Aferéza - produktívna a liečebná

Aferéza - produktívna a liečebná
Zdroj: bigstockphoto.com

Aferéza je procedúra, pri ktorej krv od darcu prúdi do prístroja, krvinkového separátora a oddelia sa z nej len tie komponenty, zložky krvi, ktoré je potrebné odobrať.

Produktívna erytrocytaferéza je výkon, pri ktorom sa na krvinkovom separátore odoberajú červené krvinky (erytrocyty). Výhodou je, že je možné odobrať od jedného darcu až dve liečebné jednotky červených krviniek naraz. Plazma sa vracia naspäť darcovi. Čas trvania je od 30 do 45 minút a odber sa vykonáva z jednej žily. Tento druh odberu sa využíva pri negatívnych krvných skupinách, pri vzácnych krvných skupinách a pri liečbe pacientov, ktorí opakovane dostávajú krvné prípravky. Nevýhodou tejto takzvanej dvojitej erytrocytaferézy je pauza 6 mesiacov v darovaní celej krvi alebo erytrocytov.

Zriedkavou produktívnou aferézou je granulocytaferéza, príprava koncentrátu bielych krviniek pomocou krvinkového separátora. Čas trvania je približne 2 hodiny. Darcami sú spravidla rodinní príslušníci alebo priatelia, známi. Deň pred odberom sa darca musí podrobiť vyšetreniu krvného obrazu, vyšetreniu na vylúčenie krvou prenosných ochorení. Na zvýšenie hladiny bielych krviniek musí darca dostať cca 12 hodín pred odberom injekciu s rastovým faktorom. Odoberie sa asi 200 ml bielych krviniek. Biele krvinky zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane človeka pred infekciami. Pacienti s nízkym počtom bielych krviniek (<500 x 109/l) sú vystavení riziku život ohrozujúcich infekcií. Koncentrát bielych krviniek môže v takýchto prípadoch pomôcť pri záchrane života.

Produktívna plazmaferéza, odber krvnej plazmy, sa vykonáva za účelom prípravy plazmy na liečebné účely pre pacientov a za účelom spracovania plazmy na špeciálne liečebné prípravky (albumín, immunoglobulíny, koncentráty koagulačných faktorov). Čas trvania je približne 30 minút. Pri jednej procedúre sa odoberá približne 600 mililitrov plazmy, maximálne 750 mililitrov. Možno darovať až 33 krát ročne a celkové množstvo odobratej krvnej plazmy nesmie presiahnuť 25 litrov.

Krvotvorné kmeňové bunky tvoria v periférnej krvi veľmi malú populáciu, asi 0,1 percent patriacu medzi negranulované biele krvinky nazývané aj mononukleárne bunky. Majú schopnosť sa rozmnožovať a deliť na jednotlivé rady krviniek (erytrocyty leukocyty trombocyty). Pomocou rastového faktora, ktorý sa spravidla podáva 5 dní sa tieto bunky vo zvýšenej miere vyplavujú z kostnej drene do periférnej krvi, kde sa dajú pomocou krvinkového separátora oddeliť od ostatných krviniek a plazmy. V prípade, že sa krvotvorné kmeňové bunky odoberajú a prenášajú (transplantujú) pacientom hovoríme o autológnom odbere a autológnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek. Ak sa odoberajú zdravým darcom a následne prenášajú (transplantujú) pacientom, najčastejšie súrodencom, hovoríme o alogénnom odbere a alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek.

Pri liečebných aferézach sa odstraňujú pomocou krvinkového separátora nadbytočné alebo chorobne zmenené krvinky. Vtedy hovoríme o liečebných cytaferézach, ktoré podľa typu odstraňovaných krviniek delíme na liečebné leukaferézy, erytrocytaferézy, trombocytaferézy.

O liečebnej erytrocytaferéze hovoríme, ak sa pomocou krvinkového separátora odstraňujú pacientovi nadbytočné červené krvinky. Pacienti s vysokým počtom červených krviniek majú veľmi hustú krv, čo môže viesť k infarktom srdca, cievnym mozgovým príhodám, poruchám prekrvenia orgánov. Tento výkon podstatne zlepšuje kvalitu života a dĺžku prežívania pacientov. Pacientovi sa odoberie pri jednom výkone až 500 mililitrov červených krviniek. Výkon je nutné opakovať podľa hodnôt pacientových červených krviniek.

Liečebná leukaferéza je výkon, ktorým sa pomocou krvinkového separátora odstraňujú nadbytočné biele krvinky. Tieto stavy vznikajú najčastejšie pri rôznych druhoch rakoviny krvi (leukémie), kde nadmerne zmnožené biele krvinky vyvolávajú komplikácie, ktoré môžu veľmi rýchle viesť aj k smrti pacienta. Už jedným výkonom sa zníži množstvo bielych krviniek až o 50 percent a zachráni sa pacientov život.

Najzriedkavejšou liečebnou aferézou je liečebná trombocytaferéza, odber krvných doštičiek, ktorou sa redukuje ich nadmerné množstvo. Títo pacienti trpia zvýšenou zrážanlivosťou krvi a sú takisto ohrození cievnymi mozgovými príhodami a infaktami srdca. Jednou aferézou dochádza až k 50 percent zníženiu počtu krvných doštičiek.

Najrozšírenejšou liečebnou aferézou je výmenná plazmaferéza. Počas nej sa z krvi pacienta odstráni asi 2 až 3 litre plazmy pacienta, v ktorej sa nachádzajú rôzne škodlivé látky (protilátky, antigény, toxíny), ktoré sú zodpovedné za ochorenie pacienta. Odobratá plazma sa nahradí 5-percentným albumínom, vyrobeným z krvi zdravých darcov a náhradnými roztokmi. V niektorých prípadoch sa ako náhrada odobratej plazmy pacienta používa čerstva zmrazená plazma. Výmenná plazmaferéza sa najviac využíva pri autoimúnnych ochoreniach. To sú stavy, keď organizmus vytvára protilátky, ktoré poškodzujú vlastné bunky a tkanivá. Najčastejšie sa jedná o hematologické a neurologické ochorenia.

Produktívne a liečebné aferézy patria vekom medzi mladé odbory medicíny. Za viac ako tridsať rokov od svojho vzniku si vydobyli pevné miesto medzi ostatnými odbormi a dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť viacerých z nich, hlavne transfuziológie.

Autor článku: MUDr. Ján Martinka, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: