Projekt zdravé deti v zdravých rodinách pokračuje

Riešenie projektu Zdravé deti v zdravých rodinách (ZDZR) pokračuje aj v tomto roku a smeruje k hlavnému cieľu. Tým je okrem iného aj porovnanie údajov za desať rokov. Znamená to porovnanie s údajmi z pediatrického projektu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý sa realizoval pod názvom Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku v roku 2001.

"Analýzou údajov zo skríningových formulárov od pediatrických ambulancií participujúcich na plnení projektu Zdravé deti v zdravých rodinách 2 v roku 2010 a štatistickým vyhodnotením údajov z 3600 formulárov v rámci Slovenska, sme získali cenné dáta," uviedla hlavná riešiteľka projektu v SR Magdaléna Ďateľová z banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Percento účasti na plnení projektu ZDZR2 v roku 2010 bolo podľa jej slov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky odlišné, s čím súvisí aj presnosť porovnania výsledkov na úrovni krajov s výsledkami z roku 2001. "S uvedeným zistením konštatujeme, že niektoré kraje nespĺňajú kritérium reprezentatívnosti súboru za daný región. Populácia detí z týchto krajov však bola začlenená do celoslovenského analyzovaného súboru, keďže spĺňali vopred určenú hlavnú podmienku pre zaradenie do štúdie, teda vek 11 a 17 rokov," konštatovala Ďateľová. Ako ďalej dodala, analýzou výsledkov celoslovenskej populačnej vzorky odborníci zistili, že priemerné hodnoty celkového cholesterolu za rok 2010 sa líšia podľa krajov. Pri porovnaní hodnôt s priemernými hodnotami z roku 2001 a 2009 zistili, že priemerné hodnoty sa iba minimálne líšia v populácii dievčat aj chlapcov obidvoch vekových kategórií.

Prevaha rizikového cholesterolu bola u 11-ročných dievčat 17,77 percenta, u 11-ročných chlapcov 18,82 percenta, u 17-ročných dievčat 13,97 percenta, u 17-ročných chlapcov 8,14 percenta. "Porovnaním prevahy rizikového cholesterolu v jednotlivých rokoch sme tiež zistili, že v rokoch 2009 a 2010 bola prevaha signifikantne nižšia ako v roku 2001. Iba u chlapcov vo veku 17 rokov sme nezistili signifikantný rozdiel," dodala Ďateľová. Hodnotenie parametra BMI podľa jej slov ukazuje, že deti v roku 2010 boli v priemere o päť až sedem kilogramov ťažšie ako deti v roku 2001.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: