Na konferencii Slobodné NIE drogám odzneli hodnotné prednášky

Na dnešnej okresnej konferencii v Dunajskej Strede k otázkam prevencie drogovej závislosti Slobodné NIE drogám odborníci ponúkli celý rad informácií o medzirezortnej spolupráci v rámci prihraničného regiónu, kde pôsobí aj určitá jazyková bariéra. "Cieľom tohto podujatia samozrejme nemohlo byť riešenie vzniku závislosti samotnej. Ide o zameranie pozornosti najmä na prevenciu vzniku sociálno-patologických javov už od útleho detstva v období, keď ponuka psychotropných látok rastie geometrickým radom," povedala TASR špecialistka prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede Sabina Baloghová.

"Aj keď štatistické čísla zachytených nebezpečných látok či priekupníkov zrkadlia len špic ľadovca, aj tak situácia poukazuje na zhoršujúce sa javy. Nehovoriac o tom, že ponuka je nesmierne bohatá a v posledných rokoch sa rozrástla o celé desiatky nových druhov návykových látok, ktoré sú priemyselne vyrábané," konštatovala špecialistka s tým, že nové návykové látky majú oveľa horší dopad na zdravie užívateľa ako doteraz bežné a známe psychotropné látky.

Na konferencii vystúpili aj dve lektorky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne. Helena Vicianová sa venovala problematike prevencie, jej možnostiam priamo v rodine. O prevencii v škole hovorila Jolana Kállayová, konkrétne sa venovala už známym zabehnutým programom a možnostiam ich inovácie priamo v prostredí školských zariadení.

"Cieľom konferencie nie je bojovať proti drogám, či na mieste vyriešiť tento narastajúci problém. Organizátori priniesli potrebné informácie ľuďom, ktorých sa to týka – pedagógom, rodičom či študentom. Otvorene hovoriť o negatívnych javoch, spoznať a pochopiť ich mechanizmus a potom je už na každom z nás, ako tieto informácie využijeme," zdôraznila riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska (ŽOS) v Dunajskej Strede Jana Svetlovská. Dodala, že je nesmiernou škodou, že po zrušení Protidrogového fondu sa adekvátna náhrada nevytvorila. "Práve vďaka dlhoročnej podpore spomínaného fondu sme na ŽOS vytvorili početné, veľmi efektívne a pre verejnosť všetkých vekových skupín aj obľúbené preventívne programy," uviedla.

Po odznení prednášok nasledovali tvorivé dielne s odborníkmi, ktoré pripravili organizátori podujatia, Trnavský samosprávny kraj, ŽOS a Mesto Dunajská Streda v slovenskom i maďarskom jazyku. Súčasťou podujatia bol aj tematicky zameraný workshop a množstvo odborných publikácií, ktoré účastníci dostali zdarma.
Veľkú pozornosť všetkých prítomných, ale študentov zvlášť vzbudil "tematický kufrík", v ktorom boli prezentované legálne i ilegálne psychotropné látky a ktorý zabezpečila pracovníčka polície.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: