Poisťovne Apollo a Sideria neposkytli včas informácie ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal správne konania voči zdravotným poisťovniam Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., a Sideria, zdravotná poisťovňa, a. s. Dôvodom je nesplnenie oznamovacej povinnosti v zákonom stanovenej lehote za prvý polrok 2006.

Apollo s najväčším omeškaním nedodržalo termíny súvisiace s predložením zoznamu poistencov, súvahy alebo zoznamu akcionárov. Nedostatky v oznamovacích povinnostiach Siderie sa týkali najmä v oneskorenom preukázaní miery platobnej schopnosti v mesiacoch február až apríl a jún 2006. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová.

Zdravotné poisťovne majú zákonom určenú povinnosť oznamovať úradu v mesačných intervaloch zoznam poistencov, platiteľov poistného, oneskorené alebo nesprávne platby poistného, preukazovať minimálnu mieru platobnej schopnosti či štvrťročne oznamovať súvahu, výkaz ziskov a strát a podobne.

Úrad ukončil dohľad v Európskej zdravotnej poisťovni, a. s., pričom ako nedostatky konštatoval uvedenie loga obchodného partnera na prihláške a chýbajúce doklady oprávňujúce osoby konať v mene maloletých poistencov ako ich zákonných zástupcov. "Úrad vo všetkých prípadoch uplatní sankcie v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach," uviedla Miklášová. Úrad môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov zdravotnej poisťovni napríklad obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami, či uložiť pokutu až do výšky päť miliónov Sk.

Úrad pokračuje vo vykonávaní dohľadu na diaľku v Dôvere zdravotnej poisťovni, a. s., zameranom na jej reklamnú činnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: