Zdravotná starostlivosť o občanov SR v členských štátoch EÚ

Tieto informácie sa týkajú všetkých občanov SR, ktorí dočasne vycestujú do krajín EÚ ako turisti čiže napr. dovolenkári, študenti, brigádnici, alebo občania cestujúci za účelom služobnej cesty resp. návštevy iného členského štátu EÚ.

V čase, keď sa zdržuje občan SR v štátoch EÚ alebo v ďalších uvedených štátoch, má nárok na ošetrenie za rovnakých podmienok ako domáci poistenci. To znamená, že pokiaľ si domáci poistenci musia za poskytovanie zdravotnej starostlivosti priplácať, musí spoluúčasť hradiť aj on. Okrem spoluúčasti by od neho spravidla nemala byť požadovaná žiadna iná platba - to platí, pokiaľ navštívi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti napojeného na verejný systém zdravotného poistenia. EPZP nepokrýva súkromné zdravotnícke služby.

V niektorých prípadoch sa však môže stať, že bude od neho požadovaná hotovostná platba. Táto situácia môže nastať aj v štátoch, kde je nutné za poskytnutú ambulantnú zdravotnú starostlivosť najskôr zaplatiť v hotovosti. V týchto štátoch je možné požiadať o refundáciu nákladov miestnu zdravotnú poisťovňu, alebo o refundáciu požiadať po návrate do SR svoju zdravotnú poisťovňu. V prípade, že neodkladnú zdravotnú starostlivosť uhradí poistenec v hotovosti, treba si uchovať originály všetkých potvrdeniek o zaplatení. Po návrate na územie SR sa treba obrátiť na svoju pobočku zdravotnej poisťovne a požiadať o refundáciu vynaložených nákladov.

Tieto podmienky sa vzťahujú na neplánované ošetrenia. V prípade plánovanej zdravotnej starostlivosti je potrebné vopred kontaktovať vašu zdravotnú poisťovňu a informovať sa o podmienkach.

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

Pred vycestovaním do iného členského štátu EÚ požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia. Jeho vydanie je bezplatné.

Európsky preukaz potvrdzuje váš nárok na zdravotnú starostlivosť a je fyzickým dôkazom toho, že ste poistený v niektorej z krajín EÚ. Ekvivalentné označenie tohto preukazu v anglickom jazyku je EHIC (Europen Health Insurance Card).

Zdravotná starostlivosť pre zamestnancov alebo SZČO pracujúcich v členskom štáte EÚ

Ak vám vznikne povinnosť platiť si zdravotné poistenie v členskom štáte EÚ, tým že tam začnete pracovať alebo podnikať, ste povinný túto skutočnosť do 8 dní ohlásiť svojej zdravotnej poisťovni na Slovensku. Verejné zdravotné poistenie na Slovensku  vám zanikne na základe vzniknutého zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ.

Doklad o vzniku zdravotného poistenia vydáva príslušná inštitúcia členského štátu EÚ, kde pracujete a platíte odvody na zdravotné poistenie.

Cezhraniční pracovníci a vyslaní pracovníci

Ak vykonávate prácu v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom máte bydlisko, ste považovaný za cezhraničného pracovníka (zamestnanec alebo živnostník). Cezhraničný pracovník  má nárok na poskytnutie plnej zdravotnej starostlivosti v krajine, kde pracuje, ako aj v krajine bydliska – na Slovensku. Pre uplatnenie nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v štáte bydliska, je potrebné obrátiť sa na vašu zdravotnú poisťovňu v štáte poistenia a požiadať ju o vystavenie formulára E106.

Formulár E106 je potvrdenie nároku na zdravotnú starostlivosť,  zdravotného poistenia a poistenia v materstve pre osoby s bydliskom v inom štáte ako je príslušný štát. Tento doklad vám vydá zdravotná poisťovňa v členskom štáte, v ktorom pracujete ako cezhraničný pracovník.

Vyslaným štátnym zamestnancom sa tiež vydáva formulár E106, na základe potvrdenia z príslušného ministerstva.

V prípade, že ide o vyslaného zamestnanca alebo živnostníka, ktorý má trvalý pobyt a zamestnanie na Slovensku, a do iného členského štátu EÚ je vyslaný na základe platného pracovnoprávneho vzťahu, je potrebné požiadať o vystavenie formulára E101. Tento formulár na Slovensku vydáva Sociálna poisťovňa.

Autor článku: Redakcia Zzz.sk

Dátum zverejnenia: