Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice rozširuje spektrum vyšetrení metódou FISH

Vďaka podpore Ligy proti rakovine SR zaviedlo minulý rok Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice do praxe nový typ genetického vyšetrenia – takzvanú molekulárno-cytogenetickú vyšetrovaciu metódu FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia). Metóda detekuje konkrétne chromozómy alebo ich časti priamo v nádorovom tkanive a umožňuje stanovenie presnej diagnózy, prognózy alebo predpovedá úspešnosť konkrétnej onkologickej liečby. Vďaka tohtoročnému daru Ligy proti rakovine v hodnote 14-tisíc eúr, za ktoré boli boli zakúpené predovšetkým diagnostické súpravy, rozšíri Oddelenie patológie UNLP Košice spektrum poskytovaných vyšetrení. Okrem doposiaľ poskytovaného vyšetrenia karcinómu mliečnej žľazy a jedného špeciálneho typu nádoru mozgu, bude toto pracovisko schopné skvalitniť a výrazne urýchliť diagnostiku predovšetkým v oblasti niektorých vzácnych malígnych (zhubných) nádorov detského veku.

Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Vzniklo v roku 1986 a od svojho počiatku bolo známe svojoxu vysokou kvalitou a erudíciou. V následných rokoch prešlo mnohými zmenami v snahe udržať krok s celosvetovými trendmi diagnostických postupov. Oddelenie vykonáva diagnostické činnosti nielen pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice, ale aj iné zdravotnícke zariadenia.

Patria medzi ne:

  • bioptické vyšetrenia takmer v celom spektre nádorovej a nenádorovej chirurgickej a klinickej patológie
  • gynekologické a negynekologické cytologické vyšetrenia (exfoliatívna cytológia, tenkoihlová cytológia)
  • rýchle peroperačné biopsie pre všetky chirurgické odbory
  • komplexné diagnostické a prediktívno-prognostické imunohistochemické vyšetrenia

Pracovisko slúži ako regionálne konzultačné centrum pre diagnostiku karcinómu mliečnej žľazy a vyšetrenie stavu HER 2 (HercepTest), pričom sa pravidelne podrobuje kontrole kvality, koordinovanej národným centrom v Martine.

Bioptickými vyšetreniami transplantovaných obličiek sa Oddelenie patológie podieľa na úspešnom transplantačnom programe Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Špeciálny záujem ďalej venujeme patológii gastrointestinálneho traktu a pečene, gynekologickej patológii, patológii urogenitálneho systému vrátane prostaty, a nádorovej patológii centrálneho nervového systému.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: