Komunikačné závislosti

Komunikačné závislosti
Zdroj: bigstockphoto.com

Závislostné správanie, ktorým označujeme látkové a nelátkové závislosti, patrí medzi tzv. sociálnopatologické javy. Tak, ako sa mení a vyvíja spoločnosť, v ktorej žijeme, mení sa aj spektrum tzv. sociálnopatologických javov, ktoré sú jeho neželateľnou súčasťou. K zmenám dochádza nielen v oblasti tzv. drogových závislostí (napr. módnosť niektorých psychoaktívnych látok), ale zmenami je poznačená aj oblasť závislostí nelátkovej povahy. Ako príklad možno uviesť prudký rozvoj nových tzv. komunikačných závislostí v súvislosti s rozvojom technických vymožeností (mobilné telefóny, počítače či internet).

Patologický vzťah k internetu a počítačom má analógiu v 6 znakoch (diagnostických kritériách), prostredníctvom ktorých vymedzujeme akúkoľvek (látkovú i nelátkovú) závislosť:

 1. znak: silná túžba, alebo nutkanie, tzv. baženie (angl. craving)
 2. znak: problémy v sebaovládaní,
 3. znak: odvykací stav,
 4. znak: vzrast tolerancie,
 5. znak: postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov a koníčkov,
 6. znak: pokračovanie aj navzdory zjavným škodlivým následkom.

Návykové spávanie vo vzťahu k počítačom zaraďujeme medzi návykové a impulzívne poruchy (teda do tej istej skupiny ako patologické hráčstvo alebo patologické nakupovanie).

Závislosť na internete

Pre tento sociálnopatologický jav dodnes nie je ustálená jednotná terminológia. Pre jeho označenie sa používajú odlišné názvy ako napríklad závislosť na internete alebo aj problémové používanie internetu.

Odborníci závislosť na používaní internetu definujú ako také používanie internetu, ktoré so sebou prináša do života jedinca psychologické, sociálne, pracovné alebo školské komplikácie.

Všeobecne sa v odbornej literatúre tieto riziká rozdeľujú do 4 skupín:

 1. kariéra (štúdium a zamestnanie): napr. zhoršenie prospechu a zameškané vyučovacie hodiny v dôsledku užívania internetu do neskorých nočných hodín. U pracujúcich ľudí sa nadmerné trávenie času na internete prejavuje v zníženej pracovnej efektivite
 2. duševné zdravie a sociálne vzťahy: napr. zvýšená depresivita, negatívny dopad na medziľudské vzťahy, ktoré potom vedú k samote a k sociálnej izolácii
 3. telesné zdravie: napr. zhoršenie  zraku, narušenie cyklu spánok  bdenie v dôsledku spánkovej deprivácie, bolesti ramien, chrbta, hlavy, rúk a prstov a pod.
 4. finančné straty: napr. v súvislosti s opakovanými inováciami softwarového a hardwarového  vybavenia počítača, či platenia množstva peňazí za užívanie internetových služieb a pod.

Chat – záplata na komplexy

Chat je jednou z oblastí, pri ktorej psychológovia už pár rokov upozorňujú na jeho vysoký potenciál rizika smerom ku vzniku závislosti. Riziko predstavuje najmä pre ľudí, ktorí majú problémy v reálnych sociálnych vzťahoch. Pri chatovaní môžu všetky svoje handicapy zakryť. Komunikácia cez internet poskytuje veľa času na premýšľanie nad odpoveďou, zámerné vyhnutie sa odpovedi a pod.

Odborníci varujú, že práve možnosť získať ľahko novú identitu podľa svojho želania je pre mnoho ľudí lákadlom, ktorému len veľmi ťažko odolávajú.

Ozajstný problém však nastáva vo chvíli, keď na internetovej sieti začneme hľadať záplatu na vlastné problémy a pobyt v chatovacích miestnostiach sa pre nás stane únikom z reálneho sveta. Hoci diagnóza závislosti na internete a chate zatiaľ nebola oficiálne zaradená do diagnostických tabuliek, za zmienku ostáva, že napríklad v Nemecku už existuje klinika špecializovaná na liečbu tohto typu závislosti a v USA funguje obdoba anonymných alkoholikov, skupinová terapia pre osoby závislé na internete. Paradoxne, poradenstvo pre nich je dostupné práve na internete.

Odborná literatúra rozdeľuje problémové užívanie internetu do piatich základných kategórii:

 1. závislosť na virtuálnej sexualite, ktorá sa prejavuje kompulzívnym používaním webových stránok s pornografickým obsahom
 2. závislosť na virtuálnych vzťahoch má zasa podobu nadmerného venovania sa online vzťahom
 3. internetové kompulzie, medzi ktoré patrí napr. hranie online počítačových hier či internetové nakupovanie
 4. preťaženie informáciami, kam môžeme zaradiť nadmerné surfovanie na internete alebo hľadanie v online databázach
 5. závislosť na počítači, ktorou najčastejšie označujeme nadmerné hranie počítačových hier.

Mobil ako náhrada osobného kontaktu

Aj problémové užívanie mobilného telefónu patrí do oblasti tzv. komunikačných závislostí.

Anglickí psychológovia urobili rozsiahly výskum, ktorý sa týkal vzťahu dospievajúcich k ich mobilným telefónom. Asi neprekvapí fakt, že väčšina adolescentných respondentov prejavovala k svojmu telefónu taký vrelý vzťah, ako by to bola živá osoba. Pri jeho popise volili slová, ktoré bežne používame pri popise niekoho milovaného a neboli schopní bez neho stráviť dlhšiu dobu, než pár minút.

Závislosť na mobilnom telefóne, a to nielen na hovoroch, ale aj na textových a obrazových správach patrí medzi ďalšie novodobé fenomény v oblasti závislostí. Ľudia, ktorí touto závislosťou trpia, nie sú schopní vzdialiť sa od svojho mobilu na dlhšiu dobu než je pár minút. Nevypínajú ho ani v noci, cez víkend a neustále ho kontrolujú, či nemajú zmeškaný hovor alebo textovú správu. Spolu s tým, ako sa rozvíja problémové užívanie a postupuje smerom k závislosti sa komunikácia takéhoto človeka minimalizuje iba na styk prostredníctvom telefónu.

Odborníci predpokladajú, že príčiny vzniku závislosti na mobilových textových a obrazových správach môžu byť dve:

 • sociálne zábrany, ktoré človeku znemožňujú normálne medziľudské kontakty,
 • nedostatok potvrdenia vlastnej hodnoty od ostatných ľudí.

Zjednodušene, ak s niekým telefonicky hovoríme alebo ho prinútime odpovedať na textovú správu, máme k dispozícii očividné potvrdenie toho, že nás dotyčná osoba registruje, a ľahko si to potom môžeme interpretovať ako potvrdenie vlastnej hodnoty.

Je nanajvýš známou a výskumne verifikovanou skutočnosťou, že práve mladí ľudia tvoria cieľovú skupinu, ktorej musí byť venovaná permanentná pozornosť v súvislosti s primárnou prevenciou tzv. látkových (drogových) i nelátkových závislostí. Platí, že predovšetkým mladí ľudia vo veku od 13 do 20 rokov sú veľmi rizikoví a pravdepodobnosť kontaktu či experimentu s látkovými aj nelátkovými závislosťami je práve u nich veľmi vysoká. Novodobý fenomén tzv. komunikačných závislostí však číha na ľudí všetkých vekových kategórií.

Autor článku: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: