Aj zvieratá liečia - animálna pomocná terapia

Aj zvieratá liečia - animálna pomocná terapia
Zdroj: bigstockphoto.com

Animálna pomocná terapia (animal assisted therapy – AAT) patrí medzi alternatívne terapie. Poznatky veterinárnej etológie vytvárajú priestor pre uplatnenie AAT ako alternatívnej liečebnej metódy v humánnej medicínskej praxi. Pritom je využívaný vzťah medzi človekom a zvieraťom.

Človek a zvieratá

Pri animálnej pomocnej terapii sú využívané fyzické, psychosociálne a emociálne vplyvy na pacienta.

Využitie vzťahu medzi človekom a zvieraťom pri pozitívnej psychosociálnej vnímavosti zvierat človekom predstavuje princíp animálnej pomocnej terapie (AAT), za účelom pomocnej liečby niektorých klinických, psychopatologických, psychiatrických, gerontopsychologických, geriatropsychiatrických ochorení a pri resocializačných procesoch. Uplatňujú sa pri tom fyzické, psychosociálne, emocionálne vplyvy na pacienta. AAT je indikovaná v prípadoch, v ktorých zlyhávajú konvenčné liečebné postupy. Vhodná je pri infaustných prognózach (Downov syndróm, autizmus, oligofrénia a i.). AAT je použiteľná aj v pedagogickom a výchovnom procese pri stimulácii psychosociálneho vývinu detí a v neposlednom rade v oblasti psychohygieny človeka.

Formy animálnej terapie

Formy animálnej pomocnej terapie sa líšia svojou indikačnou orientáciou:

 • forma sociálna (zviera – spoločník)
 • forma emocionálna (depresia, anxieta)
 • forma haptická (raná ontogenéza)
 • forma vývinová (puberta, adolescencia)
 • forma kompenzačná (komplexy)
 • forma substitučná (senilita)
 • forma nozologická (rôzne klinické diagnózy)
 • forma reedukačná (problémový jedinec)
 • forma resocializačná (detoxikovaný jedinec)
 • forma motivačná (stimulácia výkonu)
   

Zviera vhodné pre terapiu

Výber zvieraťa pre AAT musí byť vykonaný prísne individuálne, pričom je podmienený diagnózou a radom ďalších kritérií charakterizujúcich pacienta (vek, pohlavie, osobnosť atď.). Zviera použité v programe AAT musí spĺňať minimálne dve základné kritériá (dobrý zdravotný stav a absolvovanie špeciálneho výcviku). Pri výcviku nesmú byť porušené zásady ochrany zvierat pred týraním a etické princípy. Zvieratá pred použitím v konkrétnom prípade sa podrobujú okrem iných sledovaní habituačnému testu, testu sociálnej dominancie a podobne.

Vo všeobecnosti sú v programoch AAT používané najčastejšie nižšie uvedené druhy zvierat v závislosti na indikácii (okruh problémov), pri zohľadnení pohlavia a veku pacienta:

 • pes – indikácia „univerzálna“ – muži, ženy
 • mačka – indikácia „gerontológia“ – ženy
 • morča – indikácia „vývinová“ – chlapci, dievčatá
 • hospodárske zvieratá – indikácia „pracovná“ – muži, ženy
 • kôň – indikácia „ortopédia“ – muži, ženy
 • andulky – indikácia „relaxačná“ – muži, ženy
 • plazy – indikácia „záujmová“ muži, chlapci
 • akvarijné rybky – indikácia „relaxačná“ – muži, chlapci

Pozitívny vplyv zvierat na kvalitu života človeka bol potvrdený exaktnými vedeckými metódami. Najmä tzv. spoločenské zvieratá (pes, mačka), ale aj iné (kôň, morča, akvarijné rybičky) majú výrazný relaxačný účinok, vyvolávajú pocity radosti, znižujú psychický stres, zvyšujú sebavedomie, pozitívne ovplyvňujú psychosociálny vývoj detí, pracovné výkony dospelých ľudí, znižujú pocity osamelosti starých ľudí, napomáhajú vzniku sociálnych kontaktov medzi ľuďmi a i.

Úspešnosť AAT je najčastejšie zaznamenávaná u detských pacientov, tiež v gerontologických a geriatrických prípadoch.

Samotná AAT nie je novou myšlienkou, ale až v posledných rokoch sme pod vplyvom rozvoja etológie svedkami jej exaktného rozvoja. Pritom sú rešpektované skutočnosti, že ide o zložitý liečebný proces, vyžadujúci si interdisciplinárny prístup. Následky laických pokusov sú spojené s nežiaducimi následkami. Existujúce exaktné vedecké poznatky potvrdzujú pozitívny vplyv zvieraťa na človeka, preto je na mieste využívanie AAT v indikovaných prípadoch.

Autor článku: Doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD., Prof. MVDr., JUDr. Andrej Bugarský, PhD., MVDr. Dana Takáčová, PhD., MVDr. Jana Mareková, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: