Sluchovo postihnutí sú rovnakými pacientmi ako ostatní

Klienti s postihnutím sluchu sú stredobodom záujmu dnešnej konferencie na Trnavskej univerzite. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek ňou chce upriamiť pozornosť odbornej verejnosti na problémy, s ktorými sa sluchovo postihnutí stretávajú pri návšteve a pobyte v zdravotníckom a sociálnom zaradení, na úradoch verejnej správy či na verejnosti. Cieľom je poukázať na možnosti prekonávania komunikačných bariér, lekárom a sestrám poskytnúť informácie ako pristupovať ku komunikácii s touto skupinou znevýhodnených pacientov. TASR informovala Mária Dávideková z uvedenej fakulty.

Do programu konferencie sú zaradené témy ako Nepočujúci pacient v poliklinike a v nemocnici, Odzeranie - východiská, možnosti a obmedzenia pri komunikácii s osobou so stratou sluchu v dospelosti a v staršom veku, Psychosociálne kompetencie budúcich lekárov vo vzťahu k nepočujúcim či Skúsenosti v komunikácii s pacientom so sluchovým postihnutím v chirurgickej praxi. FZaSP sa prezentuje výsledkami prieskumu medzi nepočujúcimi v Trnave, Piešťanoch a Hlohovci a hostia z Čiech informujú o zmenách v legislatíve vo vzťahu k sluchovo postihnutým.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: