti čokoľvek robiť, ani žiť... ale je ich príliš veľa

Autor: Vladka E-mail,
Dátum: 02.07.2007 - 19:37

Dobrý deň,prečítala som si niekoľko príspevkou,ktoré tu píšete tak by som aj ja rada reagovala.Istý lekár nás odporučil,aby sme rozmýšlali nad homeopatioou ako nad klasickou liečbou.Týka sa to maminy,ktorá
sa psychicky zrútila (neviem či to tak môžem nazvať).Veľmi rada by som jej pomohla..Dajú sa aj takéto psychické problémy riešiť homeopatiou?Zatiaľ postupujeme klasickou liečbou ale myslím,že to nesmeruje zatiaľ tou najlepšou cestou.
Ďakujem

Autor: Danuša,
Dátum: 28.07.2007 - 01:16

Ak je homeopatický liek, ktorý má vo svojom obraze prejavy podobné aké má Vaša mamina, tak pomôže.

Autor: Lucia E-mail,
Dátum: 25.06.2007 - 09:48

obrý deň,
chcela by som sa opytať, či je homeopatia vhodná aj pre novorodencov.
Máme 4 týždne a trápia nás bolesti bruška (vychádza mi to na koliku).


Ďakujem vopred za odpoveď.

Autor: Danuša,
Dátum: 26.06.2007 - 01:47

Áno, aj koliky u novorodencov sa dajú výhodne ovplyvniť, ale mal by vhodný liek doporučiť lekár, ktorý dieťatko vyšetril, aby sa nezanedbali prípadné iné diagnózy. tých liekov je viac, podľa reakcie dieťatka, hodiny vzniku kolík, možnosti zmiernenia...- napr. Lycopodium, Magnesia phosphorica, Chamomilla...

Autor: Mirka,
Dátum: 13.06.2007 - 21:53

máme 3 ročnú dcérku s nezhubným nádorovým ochorením v oblasti tváre (spodná sánka), ale nádor je agresívny a ,,vyžiera jej kosť-sánku,má ju už veľmi tenkú a onkológovia sa boja že o kosť príde.Áj v prípade podania chemo terapie nádor bude pomaly rásť stále. Nádor je veľkosti vajca a nedá sa operovať lebo narastie nový a väčší. Malá je zatiaľ bez bolestí a teplôt. Chceme skúsiť homeopatiu. Môžete mi niekoho odporučiť alebo poradiť ?

Autor: Meduňka,
Dátum: 14.06.2007 - 21:48

Ahoj, Mirka, v takomto prípade sa nedá spoliehať na jeden druh liečby, treba to riešiť komplexne, a je toho dosť, čo sa dá urobiť na zlepšenie stavu.
Ak ubúda kosť, znamená to poruchu v hospodárení s vápnikom, čo je spôsobené na jednej strane jeho nízkym príjmom, na druhej zlým vstrebávaním v hrubom čreve.
Príjem netreba riešiť mliekom ani tabletkami, najlepší je čaj rooibos (aj porcovaný) - cca pol litra denne.
Vstrebávanie sa zlepší, ak bude užívať kyselinu listovú - napr. bio-folic - jednu tabletku pred spaním. Prírodné zdroje (šalát a pod.) nestačia.
Nepriateľom vápnika je kola a všetky nápoje obsahujúce kyselinu fosforečnú a kyselinu citrónovú, lebo kyseliny organizmus neutralizuje práve vápnikom, a keď je ho málo, ťahá ho z kostí.
Okrem rooibosu ju skús navyknúť na mrkvovú šťavu - neutralizuje kyseliny a dodá minerály. Aj osladená melta je dobrá (radšej bez mlieka - "kávička"), lebo pomôže napraviť trávenie - môže byť aj studená.
Vyzerá to veľmi jednoducho a lekári ťa budú odrádzať, že to nepomôže, ale nedaj sa, stojí to zato, mám to vyskúšané v rodine. Chemoterapiu samozrejme treba absolvovať.
Držím vám palce a želám veľa trpezlivosti.

Autor: Danuša,
Dátum: 21.06.2007 - 00:29

Ťažko je niekoho doporučiť, keď ste nenapísali odkiaľ pochádzate.

Autor: silvia,
Dátum: 01.08.2007 - 20:35

Ahoj MIrka ja chodím už 5 rok k homeopatovi.Skús sa informovať Dr.Herman v medicínskom centre na štúrovej ul. v Bratislave, ak nie si z Bratislavi skús mi napísať a pokúsim sa zistiť kontakt na iných.
Dcérke držím palce aby jej homeopatia pomohla ja som mala astmu a mne homeopatia pomohla.

Autor: misa E-mail,
Dátum: 06.06.2007 - 11:23

dobry
existuju nejake homeopatika urcena na epilepsiu???
dik

Autor: Danuša,
Dátum: 21.06.2007 - 00:26

okolo 100 druhov sa používa pri epileptických záchvatoch

Autor: Marika E-mail,
Dátum: 27.05.2007 - 14:32

Dobrý deň, mám psoriázu asi 15 rokov vo vlasatej časti hlavy. V poslednej dobe mi hormonálne masti zaberú nanajvýš na 2-3 dni. Chcela by som sa opýtať, aké sú možnosti liečby psoriázy homeopatiami a na koho sa mám obrátiť - bývam v Bratislave. Jedna tiež "psoriatička" mi odporučila liek MEZEREUM - potenciu 12. Dá sa voľne kúpiť a je naozaj vhodný?

Autor: Paula,
Dátum: 02.06.2007 - 18:41

Ahoj ja mam tiez psoriazu asi 13 rokov a tiez vo vlas.casti.Doteraz som stale uzivala vselijake masticky typu Belosalic atd....ale ak som si to vyliecila mastickami, tak to trvalo max.tyzden a znova sa mi to objavilo./to ani nehovorim aky problem som mala to vymyt z vlasov/Nikdy som nemala pokoj na pol roka ako mavaju ostatni.A preto,ze to obsahuje hormony tak som s tym prestala-aj tak to nemalo vyznam.Teraz uzivam sprej SKIN-CAP pretoze neobsahuje ziadnu hormonal.zlozku,mozem ho uzivat dlhodobo a robi mi velmi dobre.Takze asi rok uzivam iba toto.

Autor: Danuša,
Dátum: 04.06.2007 - 23:10

Vaša diagnóza je pomerne rozšírená v populácii, preto si neviem predstaviť, že by všetci mali dostať Mezereum, len preto, že tento liek má afinitu k pokožke na vlasatej časti hlavy. Preto doporučujem navštíviť homeopata, s ktorým spoločne nájdete najvhodnejší liek pre Vás. V Bratislave je ich určite viac ako 20.

Autor: Melánia,
Dátum: 18.05.2007 - 18:39

Chcela by som vedieť, či sa dá homeopatiou liečiť myom.

Autor: Danuša,
Dátum: 04.06.2007 - 23:06

Liečba myómu ako taká sa homeopatiou v pravom slova zmysle nevykonáva, ale pacientke, ktorá má aj myóm môže správny homeopatický liek pomôcť k celkovému vyliečeniu, teda aj k odstráneniu myómu.

Autor: Katka,
Dátum: 02.09.2009 - 10:01

ako dlho trvá vyliečenie myomu ked sa naordinuje správna liečba homeopatikami ?

Autor: Marika E-mail,
Dátum: 05.05.2007 - 22:34


Dá sa homeopatiou liečiť aj idiopatická fibróza plúc? Liečba klasickými liekmi, ktoré jednu chorobu potlačia, ale ďalšie vyvolajú /kortikoidy/, ma nepresvedčila a preto sa radšej neliečim.

Autor: Danuša,
Dátum: 04.06.2007 - 23:03

Pľúcna fibróza je závažná choroba, ktorej treba venovať liečebnú pozornosť. Schovať sa pred liečbou nie je riešenie. Keby som ja mala podobné ochorenie, určite by som zvolila obidva spôsoby liečby.

Autor: Eva E-mail,
Dátum: 30.04.2007 - 20:20

Dobrý večer pani Siveková. C hcem Vás poprosiť o radu.Dá sa pomôcť homeopatiou aj pri chudnutí? Ak áno, aký prípravok by som si mala kúpiť a ako ho užívať. Máte s podobným problémom skúsenosti? Ďakujem Eva.

Autor: Danuša,
Dátum: 01.05.2007 - 14:01

Eva, homeopatia nedokáže riešiť samotnú diagnózu, teda ani obezitu, ktorá má viacero možných príčin aj typov. Ale homeopatických liekov, ktoré pomáhajú upraviť aj nadváhu je dosť.
Skôr Vás ale zaujíma fytoterapia, ktorú by ste užívali a v nej poznám len jediný produkt, o ktorom sa hovorí, že pomáha upraviť nadváhu, Fucus vesiculosus (chaluha) a u nás je prítomná v zelenom čaji vo vrecúškach.

Autor: palo,
Dátum: 25.04.2007 - 20:08

Z clanku som sa tiez dozvedel, ze nevadi ked sa podavaju pre dany problem nevhodne homeopatika, nemaju vedlajsie ucinky a pod. Staci si s pacientom pokecat zobrat 200 az 2000Sk a niecomu dat na zaklade pocitov.. Celkom verim ze homeopatika nemaju neziaduce ucinky, kedze nemaju ziadne preukazane ucinky(okrem placebo efektu). To sa rovno mozem napit cistej vody. Ale biznis je to dobry ako podobne "vedecke" metody.
Este sa cuduju, ze to nepreplacaju poistovne..

Autor: Danuša,
Dátum: 28.04.2007 - 02:30

Nemožno hovoriť o vedľajších účinkoch u homeopatík, pokiaľ sú podávané podľa pravidiel správneho výberu lieku na základe totality príznakov(nie pocitov) a v správnom čase. Určite klasický homeopat nepodá nesprávny liek pre daný problém. Nemusí vždy pokryť celú totalitu, preto sa dostatočný výsledok ani nedostaví a taký liek neopakuje.
K ostatným poznámkam asi netreba odpoveď, aj tak nejde o otázky.

Autor: stt., 19.4.2007 E-mail,
Dátum: 18.04.2007 - 20:40

Z mnohých odpovedí autorky tohto článku vyplýva, že homeopatický predpis nie je zhodný s princípami predpisu alopatických liekov, nie je viazaný na diagnózu, pri homeopatickom pohovore sa nerobia sa laboratórne vyšetrenia,... Sú potom na mieste otázky: - prečo mnoho konvenčných lekárov nechce akceptovať homeopatiu?, - prečo homeopati lekári nechcú akceptovať nelekárov-homeopatov? Stanovisko, že liečenie je určené lekárom je výsledkom snahy našich lekárov homeopatov, oni si sami pre seba vyhradili toto právo. Vo svete je veľmi veľa klasických homeopatov nelekárov. Dokonca mnohí svetovo známi lektori prednášajúci v minulosti na kurzoch pre našich lekárov boli homeopati –nelekári. Pre klasických homeopatov, ktorí nemajú profesionálne medicínske vzdelanie je pri EU vytvorená organizácia The European Council of Classic Homeopathy (ECCH). K otázke ceny: Cena homeopatického vyšetrenia- liečenia napriek nízkej cene lieku je pomerne vysoká, pretože sa platí aj za vedomosti daného homeopata a treba počítať aj s opakovanými kontrolami. K otázke nespokojnosti pacienta: Európska únia a teda aj Slovensko má vo svojej legislatíve zapracovanú Chartu práv pacienta a tiež ochranu práv zabezpečuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).
Každý človek, nielen lekár, by mal vykonávať svoju prácu podľa pravidiel daných zákonmi, etickým kódexom.

Autor: Danuša,
Dátum: 13.04.2007 - 01:37

Romanovi, Michalovi aj Bobkovej Eve za podelenie sa so skúsenosťami

Autor: Danuša,
Dátum: 13.04.2007 - 01:38

Bokovej

Autor: Bokova Eva E-mail,
Dátum: 08.04.2007 - 14:24

Podakovanie...

Mozno sem moj e-mail nepatri, ale predsa som si touto formou dovolila podakovat pani Dr.Stefakovej z Nitry,ktora mi ak poviem, zchranila zivot, urcite neprezeniem.Mala som uz taku alergiu na potraviny, ze som skoro nic nemohla jest.Patri jej moja velka vdaka aj obdiv.
Eva

Autor: mima E-mail,
Dátum: 04.04.2007 - 12:16

Dobrý deň pani Siveková,dostala som na Vás odporučenie od jednej dobrej duše.Chcela by som sa Vás opýtať na takýto problém. Mám 25-ročného priateľa,ktorý mal minulý rok vážny úraz, skočil do bazéna. Poranil si krčnú chrbticu a miechu, dolné končatiny má úplne ochrnuté a horné čiastočne, je na lôžku a veľmi by som mu chcela pomôcť, už nevieme kam sa máme obrátiť. Chcem sa opýtať, či by sa mu dalo pomôcť prostredníctvom homeopatie. Ďakujem.

Autor: Danuša,
Dátum: 05.04.2007 - 02:09

mima,
priateľ má veľmi pravdepodobne trvalé poškodenie a takéto zranenia dnešná medicína nevie vyliečiť. Na otrasy nervovej sústavy a následky pádov, ktoré prinášajú mnohé funkčné poruchy dobre zaberá niekoľko homeopatík- Arnica, Natrium sulfuricum, Hypericum....., podľa následných prejavov, ale to sa netýka nezvratných zmien v oblasti miechy.

Autor: roman,
Dátum: 03.04.2007 - 16:21

ahojte, ja som s homeopatiou zacal nenidavno,aj to som vlastne nechcel, lebo som ju uz dopredu odpisal, neveril som ze by mi to mohlo pomoct, nejake bylinky a neviem co este. ale tuto zimu som ako kazdu zimu mal chripku ale taku riadne silnu, ze som uz sam nevedel ako sa jej zbavait. samozrejme k lekarovi som siel a dal mi antibiotika, no tie vobec nezabrali, potom mi dal druhe.... nakoniec sa mi kasel usadil riadne na prieduskach a niekedy som nevedel ani hovorit a dychat. Moja mama pozna jednu zenu co sa venuje homeopatii tak mi priniesla nieco co mam cmulat pod jazykom a ze to by mohlo zabrat, nechapal som...asi po 3-4 dnoch kasel presiel a ja som spokojny a zdravy. mozno to nebolo tym, a mozno hej...ale ja som zrazu pochopil, ze aj nieco co vela ludi odsudzuje a malo pozna moze mat nieco do seba. ked nabuduce ochoriem, dufam ze to skoro nebude, tak asi zacnem rovno homeopatiou....vrele odporucam !!!! a nie je to psychlogicky jav, ale suhlasim s jankou a michalom, treba to vyskusat, nenutit ludi...kazdy sam zisti a bude moct porovnat...a este cosi, vzdy ma po liekoch bolel zaludok...bolo to strasne, a po homeopatikach nie!

Autor: michal,
Dátum: 03.04.2007 - 16:11

Suhlasim s Jankou, moje skusenosti s homeopatiou su tiez pozitivne, vzdy, ked sa objavi co len naznak choroby, nasadim homeopatika a do 1-2 dni som znovu fit. Za poslednych 8 rokov som s chorobu lezal asi raz, kym predtym to bolo pravidelne raz, dvakrat roka. Kazdy si musi nazor urobit sam, najlepsie na zaklade praktickych skusenosti a nie na zaklade teoretickych poznatkov. Ovela lahsie je nevyskusat a povedat toto nefunguje... Kazdy sa samozrejme musi rozhodnut sam, ale podla mna sa cim dalej, tym viac ludi bude obracat na homeopatiu a alternativne formy liecby.

Autor: janka,
Dátum: 03.04.2007 - 14:07

Prave som si prečítala príspevok pána doktora Smieška, a nedá mi nezareagovať, to že homeopatiká pomáhajú nie je vdaka doktorom, ktorí posobia ako psychologovia, jedna vec je ta, že ked pride pacient k praktickemu doktorovi, ani ho poriadne neprehliadne a predpise mu hned silne antibiotika.... prikladom som aj ja, uz vela krat som bola chora, raz chripka, raz angina, raz nadcha...a na vsetko mi dali antibiotika a pravdu povediac tie iste. mám pocit ze doktorom ani nejde o to, aby predpisali to co naozaj lieci, ale to co sa im hodi....nebudem vysvetlovat preco a ani sa tu s nikym hadat, jasne ze doktori zastavaju svoje nazory a nemenia ich...a pravda je ze nie vsetko sa da homeopatiou liecit, ale dajme jej aspon sancu, ked vidime dobre vysledky. neodsudzujme hned nieco nove (aj ked homeopatia nou nie je)aj ked by nam to mohlo pomoct, som za to, aby si to kazdy vyskusal, neublizi to a mozno to vela ludi presvedci ze pchat do seba same chemicke veci ako antibiotika tiez vzdy neprinasa svoje ovocie. ja tiez neverim na zazraky, ale povedzte mi, preco potom pred napr. tak 40 rokmi ludia jedli mast, tucne maso, pili sirupy, nepoznali diety a rozne farmaceuticke vyrobky, jedli to co im priroda nadelila a vsetci boli spokojni. teraz je vsetko umele, chemicke a ludia chorlaveju stale viac. mozno sa mylim, ale to je len moj nazor. prajem pekny den.

Autor: Mgr. Peter Smieško,
Dátum: 03.04.2007 - 08:53

Nechcem byť už neslušný lebo máme demokraciu a ja Vám Vašu slobodu názoru brat rozhodne nechcem,ale tak ako sa začínajú praktický lekári miešať do homeopatie mali by aj homeoopati podporovať nezastupiteľné miesto klasickej medicíny a nie vytĺkať kapitál na zlyhaní po vacsine praktického lekára, po ktorého preskripcii sa naozaj niektoré lieky dajú vysadiť aj bez homeopatík.Ale to už je o inom. Homeopatia ma svoje miesto ale treba ho pomenovat v reci medicíny,pretoze inak je to velmi zahmlene. Zoznam diagnoz je velmi rozsiahli takze okruh pri ktorých je mozna homeopaticka pomoc sa da stanovit.Potom by nebol nadpis Homeopatia vs klas. medicina.

Autor: Danuša,
Dátum: 05.04.2007 - 01:57

Nikdy som nezatratila klasickú medicínu, či jej liekov, a ani som sa nevyjadrila voči nej hanlivo. Ani tu ani v prednáškach pre kolegov. Preto sa sama čudujem, prečo autor rozhovoru uviedol tento nadpis. Homeopatiu vnímam ako budúci nový medicínsky smer, aj keď jeho pravidlá preskripcie liekov sú úplne iné ako pravidlá v klasickej medicíne. A čo sa týka okruhu diagnóz, určite sa bude dať nájsť kompromis, i keď diagnostika v rámci homeopatie ozaj nie je založená na diagnózach ako ich poznáme v klasickej medicíne.

Autor: michal,
Dátum: 06.04.2007 - 17:07

Ja si samozrejme uvedomujem, ze homeopatia nie je vsemocna a bez klasickej mediciny by vela zdravotnych problemov nebolo mozne riesit, nadpis clanku mal len podnietit diskusiu na tuto temu, mozno byt trochu provokativny, co sa myslim celkom podarilo. Zamerom celeho rozhovoru aj diskusie bolo uviest niektore fakty na spravnu mieru a nadpis mal prispiet k tomu, aby si ho najviac ludi precitalo. Kazdy nazor v rozhovore aj v tejto diskusii je cenny a podla mna vela ludom pomoze, co je poslanim celeho portalu.

Autor: Mgr. Smieško Peter E-mail,
Dátum: 02.04.2007 - 08:36

Dobrý deň, mám pár poznámok na daný článok, pretože sa denne stretávam vo svojej praxi s danou problematikou. Podľa môjho názoru by mala mať homeopatická liečba svoje hranice v ktorých sa môže pohybovať. Snaď nechcete tvrdidiť že sa bakteriálne ochorenie dá vyliečiť hom.liekmi,alebo astma,srdcová nedostatočnosť,psychické poruchy atď. V 98% doporučujú tieto lieky praktický lekári ako súčasť liečby s liekmi klasickej medicíny, ktorej dokázané účinky sa pripisujú homeopatií.Skúste liečiť cukrovku homeopatiou...Mám pocit že veľa krát sa "zneužíva" efekt že pacient príde ku doktorovi.Ak by som si mal vybrať odborníka klasickej medicíny a homeopata.Vyberám prvú možnosť.A ešte jedna poznámka.Pani doktorka lekárske tajomstvo sa vzťahuje na konkrétneho pacienta nie na všeobecnú diagnózu.Ľudia veria rôznym veciam, ale ak je veľmi zle pomôže iba klasická medicína ku ktorej patrí aj chirurgia.Ľudia hladajte klasických odborníkov a pokiaľ vám pomohla homeopatia,potom bol lekár dobrý psychológ..

Autor: Danuša,
Dátum: 03.04.2007 - 03:28

Homeopatiká sa neordinujú na diagnózu.
Lekár nebude liečiť homeopatikami nezvratné poškodenie tkaniva, ktoré si vyžaduje substitúciu alebo samotnou homeopatiou riešiť fraktúru... Homeopatiká majú schopnosť "len" naštartovať porušené vlastné obranné mechanizmy pre návrat zdravia. Teda ozaj majú svoje limity. A čo sa týka vlastných diagnóz, poznám veľmi dobré výsledky za podpory homeopatík, po ktorých mohli byť ostatné užívané lieky zredukované, alebo vysadené. Obyčajne nejde o súčasné naordinovanie oboch liekov. Častejšie vyhľadajú túto liečbu tí, ktorí sa napriek dlhodobej klasickej liečbe necítia dobre. Ako príklad uvediem liečebný úspech homeopatického lieku u pacientov, ktorí majú pálivé bolesti v hrdle počas ožarovania a ozaj iné možnosti úľavy nemajú, ani s dobrým psychológom by to nešlo.

Autor: Mgr. Peter Smieško,
Dátum: 03.04.2007 - 08:15

Viete ide ma poraziť keď si pozriem ako rýchlo ste zareagovali na môj príspevok a pritom na komentár o antibiotikách ako liekoch, ktoré nám aj tak nepomôžu ste reagovali ďakovne.To že sa fraktúra nedá liečiť homeopatikami je samozrejme. Nezvratné poškodenie tkaniva sa nedá liečiť žiadnymi tabletami.To je taky argument že...Hovoril som o odborníkoch ktorý poznajú aj diagnózy aj liečivá.Ano aj taký sú..

Autor: lenka,
Dátum: 20.01.2009 - 16:49

Každý má pochopiteľne právo na vlastný názor :-) ale vo Vašom prípade pán magister, by to možno chcelo doplniť základné vzdelanie, však. Viď: "Ano aj taký sú.."

Autor: kamil,
Dátum: 25.06.2008 - 21:34

ale ale klasicky nazor doktora. Nikto tu nikoho do nicoho nenuti - ak tak vy! A najskor vam nieco z tejto diskusie uniklo ak tvrdite ze sa homeopatia snazi nahradit chirurgiu... hehe smiesne

Autor: Jozef,
Dátum: 10.08.2008 - 12:15

titul Mgr. nie je doktor, teda neviem v ktorej rovine sa tento pán pohybuje
je mi ale jasné, že pri diagnóze ako je napríklad rakovina, alebo skleroza multiplex, a podobne, by človek nemal deliť alopatiu a alternatívu, proste má brať všetko, ide o záchranu života, každá strana vie niečo dať, ale ani jedna tu nie je dokonalá,vyhrať znamená veľkú zmenu, aj myslenia, teda to alopat nedokáže,
taká rakovina vzniká v človeku niekoľko desiatok rokov, potom stačí jedna zlá správa a bum,problém je na svete, ja byť chorý, chytím sa všetkého,

Autor: Danuša Siveková E-mail,
Dátum: 29.03.2007 - 02:02

Dúfam, že homeopatia si nájde svoje miesto aj u nás.

Autor: janka,
Dátum: 28.03.2007 - 14:23

Ahojte,
musim uznat, ze vas clanok je velmi dobry, dlhe roky som sa "motkala" okolo homeopatie, ale v poslednej dobe som sa stala jej zastancom, predsa je to ine ako tlacit do seba antibiotika a lieky co nam vela zdravia neprinesu. dufam len, ze sa to rozsiri aj dalej a ze nam o homeopatii budu radit aj prakticki lekari.

Autor: evica,
Dátum: 01.04.2007 - 19:35

ahoj janka,

z tejto oblasti a o moznostiach liecby tymto a podobnymi sposobmi je pomerne malo informacii.
pokial by si vedela odporucit kvalitneho lekara alebo zariadenie zamerena na liecbu homeopatickou metodou alebo inymi alternativnymi sposoby budem ti velmi vdacna za info. vopred dakujem, evica

Autor: jj,
Dátum: 09.11.2008 - 08:52

moja zlata, bez ATB a ockovania by sme bezne skapinali este ako deti... skoda,ze v tvojom pripade ta "donutili" prezit a pustat taketo kydy do sveta...

Autor: jozef,
Dátum: 21.11.2008 - 09:33

Vďaka ATB a hlúposti lekára v detstve, sa mi rozpadli zuby, ale nové som si musel kúpiť sám, moje deti vyrástli, sú dospelé, a nikdy nepotrebovali na tie vaše baktérie ATB, teda naozaj neužili ani jeden jediný krát ATB. Správne zvolené bylinky boli účinné, kľud a lôžko ešte viac, teda počas chrípky sa ATB tiež nepodávajú, nakoľko ide o vírus, tam predsa tieto lieky nemajú účinnosť, tam, len a len pokoj, pitný režim, môžu priniesť úspech. Ochorenia majú svoj vznik, teda aj očkovanie by som zahodil niekam na inú galaxiu, nakoľko ak niekto bude očkovaný proti Tetanu, tak mi povedzte, ako je možné, keď sa rana nevyčistí, že otravu dostane, Proste dnes, keď je dostupnosť čistej vody, dezinfekčných prostriedkov, vzdelanosti, jedla je až nad pomer, tak načo tento celý humbuk??? money, money, money


 
Meno *
E-mail

Kliknutím na tlačidlo "Odloslať" súhlasím s pravidlami prispievania.