Liečba CHOCHP

Liečba CHOCHP
Zdroj: bigstockphoto.com

Chronická obštrukčná choroba pľúc je preventabilná a liečiteľná choroba s významnými mimopľúcnymi následkami, podieľajúcimi sa na závažnosti stavu. Pľúcna komponenta CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je úplne reverzibilná. Obštrukcia (obmedzenie prietoku vzduchu v prieduškách) má obyčajne progredujúci charakter a je spôsobená abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na vdýchnuté škodliviny. Chronická obštrukcia je zapríčinená tzv. chorobou malých dýchacích ciest (obštrukčná bronchiolitída) a deštrukciou pľúcneho parenchýmu (emfyzém pľúc). Liečba sa riadi pokročilosťou ochorenia podľa jeho jednotlivých štádií.

I. štádium – ľahká CHOCHP je charakterizovaná ľahkou obštrukciou. Chronický kašel a nadmerná tvorba spúta s vykašliavaním môže byť prítomná, ale nie vždy. V tomto štádiu si pacient nemusí uvedomovať, že niečo nie je v poriadku, ale v prípade včasného záchytu má najpriaznivejšie šance na úspešnú liečbu. Pacient by mal byť evidovaný (dispenzarizovaný) u pneumológa a liečený v spolupráci s ním.

II. štádium – stredne ťažká CHOCHP charakterizovaná stredne ťažkou obštrukciou. V  typických prípadoch sa dýchavica vyskytuje iba pri telesnom zaťažení. Častá je prítomnosť kašľa a nadmernej tvorby spúta. V tomto štádiu pacient vyhľadá lekára pre chronické respiračné symptómy, alebo pre exacerbáciu choroby

III. štádium – ťažká CHOCHP ktorá je charakterizovaná ťažkou obštrukciou. Prehlbuje sa dýchavica, zhoršujú sa respiračné symptómy a časté exacerbácie zhoršujú kvalitu života.

IV. štádium – veľmi ťažká CHOCHP s veľmi ťažkou obštrukčnou ventilačnou poruchou. Väčšinou je prítomná dychová nedostatočnosť, ktorá vedie k prejavom pľúcneho srdca vrátane zvýšeného tlaku v jugulárnych žilách a k opuchom dolných končatín. Prítomnosť uvedených znakov potvrdzuje IV. štádium CHOCHP aj pri miernejšej obštrukcii. Kvalita života je výrazne znížená a exacerbácie CHOCHP ohrozujú život pacienta.

Liečba CHOCHP

Delíme ju na liečbu CHOCHP v stabilizovanom stave a na liečbu exacerbácií CHOCHP.

Všeobecné zásady komplexného manažmentu:

 • prevencia progresie ochorenia, zmiernenie symptómov
 • zlepšenie tolerancie fyzickej záťa že, zlepšenie kvality života
 • prevencia a liečba komplikácií, prevencia a liečba exacerbácií
 • zníženie úmrtnosti

Pri manažmente pacientov s CHOCHP je potrebné zvážiť prítomnosť pridružených ochorení, napr. bronchogénneho karcinómu, tuberkulózy, syndrómu spánkového apnoe a ľavostranného srdcového zlyhania.

Preventívne opatrenia a liečba podľa štádií CHOCHP

I.Ľahká CHOCHP

 • ukončenie fajčenia
 • redukcia, alebo eliminácia rizikových faktorov
 • očkovanie proti chrípke a proti pneumokokovým infekciám
 • krátko pôsobiace bronchodilatanciá podľa potreby

II.Stredne ťažká CHOCHP

 • ukončenie fajčenia
 • redukcia, alebo elimináciarizikových faktorov
 • očkovanie (platí pre všetky štádiá)
 • dlho pôsobiace bronchodilatanciá (pravidelne)
 • pri zlepšení po 1,5 – 3 mesiacoch podávania inhalačných
 • kortikoidov (test s ICS) je potrebné zvážiť ich pravidelné užívanie
 • rehabilitácia

III.Ťažká CHOCHP

 • ukončenie fajčenia
 • redukcia, alebo eliminácia rizikových faktorov
 • očkovanie (platí pre všetky štádiá)
 • kombinovaná liečba (inhalačné kortikosteroidy)
 • dlhopôsobiace bronchodilatanciá pravidelne, najmä pri exacerbáciách viac ako 3-krát za 3 roky
 • rehabilitácia 

IV.Veľmi ťažká CHOCHP

 • ukončenie fajčenia
 • redukcia alebo eliminácia rizikových faktorov
 • očkovanie (platí pre všetky štádiá)
 • kombinovaná liečba (inhalačné kortikosteroidy
 • dlhopôsobiace bd) pravidelne
 • rehabilitácia, DDOT, chirurgická liečba (resekcia búl a i.)
 • transplantácia pľúc

CHOCHP často sprevádzajú akútne exacerbácie symptómov, ktorých opakovanie skracuje dĺžku života pacientov. Najčastejšou príčinou sú infekcie tracheobronchiálneho stromu a znečistenie ovzdušia, ale v tretine prípadov závažných exacerbácií sa príčinu nepodarí stanoviť. Medzi stavy, ktoré môžu pripomínať symptómy akútnej exacerbácie, patrí pneumónia, kongestívne srdcové zlyhanie, pneumotorax, pleurálny výpotok, pľúcna embólia a arytmia. Zhoršenie dýchavice, ktorá je hlavným príznakom exacerbácie, často sprevádzajú piskoty, tieseň na hrudníku, zvýraznenie kašľa a produkcie spúta, zmena sfarbenia alebo viskozity spúta a horúčka. Exacerbácie môžu byť sprevádzané mnohými nešpecifickými ťažkosťami, napr. malátnosťou, nespavosťou, spavosťou, únavou, depresiou a zmätenosťou. Exacerbácia CHOCHP sa môže prejaviť znížením tolerancie fyzickej záťaže, horúčkou alebo patologickým nálezom na rtg hrudníka. Zvýšenie množstva spúta, resp. jeho purulentný charakter poukazujú na bakteriálny pôvod, podobne ako predchádzajúca anamnéza chronickej produkcie spúta.

Indikácie na prijatie do nemocnice pre akútnu exacerbáciu CHOCHP (podľa aktuálnych možnostív danej lokalite):

 • výrazné zhoršenie symptómov,
 • ako napr. náhly vývoj dýchavice v pokoji
 • vznik nových fyzikálnych znakov (napr. cyanóza, periférne edémy)
 • exacerbácia, ktorá nereaguje na úvodnú liečbu
 • ťažká a veľmi ťažká CHOCHP
 • významné pridružené ochorenia (novovzniknuté arytmie), nejasnosti v diagnostike
 • vyšší vek, nedostatočná domáca podpora, súčasný výskyt viacerých ochorení
   

Vakcinácia proti chrípke môže znížiť výskyt ťažkej formy ochorenia a mortality u pacientov s CHOCHP až o 50 percent. Pacienti sa očkujú raz (na jeseň) alebo dvakrát za rok (jeseň, zima). Proti pneumokokovým ochoreniam sa v klinickej praxi používa vakcína obsahujúca 23 virulentných sérotypov pneumokokov.

Hlavným cieľom rehabilitácie pľúc je zmiernenie symptómov, zlepšenie kvality života a prehĺbenie fyzickej a citovej účasti pacienta v každodenných aktivitách. Zlepšovanie fyzickej kondície vedie k zastaveniu úbytku svalovej hmoty a chudnutia, k redukcii depresií a spoločenskej izolácie pacientov. Rehabilitáciu je možné robiť v zdravotníckom zariadení, ambulantne, alebo doma. Komplexný program pľúcnej rehabilitácie obsahuje aj poradenstvo v oblasti výživy a vzdelávanie pacientov. Niektorí pacienti si vyžadujú okamžité prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Pacient s CHOCHP predstavuje pre ošetrujúceho lekára výzvu. Hoci ochorenie nie je možné vyliečiť, v rámci farmakologických liečebných opatrení je žiaduce posilňovať negatívny vzťah pacienta k nikotinizmu a viesť ho k správnej životospráve. Bronchodilatačnou liečbou a rehabilitáciou zlepšujeme funkciu pľúc, a tým aj kvalitu života, znižujeme počet exacerbácií. Adekvátna liečba má významne pozitívny efekt aj na pridružené ochorenia, napr. na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Autor článku: Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: