I. interná klinika diagnostikuje zriedkavý nádor nadobličiek, ktorý spôsobuje vysoký krvný tlak a môže ohroziť pacienta na živote

Záchvaty vysokého krvného tlaku (hypertenzie), búšenie srdca, zvýšená pulzová frekvencia, bolesti hlavy, brnenie v končatinách, potenie, náhle zblednutie tváre, chudnutie, nevoľnosť a úzkosť môžu byť indikátorom zriedkavého nádoru nadobličiek, ktorý sa nazýva Feochromocytóm. Jeho diagnostika patrí do rúk endokrinológa a čím skôr sa ochorenie zistí, tým je väčší predpoklad na to, aby po úspešnej operácii došlo k úplnému vyliečeniu vysokého krvného tlaku. Na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ evidujú niekoľko desiatok pacientov s týmto zdravotným problémom, ktorí boli diagnostikovaní v posledných rokoch.

Ich liečbe sa venuje vo východoslovenskom regióne I. interná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ pod vedením prednostky prof. MUDr. Ivice Lazúrovej, CSc., ktorá je spoluautorkou odbornej publikácie venovanej tejto téme s názvom „Endokrinne aktívne nádory nadobličiek“.

„Feochromocytóm je zriedkavý nádor vychádzajúci z drene nadobličiek, ktorý produkuje obvykle veľké množstvo katecholamínov (hormón adrenalín a noradrenalín) a tým vedie k závažnému zvýšeniu krvného tlaku. Okrem drene nadobličiek môže vychádzať aj z ganglií uložených brušnej alebo hrudnej dutine a vtedy sa označuje ako paraganglióm. Aj keď sa vyskytuje veľmi zriedkavo, svojimi následkami môže ohroziť pacienta na živote. Vyskytuje sa asi u 1% ľudí s vysokým krvným tlakom, niekedy môže byť dedičný a zriedkavo môže byť aj zhubný,“ hovorí prednostka I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., podľa ktorej je toto ochorenie potrebné hľadať medzi pacientmi s vysokým krvným tlakom, predovšetkým so závažným zvýšením krvného tlaku, u všetkých mladých osôb s vysokým tlakom a u príbuzných pacientov, ktorí majú alebo mali feochromocytóm alebo niektoré ďalšie endokrinné nádory.

„Okrem vysokého tlaku krvi pacienti nemusia mať žiadne iné príznaky, avšak pri náhlom vyplavení hormónov sa u nich môže vyskytnúť náhla bolesť hlavy, zrýchlený pulz, potenie a vtedy je pacient ohrozený aj vznikom závažnej poruchy srdcového rytmu alebo mozgovou príhodou, prípadne infarktom myokardu. Zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť zvýšené teploty, chudnutie, zápcha a nevysvetliteľné potenie. Liečba nádoru je výlučne chirurgická, avšak dôležitá je príprava pred operáciou, ktorá si vyžaduje špecifickú liečbu vysokého tlaku. Bez tejto liečby by bol operačný výkon veľmi rizikový. Pri liečbe je nevyhnutná úzka spolupráca internistu-endokrinológa, anesteziológa a chirurga, pričom všetci by mali mať skúsenosti s diagnostikou a liečbou tohto ochorenia,“ vysvetľuje prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

Diagnostika spočíva v laboratórnom stanovení metabolitov katecholamínov, ktoré sú produkované v nádore a označujú sa ako metanefríny. V Slovenskej Republike je niekoľko laboratórií, ktoré tieto hormóny vyšetrujú. Ak sa nájde pri vyšetrení ich vysoká hladina, potom nasledujú zobrazovacie vyšetrenia, ktorých úlohou je nájsť príslušný tumor.

I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu mnohých endokrinných ochorení a je centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek, vrátane feochromocytómu.

„Naša klinika má rozvinutú výbornú spoluprácu s Národným inštitútom zdravia (NIH) V Bethesde, USA, ktorý vedie prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc. V rámci tejto spolupráce boli v tomto inštitúte hospitalizovaní 4 pacienti s feochromocytómom zo Slovenska, pričom náklady na hospitalizáciu aj liečbu boli kompletne hradené NIH. V rámci spolupráce tiež pracovisko NIH poskytuje cestovné granty pre študentov Lekárskej fakulty UPJŠ za účelom vedecko-výskumnej stáže a vykonáva genetické vyšetrenia na zistenie dedičnosti tohto ochorenia. Zavŕšením tejto spolupráce bola naša spoločná kniha (prof. Pacáka a prof. Lazúrovej, pozn.) publikovaná v tomto roku vo vydavateľstve Galén,“ poznamenáva prednostka I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ.

Čo je feochromocytóm?

 • pomerne vzácny nádor nadobličiek alebo podobných špecializovaných buniek mimo nadobličky
 • približne 90 % feochromocytómov je lokalizovaných v nadobličkách
 • asi 10% z feochromocytómov predstavujú malígne nádory
 • môže vyskytnúť u osôb ktoréhokoľvek veku, pričom vrchol výskytu je medzi 30-50 rokom života, no asi 10 percent pacientov tvoria deti

Typické príznaky feochromocytómu:

 • záchvaty vysokého krvného tlaku - hypertenzie
 • bolesti hlavy
 • potenie
 • búšenie srdca, zvýšená pulzová frekvencia, zväčšené srdce
 • náhle zblednutie tváre, zriedkavo sčervenanie tváre, hrudníka
 • psychické poruchy
 • porucha regulácie metabolizmu glukózy
 • chudnutie

Diagnostika:

 • Diagnózu určíme na základe anamnézy, klinických príznakov a vyšetrenia, merania tlaku, vyšetrenie moča – zvýšená kladina katecholamínov (adrenalín, noradrenalín, dopamín), vyšetrenie krvi - vyššia hladina katecholamínov, CT a MR vyšetrenie nadobličiek
 • Liečba
 • chirurgické odstránenie nádoru v súčinnosti s liečbou vysokého krvného tlaku
 • pokiaľ sa nádor neodstráni, symptómy sa môžu zhoršovať s rastom tumoru a zvýšený
 • krvný tlak zapríčinený týmto nádorom môže poškodiť ďalšie orgány, predovšetkým srdce a obličky, pričom u pacienta sa zvyšuje riziko srdcového alebo mozgového infarktu 

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: