Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

(diskusia k RZZP 2011)

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 bude už za poistenca vykonávať zdravotná poisťovňa.

Do 30.09.2012 poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a poistencovi pošle informáciu o vzniknutom preplatku alebo nedoplatku. Poistenec sa môže do 15 dní od doručenia oznámenia odvolať.

V prípade, že sa neodvolá, do 45 dní je povinný nedoplatok uhradiť, alebo v opačnom prípade do 45 dní mu poisťovňa vráti preplatok.

Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Dôležité termíny

 • 28. február 2012
  Zamestnávateľ je povinný predložiť výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely RZ. Výkaz obsahuje všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok.
 •  31. marec 2012
  Ak poistenec požiadal daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, je platiteľ poistného do 31.marca povinný doručiť svojej zdravotnej poisťovni potvrdenie o odklade.
 • 31. máj 2012
  Zamestnávateľ môže v tomto termíne podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz.
 • 30. september 2012
  Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ.
 • 31. október 2012
  Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Nedozvedeli ste sa všetko, poraďte sa s ostatnými?

Staršie diskusné fóra: