Memorandum uzatvorené medzi MZ SR a Lekárskym odborovým združením

Návrh memoranda navhrnutý ministrom Uhliarikom 17.11.2011:

Preambula

Zdravie je to najvzácnejšie, čo každý človek má. Je preto povinnosťou Vlády SR starať sa o zdravie všetkých občanov bez rozdielu. Vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR nedopustí ohrozenie života a zdravia svojich občanov. Berúc do úvahy, že v prípade opustenia pacientov lekármi existuje reálna možnosť takéhoto ohrozenia, Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje nasledovné Memorandum.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava Zastúpené ministrom zdravotníctva SR MUDr. Ivanom Uhliarikom (ďalej len "minister")

a

Lekárske odborové združenie, Antolská 11, Bratislava 851 07 Zastúpený predsedom MUDr. Marianom Kollárom (ďalej len "Lekárske odborové združenie")

uzatvárajú toto memorandum:

1. Úprava platov lekárov v nemocniciach

Minister vydá do 28. novembra 2011 Príkaz ministra pre riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len "nemocnice"), v ktorom im prikáže zdvihnúť základnú mzdu lekárov v nemocniciach, nasledovne: -lekárom sa zdvihnú základné mzdy v priebehu roka 2012 o 300 eur takto: k 1.1.2012 o 200 eur
k 1.10.2012 o 100 eur

Minister vyzve VÚC a ďalších zriaďovateľov nemocníc v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, aby postupovali pri zvyšovaní platov lekárov rovnakým spôsobom.

2. Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR o pozastavení transformácie nemocníc na štátne akciové spoločnosti a rozhodnutie o nej bude v kompetencii Vlády SR a Národnej rady SR, ktoré vzniknú po predčasných voľbách v marci 2012. Ministerstvo zdravotníctva SR pripraví Príkaz ministra pre riaditeľov nemocníc, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív v súvislosti s transformáciou nemocníc na štátne akciové spoločnosti, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1. januára 2012 sprísnia podmienky hospodárenia s cieľom efektívnejšieho a transparentnejšieho chodu nemocníc.

3. Zákonník práce

Ministerstvo zdravotníctva SR sa zaväzuje, že zvýši počet kontrol personálnych normatívov v nemocniciach. Výsledky kontrol bude Ministerstvo zdravotníctva SR oznamovať zriaďovateľom týchto nemocníc a zdravotným poisťovniam pre dôsledné vyvodenie zodpovednosti. Minister vydá Príkaz ministra na prísne dodržiavanie Zákonníka práce.

4. Dofinancovanie zdravotníctva

Národná rada SR dala súhlas s vyčlenením štátnych finančných aktív vo výške 350 mil. eur na stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií a zároveň Vláda SR na návrh Ministerstva zdravotníctva SR odpustila istinu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci vo výške 128 397 139,71 eur. Minister požiada zdravotné poisťovne o zvýšenie platieb pre nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na rok 2012 potom, ako bude schválený návrh štátneho rozpočtu na rok 2012.

5. Protikorupčné opatrenia

Lekárske odborové združenie sa zaväzuje, že vylúči zo svojich radov každého lekára, ktorý poruší zákon a stretne sa so zástupcom farmaceutických spoločností v ordinačných hodinách, príjme dar alebo finančnú hotovosť za predpisovanie liekov alebo sa zúčastní podujatia, ktoré organizovala farmaceutická spoločnosť alebo jej zástupca a nešlo o vyslovene vzdelávacie podujatie. Do konca februára 2012 predloží Lekárske odborové združenie na verejnú debatu zoznam protikorupčných opatrení v nemocniciach.

6. Etický kódex

Lekárske odborové združenie sa zaväzuje, že do konca februára 2012 vypracuje Etický kódex lekára vo vzťahu k pacientovi. Zároveň v ňom Lekárske odborové združenie navrhne možné sankcie voči jeho členom za porušenie ustanovení a povinností lekárov, ktoré im z kódexu vyplývajú.

7. Stiahnutie výpovedí

Lekárske odborové združenie ihneď po podpísaní memoranda oboma stranami vyzve lekárov, ktorí podali výpovede na základe žiadosti Lekárskeho odborového združenia, aby ich stiahli. Ministerstvo zdravotníctva SR ihneď po podpísaní memoranda oboma stranami vyzve riaditeľov nemocníc, ktorých je zriaďovateľom, aby akceptovali stiahnutie všetkých výpovedí podaných po 29.9.2011 na základe žiadosti Lekárskeho odborového združenia, pokiaľ tomu nebránia už obsadené miesta a reštrukturalizačné zmeny v nemocniciach.

Ivan Uhliarik, Marian Kollár, Minister zdravotníctva SR predseda Lekárskeho odborového združenia

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: