Stretnutie zdravotníkov a farmaceutikov v Trenčíne MEDIPHARM 2011

Stretnutie zdravotníkov a farmaceutikov v Trenčíne MEDIPHARM 2011
Zdroj: bigstockphoto.com

V dňoch 25. - 26. mája 2011 sa v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 7. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy MEDIPHARM 2011. Vystavovatelia zo Slovenskej a Českej republiky vo svojich expozíciách budú prezentovať diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych zariadení a výpočtovú techniku v zdravotníctve. Svoje zastúpenie budú mať aj farmaceutické firmy.

Záštitu nad výstavou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR  a odbornými garantmi sú Asociácia fakultných nemocníc SR, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov SR, Fakulta zdravotníctva TNU AD, Lekárska fakulta UK, Regionálna komora zubných lekárov Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenská farmaceutická spoločnosť, Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora Regionálna lekárska komora v Trenčíne, Slovenská lekárska spoločnosť. Odbornú spoluprácu prisľúbili aj Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský Červený kríž. 

Sprievodný program je zameraný na interaktívne školenie zamestnancov v oblasti zdravotníctva v podobe seminárov, prednášok a konferencií s možnosťou pre získanie predpísaných vzdelávacích kreditov. Prebehne  9. celoštátna odborná konferencia medicínsko – technických pracovníkov. Slovenská komora zubných lekárov v Trenčíne organizuje medzinárodné sympózium zubných lekárov a sestier - „Dental show“. Slovenská spoločnosť laborantov a asistentov v zdravotníctve sekcia asistentov hygieny, organizačná zložka SLS v spolupráci RÚ VZ v TN pripravila konferenciu na tému „Epidemiológia prenosových ochorení“. Asociácia nemocníc Slovenska organizuje konferenciu "Efektívna všeobecná nemocnica". Slovenská komora zubných lekárov  Trenčín v spolupráci s FALCK ACADEMY s.r.o. organizuje špecializovaný kurz I. pomoci pre zdravotných pracovníkov.

Prebehne aj prednáška JUDr. Škodlera „Právne povedomie lekárov“ za spolupráce so SLK RL Trenčín a E - learningové metódy v zdravotníctve. Slovenský zväz telesne postihnutých pripravil seminár „Bariéry a ľudia s telesným postihnutím“.  Slovenský Červený kríž v spolupráci s NTS Trenčín a EXPO CENTER a.s. organizuje prvý krát Medipharmskú kvapku krvi. Počas výstavy prebehne aj stretnutie "Osobnosti zdravotníctva medzi študentmi", Stretnutie dekanov zdravotníckych fakúlt slovenských VŠ ako aj študentov TNU AD a SZŠ Trenčín s ministrom zdravotníctva SR.

Bližšie informácie k výstave nájdete na stránke výstaviska www.expocenter.sk alebo na Facebooku.

 

Autor článku: PR článok

Dátum zverejnenia: