Farmakoekonomika - jej úloha v zdravotníctve

Farmakoekonomika - jej úloha v zdravotníctve
Zdroj: bigstockphoto.com

V celom svete sa verejne diskutuje o problémoch rastúcich výdavkov na zdravotníctvo. Farmakoekonomika je interdisciplinárny odbor, ktorý spája metódy farmakologické, klinické, ekonomické a epidemiologické. Predstavuje exaktnú vednú disciplínu nápomocnú v rozhodovacom procese v zdravotníctve.

Pripravuje podmienky na najracionálnejšie využitie zdrojov

Jej cieľom je pripraviť podmienky pre najracionálnejšie využitie prirodzene obmedzených zdrojov. Pred niekoľkými rokmi zohľadňovanie ekonomických pohľadov pri rozhodovaní o rozsahu služieb bolo sotva mysliteľné, dokonca sa považovalo za neetické. Vzhľadom na skutočnosť, že zdravotníctvo disponuje iba obmedzenými prostriedkami, je nutné zhodnotiť, ktoré lieky a ktoré služby je vhodné použiť. Výdavky na zdravotníctvo sa regulujú na celom svete.

Používa metódy z viacerých disciplín

Farmakoekonomika býva niekedy mylne považovaná za metódu, ktorá vedie ku krátkodobým úsporám výdajov na lieky. Farmakoekonomické analýzy sú označované za tzv. 4. prekážku – súčasná kvalita, účinnosť a bezpečnosť sú doplnené o novú oblasť - nákladovú efektivitu. Farmakoekonomika ako disciplína analyzujúca ekonomické aspekty zdravotníckeho priemyslu, používa metódy a teórie z ekonómie (teória mikroekonomiky, regulačná politika, ekonomická politická teória), z farmácie a medicíny (výsledky klinických sledovaní a štúdií, epidemiológia a špecializované disciplíny). Ekonomiku, farmáciu a medicínu je nutné posudzovať ako jeden celok. Ekonomika zdravia môže za pomoci svojich overených metód ekonomického hodnotenia napomáhať v rozhodovacom procese.

Ovplyvňuje efektivitu výberu spôsobov liečby

Farmakoekonomické analýzy majú neoceniteľný význam hlavne v možnosti ovplyvnenia stratégie a výberu najefektívnejších spôsobov liečby, nielen z krátkodobého, ale hlavne dlhodobého hľadiska, s cieľom maximalizácie prínosu vynaložených finančných prostriedkov. V posledných rokoch sa vo výskume ekonomiky zdravia a zavádzaniu jej výsledkov do praxe dosiahol značný pokrok. Pokiaľ v minulosti farmakoekonomika zohrávala marginálnu úlohu pri procese rozhodovania o cenách a hradení liekov, v mnohých krajinách už v súčasnosti zohráva úlohu rozhodujúcu. Na Slovensku sa pomaly rozbiehajú a uplatňujú farmakoekonomické analýzy, kde sa liek a jeho použitie berie komplexne. Dôležitým krokom vo farmakoekonomickej analýze je kalkulácia nákladov v danom systéme. Tieto náklady sú ťažko prenositeľné medzi jednotlivými krajinami, pretože finančné toky, hodnota práce, vzťah medzi zdravotníckym a ostatnými systémami sú rozlične nastavené. Cieľom farmakoekonomiky je posúdenie všetkých relevantných aspektov k zhodnoteniu efektívnosti vynaložených prostriedkov.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, PharmDr. Tomáš Tesař, PhD, MBA, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: