Väčšina vzoriek vody od občanov z okolia Banskej Bystrice bola v norme

Väčšina vyšetrovaných vzoriek vody, ktoré dali skontrolovať občania na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, bola v poriadku.

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody 2011, ktorý v roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo na 22. marca, mohli občania Banskej Bystrice a okolia využiť ponuku RÚVZ na konzultačné a odborné služby. Poradenstvo environmentálnej poradne sa týkalo kvality pitnej vody, ukazovateľov kvality pitnej vody, rozsahu, početnosti a kritérií kontroly kvality pitnej vody, problematiky individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou, ochrany zdrojov pitnej vody, či relevantných právnych predpisov. "V tento deň sme celkom poskytli 125 odborných konzultácií osobne pri doručení vzoriek vôd a 34 konzultácií telefonicky. Všetkým obyvateľom, ktorí doručili vzorky, sme pri konzultácii rozdali letáky Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike a tabuľku o jednom možnom spôsobe dezinfekcie vody v studniach," uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia, vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Kvetoslava Koppová.

Obyvatelia z okresov Banská Bystrica, Brezno Žiar nad Hronom Žarnovica, Detva, Zvolen, Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec, Ružomberok, dokonca aj z okresu Zlaté Moravce doručili na RÚVZ Banská Bystrica celkom 130 vzoriek vody v rôznych nádobách a fľašiach. Vzorky boli odobraté väčšinou z individuálnych vodných zdrojov ako studne, pramene, vrty, studničky, štyri vzorky vody odobrali občania z verejných vodovodov. V jednej vzorke bola pre malé množstvo vody stanovená len hodnota dusičnanov. Do laboratórií RÚVZ Banská Bystrica bolo ďalej doručených ďalších 393 vzoriek vody pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Zvolene a Žiari nad Hronom, ktoré však nie sú predmetom hodnotenia banskobystrického RÚVZ.

Z celkového počtu 130 vzoriek, voda v 113 prípadoch v obidvoch ukazovateľoch vyhovovala požiadavkám na kvalitu vody. Zo 113 vzoriek bola v 67 stanovená hodnota dusičnanov vyššia ako 10 miligramov na liter, čo znamená, že táto voda nie je vhodná na prípravu umelej výživy dojčiat, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien. Občania, ktorí tieto vzorky vody doručili, boli v písomnom zhodnotení laboratórnych výsledkov odobratých vzoriek vody na tento problém upozornení.

"Prekročenie medznej hodnoty dusičnanov bolo zaznamenané u 15 vzoriek. V jednej vzorke vody bola prekročená najvyššia medzná hodnota dusitanov a v jednom prípade aj limitná hodnota dusitanov aj dusičnanov. Všetkých obyvateľov, ktorí 22. marca doručili vzorky vody, sme o výsledkoch písomne informovali s upozornením, že v prípade využívania vody na ľudskú spotrebu je potrebné pre zodpovedné posúdenie vyhovujúcej kvality vody vykonať analýzu mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody podľa nariadenia vlády SR," uzatvorila Koppová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: