Poradensko-liečebná starostlivosť v kontrole alkoholu

Poradensko-liečebná starostlivosť v kontrole alkoholu
Zdroj: bigstockphoto.com

Poradenstvo v oblasti prevencie užívania alkoholických nápojov vykonávajú organizácie pôsobiace v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. V rezorte školstva pôsobí sieť pedagogicko-psychologických poradní, kam patria aj centrá výchovnej a psychologickej prevencie. V oblasti sociálnych vecí pôsobili centrá poradensko-psychologických služieb. V rezorte zdravotníctva existuje sieť zariadení, ktoré sa venujú poskytovaniu poradenstva, predovšetkým sú to poradne ochrany a podpory zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ktoré v rámci nadstavbového poradenstva poskytujú poradenstvo prevencie drogových závislostí. Poradenstvo a pomoc vykonávajú mnohé mimovládne organizácie a organizácie pôsobiace v oblasti resocializácie abstinujúcich od alkoholu. V tomto smere treba zdôrazniť, že oblasť poradenstva a liečby sa v procese starostlivosti o závislého prelína a veľakrát je zložité rozlíšiť, čo považujeme za poradenstvo a čo patrí do liečby. Pričom liečbu podľa kritérií môžu vykonávať iba zdravotnícki pracovníci, ktorí spĺňajú príslušné kritériá a podľa štandardov a odborných usmernení. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Oblasť špecificky zameraného poradenstva sa v zmysle právnych noriem spomína v zákone č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva, ktoré poskytujú orgány verejného zdravotníctva.

Komplexný problém

Závislosť od alkoholu je potrebné vnímať komplexne, pretože ju podmieňuje rad faktorov, napríklad osobnostných, genetických, sociálnych a viacerých ďalších.

Vo všeobecnosti poznáme štyri fázy liečby:kontaktačná fáza pozostáva z diagnostiky závislosti a iných faktorov. Pacientovi sa ozrejmuje jeho situácia a stav, motivuje sa k liečbe, informuje sa o jej postupoch a cieľoch. Liečba pacientov so závislosťou sa vykonáva na základe ich vlastného rozhodnutia okrem prípadov, kedy liečbu nariaďuje súd. Detoxikačná fáza pozostáva z intenzívnej farmakoterapie a abstinencie od alkoholu. Trvá niekoľko dní až týždňov.
 

Lieky, ktoré sa používajú pri liečbe alkoholovej závislosti, sa rozdeľujú do štyroch skupín:

 1. farmaká znižujúce túžbu po alkohole,
 2. farmaká s averzívnymi účinkami,
 3. farmaká zmierňujúce abstinenčné prejavy,
 4. farmaká zmierňujúce psychiatrické komplikácie.

Odvykacia fáza má za cieľ prerušiť vzťah k návykovej látke. V tejto fáze sa aplikujú lieky s prevažne averzívnymi účinkami a zároveň psychoterapia. Rehabilitačná fáza má byť vždy súčasťou liečby. Táto fáza zahŕňa športové a relaxačné aktivity, účasť na práci klubov abstinentov a iných svojpomocných organizácií.

Farmakoterapia

Vo všeobecnosti môžeme liečbu alkoholizmu pomocou farmakologických prípravkov zhrnúť do nasledujúceho prehľadu:

 1. Farmakoterapia: odvykacieho stavu bez delíria (trankvilizéry), farmakoterapia odvykacieho stavu s delíriom (clomethiazol, atypické neuropletiká a trankvilizéry.
 2. Farmakoterapia následkov: somatických (hepatoprotektíva, antiulceróza) psychiatrických
  1. Alkoholická halucinóza (incisívne, prípadne atypické neuroleptiká)
  2. Alkoholická žiarlivosť (incisívne, prípadne atypické neuroleptiká)
  3. Alkoholická demencia (nootropiká)
  4. Depresívne stavy – primárne (antidepresíva) Súbežné (antidepresíva) Sekundárne (niekedy antidepresíva).
 3. Farmakoterapia komorbidity - liečba sa riadi rovnakými pravidlami ako v tých prípadoch,  kedy je komorbidná porucha základnou diagnózou,  problémom však ostáva vzájomné  prepojenie liečby tejto duševnej poruchy so štandardnou režimovou liečbou závislostí, pričom otázka príčiny a následku je často neriešiteľná).
 4. Averzívna terapia
 5. Farmakoterapia závislosti na alkoholu v užšom slova zmysle (anticravingové lieky).
 6. Psychoterapia

  1. Jednou z hlavných metód liečby alkoholizmu je psychoterapia. Obsah psychoterapie je pri závislosti od alkoholu zameraný na zmenu postojov, na riešenie emotívnych a interpersonálnych problémov a konfliktov, na pokusy o reštitúciu osobnosti, na zmenu životného štýlu a hodnotového systému. Päť vlastností psychoterapie:
  2. Príprava rozhodnutia skončiť so závislosťou predstavuje jeden z najdôležitejších krokov, ktoré vedú k rozhodnutiu skončiť so závislosťou. Úlohou psychoterapie je pomôcť objasniť pacientovi a nájsť vnútorné zdroje motivácie k životnému štýlu bez alkoholu.
  3. Nácvik zručností k zvládaniu rôznych situácií predstavuje prostriedok k zvládaniu situácií, nálad, pozitívnych a negatívnych pocitov, ponuku alkoholu od vrstovníkov a podobne. Nácvik zručností je prípravou na život bez alkoholu jednak ako prevencia relapsu a jednak k stotožneniu sa s novými požiadavkami a reakciami vonkajšieho prostredia.
  4. Zmena situácií, ktoré poskytujú posilnenie odmenou namiesto užívania alkoholu. Jedinec počas užívania alkoholu trávil veľa času jeho konzumáciu a zamestnanie  slúžilo jedincovi len ako prostriedok na získanie peňazí na kúpu alkoholu. Po liečbe je pacient v novej situácii, potrebuje zaplniť čas, ktorý mu vznikol a terapia pomáha pacientovi nájsť staré, dávno zabudnuté, alebo nové formy a spôsoby trávenia voľného času.
  5. Podpora zvládania nepríjemných afektov slúži ako prostriedok prevencie zlyhania. Prostredníctvom psychoterapeutických techník sa pacient učí identifikovať, rozlišovať a zvládať nepríjemné afekty a nálady a hlavne hľadať príčiny týchto pocitov. Terapia pomáha pri vyjadrovaní emócií.
  6. Zlepšovanie medziľudských vzťahov a posilňovanie sociálnej  podpory má ochranný efekt na pacienta. Úlohou po liečbe je úplne alebo čiastočné obnovenie vzťahov. Dôležitú úlohu má aj podporná sieť svojpomocných skupín, ktorej činnosť pomáha aj pri ozdravovaní rodín závislých.

  Autor článku: PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, časopis Bedeker zdravia

  Dátum zverejnenia: