Prevencia očných chorôb

Prevencia očných chorôb
Zdroj: bigstockphoto.com

Oči sú najdôležitejším zo zmyslových orgánov človeka, sprostredkujú kontakt s vonkajším svetom a umožňujú prispôsobenie sa jeho zmenám. Zrak chránime najmä preventívnymi opatreniami. Preventívne opatrenia v očnom lekárstve môžeme rozdeliť na tri skupiny podľa veku, teda na prevenciu detskom a mladom veku, na prevenciu očných chorôb v dospelosti a na prevenciu vo veku vyššom, teda nad 65 rokov.

Prevencia v detskom a mladom veku

Dotýka sa najviac úrazov, ochrane oka pred slnečným žiarením a ochrane oka pri práci s počítačmi. Tesne po narodení, ešte v pôrodnici, sa vykonáva u dieťaťa skríning katarakty, sivého zákalu. Vo veku od 1 do 3 rokov vyhľadáva detský lekár pri vyšetrení škúlenie a pri pozitívnom náleze odosiela dieťa k očnému lekárovi. Vo veku 5 rokov vykonáva pediater vyšetrenie zrakovej ostrosti a pri zistených poruchách, ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti, odosiela dieťa na očné vyšetrenie k odborníkovi. Jednou z dôležitých metód prevencie je dispenzárna starostlivosť. Znamená aktívne sledovanie zisteného ochorenia alebo poruchy. V detskej dispenzárnej starostlivosti sú najmä deti s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a so škúlením. Úrazy vznikajú najčastejšie pri hrách a športovaní. Prevencia úrazov oka u detí je adekvátny dozor, poučenie, odstránenie rizikových prvkov z prostredia. Ochranou pred poškodením oka slnečným žiarením je nosenie okuliarov proti slnku v letnom období. Moderná doba priniesla, že deti i mladiství trávia veľmi veľa času pri hrách na počítači. Pri upretom pohľade na obrazovku sa výrazne znižuje počet žmurknutí tri až štyrikrát a vzniká tzv. suché oko. K poruchám slzného filmu prispieva dlhotrvajúca práca za obrazovkou bez zrakového kľudu alebo výškovo nevhodne postavený monitor v osi priameho pohľadu užívateľa alebo nad ňou. Prevencia je jednoduchá a spočíva v obmedzení času, strávenom pri počítači. Dieťa by malo mať dostatočnú ponuku alternatívnych činností, najmä pohybu na čerstvom vzduchu a športu.

Prevencia očných chorôb v dospelosti

Zameriava sa najčastejšie na poškodenia, plynúce z pracovného procesu, na úrazy, následky práce s počítačom a na poškodenie oka neionizujúcim žiarením. Okrem slnka bývajú zdrojom poškodenia zváranie, priemyselné a medicínske lasery, horské slnko, fotoblesky, práca v sklárni a pri vysokej peci, mikrovlnky a radary. Opäť platí, že v letnom období je rozumné nosiť okuliare proti slnku. V produktívnom veku (15-64 rokov) sa človek môže stretnúť so škodlivinami v rámci pracovného procesu. Preventívne prehliadky slúžia najmä k včasnému podchyteniu alebo zabráneniu poškodenia. Tieto preventívne prehliadky, napr. preventívne prehliadky u vodičov, ozbrojených zložiek, pracovníkov s laserom, banských záchranárov a ďalších, sú povinné a hradí ich zamestnávateľ. V strednom veku, teda v období medzi 45 a 59 rokom dochádza často ku vzniku chronických ochorení, ktoré môžu mať za následok poškodenie oka. Asi najčastejším takýmto ochorením je diabetes mellitus, cukrovka. Ak chorý nedodrží životosprávu a liečbu, dochádza k poškodeniu sietnice tzv. diabetickou retinopátiou. Jej následkom môže byť až oslepnutie. Prevenciou diabetickej retinopátie je správna dieta a dodržiavanie predpísanej liečby. Niekedy sa už v strednom veku objavuje glaukóm, zelený zákal. Prevencia spočíva v meraní vnútroočného tlaku. Merania sa uskutočňujú obvykle v rámci celkového očného vyšetrenia alebo ako plánovaný skríning, t.j. cielené vyhľadávanie choroby, napr. glaukómové dni. Nezanedbateľnou formou prevencie je výchova k zdraviu, zameraná na očné choroby. V dnešnej dobe sa realizuje najčastejšie mediálnou formou.

Prevencia očných chorôb vo vyššom veku

Teda vo veku nad 65 rokov, spočíva v dodržiavaní všetkých pravidiel, uvedených vyššie. K špecifickým očným chorobám vo vyššom veku patrí okrem sivého zákalu a glaukómu najmä vekom podmienená degenerácia makuly. Katarakta alebo sivý zákal je strata priehľadnosti šošovky, čo sa prejaví zhoršením videnia. Najčastejšie ju nachádzame u starších ľudí. Dá sa operovať s výborným výsledkom. Riziko vzniku glaukómu stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Vekom podmienená degenerácia makuly je vo vyspelých krajinách hlavnou príčinou straty zrakovej ostrosti u 10 – 15 percent populácie vo veku nad 65 rokov. S vekom sa zvyšuje výskyt ochorenia. Príčina ochorenia nie je známa. K rizikovým faktorom patrí vek, dedičnosť, svetlá farba očí, ženské pohlavie, ďalej strava chudobná na zeleninu a bohatá na tuky, fajčenie, konzumácia alkoholu a nadváha, arteriálna hypertenzia a prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení. Prevencia spočíva v eliminácii ovplyvniteľných rizikových faktorov. Z dietetických opatrení sa odporúča listová zelenina. Predpokladá sa, že degenerácia buniek sietnice súvisí s nedostatkom omega-3 mastných kyselín, ktoré človek nevie syntetizovať a môže ich získať najmä konzumáciou morských rýb. Takisto sa predpokladá priaznivý účinok prírodných antioxidantov, ktoré sa nachádzajú najmä v listovej zelenine, petržlene, zeleri, kôpri, brokolici a ďalších.

Prevencia v očnom lekárstve slúži najmä zachovaniu zraku, v prvom rade zabráneniu zhoršenia zraku, ktoré by viedlo k slepote. Slepota výrazným spôsobom poznačuje a sťažuje spoločenskú integráciu postihnutého. Obmedzuje ho v sebarealizácii v pracovnom procese, v rodinnom živote, v uplatnení jeho funkcie v spoločnosti a znižuje jeho prestíž, zvyšuje riziko úrazov.

Vo všetkých troch vekových kategóriách sa vyskytujú ľudia, ktorí musia nosiť okuliare často od detstva. V dospelom veku je to vek okolo 40 rokov, keď začíname horšie vidieť na drobné písmenká v novinách a knihách. Porucha šošovky, ktorá vedie k tzv. presbyopii, sa vekom zhoršuje a vyžaduje predpis okuliarov na čítanie. Pravidelné kontroly zraku u očného lekára sú potrebné k tomu, aby lekár mohol upraviť okuliare podľa aktuálnej potreby pacienta a zabrániť zhoršovaniu ostrosti videnia.

Prevencia očných chorôb je dôležitá, chráni zrak a umožňuje spoločenské aktivity. Nemali by sme ju v každodennom živote zanedbávať.

Autor článku: MUDr. Mária Hegyiová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: