Koľkých ľudí sa dotkne ochranný limit na doplatky zatiaľ nie je jasné

Koľkých ľudí, ktorých by mal pred vysokými doplatkami za lieky chrániť ochranný limit, sa toto opatrenie dotkne zatiaľ nie je jasné. Zdravotné poisťovne totiž v súčasnosti čakajú na potrebné údaje od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov chráni limit od apríla. Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky za lieky na predpis im má preplatiť poisťovňa. Prvýkrát sa tak má stať do konca mesiaca.

"Koľkých poistencov sa vrátenie peňazí bude týkať, musia vyčísliť zdravotné poisťovne," povedala pre TASR hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová. Ozrejmila, že úrad uzatvoril s príslušnými inštitúciami dohody o poskytovaní údajov na účely výpočtu limitu spoluúčasti nákladov na lieky. "Od 1. augusta prebieha testovacia prevádzka informačného systému úradu, ktorý bude spracovávať podklady od príslušných inštitúcií. Zdravotné poisťovne tieto podklady na vyplácanie doplatkov dostávajú priebežne, všetky dávky by mali dostať najneskôr do 14. septembra," priblížila.

Doplatky za lieky za druhý kalendárny štvrťrok roku 2011 bude poisťovňa uhrádzať poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritéria do konca septembra. "Poistenci nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, taktiež nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali poisťovni doklady z registračnej pokladne, ktoré im vydajú v lekárni. Všetky údaje potrebné pre určenie nároku bude poisťovňa evidovať vo svojom informačnom systéme," vysvetlila pre TASR hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia príslušného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme. "V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako tri eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok," uzavrela Balážová.

Ochranný limit priniesla novela zákona o zdravotných poisťovniach. Nárok na preplatenie časti výdavkov na lieky majú dve skupiny pacientov. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a poberateľom invalidného dôchodku zdravotná poisťovňa vráti doplatok po dosiahnutí limitu 30 eur za štvrťrok. Vyšší limit platí pre starobných dôchodcov. Tým vráti poisťovňa peniaze za lieky po dosiahnutí hranice 45 eur za kalendárny štvrťrok. Nárok na preplatenie doplatkov za lieky nemajú tí, ktorí sú súčasne zamestnaní, samostatne zárobkovo činní alebo majú v roku 2011 dôchodok vyšší ako 372,25 eur.

Do limitu sa nezapočítava rozdiel medzi cenou predpísaného lieku a cenou jeho prípadnej lacnejšej verzie na trhu, čím sa má zabrániť zneužitiu limitu na prestavenie pacientov z lacnejšej na drahšiu farmakoterapiu pri použití rovnakých liečiv. V prípadoch, kedy je zo zdravotných dôvodov generická substitúcia nevhodná a lekár ju pri preskripcii zakáže, do limitu spoluúčasti sa zahŕňa doplatok za skutočne predpísaný liek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: