PET/CT vyšetrenie v otolaryngológii

PET/CT vyšetrenie v otolaryngológii
Zdroj: bigstockphoto.com

Stanoviť čo najpresnejšie rozsah primárneho sídla nádorovej expanzie s prípadnými sekundárnymi ložiskami a vytvoriť tak v čo najväčšej miere predpoklad pre úspešnú liečbu „šitú na mieru“ pacienta ostáva naďalej zásadným krédom liečby osôb s onkologickým postihnutím.

Jednou z podmienok poskytnutia adekvátnej liečby je pre lekára – onkológa dostupnosť čo najpresnejších vyšetrovacích metód. K liečbe „šitej na mieru“ sa z pochopiteľných dôvodov podriaďuje aj ďalší vývojový trend a inovácia stále sofistikovanejších diagnostických metodík. Cieľom čoraz viac sa množiacich diagnostických metodík je teda nielen zachytiť čo najvernejšie rozsah tvarových (morfologických) zmien v tkanivách a v bunkách zasiahnutých nádorovou expanziou, ale aj zmapovať metabolické alterácie indukované v bunkách organizmu nádorov, a to až na molekulárnej úrovni.

Ako to funguje

V snahe vyhovieť tejto náročnej požiadavke dochádza po niekoľkoročnej experimentálnej etape v úzkej kooperácii lekárov a inžinierov zaoberajúcich sa evolúciou nových lekárskych prístrojov k vzniku diagnostickej metódy PET / CT.

Vyšetrujúcemu lekárovi – onkológov sa takto dostáva do rúk fúzny obraz v niekoľkých sekvenčných vrstvách registrujúci tvarové a metabolické zmeny v tkanivách simultánne. K tomu, aby zdravotnícke zariadenie mohlo poskytnúť tento diagnostický vyšetrovací postup však musí nevyhnutne spĺňať prísne technické a personálne predpoklady. Interpretujúci lekár – rádiodiagnostik, alebo lekár pracujúci na klinike nukleánej medicíny, by mal mať minimálne paťročnú prax a skúsenosti v popisoch fúznych sekvencií. Netreba zdôrazňovať, že ďalším predpokladom pre realizáciu PET/ CT v zdravotníckom zariadení je zakúpenie duálnej kamery generujúcej fúzny obraz a vybudovanie centra pre PET /CT. Nevyhnutnou technickou požiadavkou je dostupnosť rádiofarmaka s krátkym polčasom rozpadu emitujúceho pozitróny, nachádzajúceho sa a vyrábajúceho sa v čo najkratšej vzdialenosti od liečebného ústavu. Pozitronemitujúce rádiofarmakum (respektíve konjugát zložený z rádionuklidu a nosiča), ktoré sa podá vyšetrovanej osobe vnútrožilne je možné vyrobiť vo finančne značne nákladnom zariadení – cyklotróne. Vyšetrované osoby sa prijímajú na diagnostiku metódou PET/CT po zvážení presných indikačných kritérií a po splnení podmienok akvizičného protokolu. Opakovanými testovaniami v prípravnej fáze pred uvedením PET/CT do lekárskej praxe sa zistilo, že vlastná radiačná záťaž pre vyšetrovanú osobu nepresahuje hladinu 200 – 400 MBq, čo predstavuje v prepočte 5.4 – 10.8 mCi a v žiadnom prípade neznamená zdravotné riziko.

Inými slovami, ekvivalent radiačnej záťaže po intergrovanom PET/CT vyšetrení predstavuje pri vyjadrení v iných jednotkách 20 mSv. Jedno vyšetrenie RTG srdca a pľúc obnáša 8 mSv. Aby bolo možné dosiahnuť optimálne výsledky PET/CT testovania, je potrebné dodržiavať aj vhodné časovanie. PET/CT vyšetrenie je nutné realizovať najskôr 3 týždne po zhojení operačnej rany po predchádzajúcej chirurgickej intervencii, najskôr 2 týždne po ukončení predchádzajúcej chemoterapie a tri mesiace po ukončení predchádzajúcej rádioterapie.

Klady a prínosy v otolaryngológii

PET/CT sa uplatňuje ako navigátor liečebnej stratégie – plánovač rádioterapie a rozsahu chirurgickej intervencie. Zabraňuje zbytočným stratám, minimalizuje neúčelné liečebné a diagnostické postupy. Napomáha formácii stageingu – rozsah primárneho sídla nádoru.

Upresňuje restageing – znázorní odpoveď a reakciu nádoru už vo včasnej fáze po zahájení naplánovaného rádio/chemoterapeutického režimu. Stanovuje aj primárne sídlo nádoru menšie ako 1 cm v priemere. Ak nie je známe primárne sídlo nádoru, prispeje k jeho identifikácii. Prispieva k vývoju ďalších vyšetrovacích metodík (ImunoPET /konjugát tvorí pozitronemitujúce rádiofarmakum + monoklonálna protilátka).

Táto diagnostická metóda má, samozrejme, aj svoje limity. Ide o tzv. falošnepozitívne nálezy, kedy sa vychytáva vnútrožilne podaný konjugát v zápalovo zmenených tkanivových štruktúrach a imituje tak prítomnosť v skutočnosti neexistujúcich nádorových zmien. Právo preto sa kladú také nároky na interpretujúcich špecialistov pri popisovaní PET/CT dokumentácie. Špecificita (pravdepodobnosť negatívneho testu) a senzitivita (pravdepodobnosť pozitívneho testu) PET/CT kolíše v rozpätí 80 – 85 percent.

Autor článku: MUDr. Ján Bečer, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: