Knižnica v ústrety lekárom, SlLK zavádza doručovanie literatúry domov, alebo na pracovisko

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) rozšírila portfólio svojich služieb o unikátnu službu – doručovanie kníh a dokumentov priamo domov, alebo na pracovisko.

Pre používateľa, ktorý býva mimo Bratislavy, postačí, aby si vyhľadal v online katalógu knižnice potrebnú literatúru – knihu, alebo článok z medicínskeho časopisu a zvolil spôsob jeho doručenia. Dokonca ani kvôli registrácii nemusí osobne navštíviť knižnicu. Stačí sa predregistrovať a zaslať vyplnenú prihlášku používateľa overenú mestskou knižnicou alebo notárom v jeho meste.

Služba je rovnako vhodná aj pre Bratislavčanov, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení a radi týmto spôsobom ušetria svoj drahocenný čas.

„Naša nová služba sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Získavame vďaka nej aj nových registrovaných členov, ktorí si nechávajú zasielať rovnako knihy aj články. Využívajú obidva spôsoby doručenia – dobierkou aj kuriérom,“ konštatovala PhDr. Marta Žilová, riaditeľka Slovenskej lekárskej knižnice.

„Teší nás, že môžeme uľahčiť prístup lekárov a odbornej zdravotníckej verejnosti k medicínskej literatúre, ktorá je nevyhnutná pre ich celoživotné vzdelávanie,“ uviedol Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Slovenská lekárska knižnica – súčasť Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – buduje, uchováva a ochraňuje najkomplexnejšiu zbierku dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Vo svojom knižničnom fonde má takmer 150 tisíc dokumentov a 3000 titulov medicínskych časopisov.

Okrem výpožičných služieb poskytuje SlLK aj rešeršné služby, Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), Rýchlu informačnú obsahovú službu (RIOS), referenčné služby a akvizičné služby.

Profil Slovenskej lekárskej knižnice

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) je verejnou vedeckou knižnicou so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo. V rámci svojej špecializácie má celoslovenskú pôsobnosť a knižnično-informačné služby poskytuje odbornej a laickej verejnosť. Poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby a požiadavky používateľov, poskytovať autorizované informácie a relevantné dokumenty z domácich a zahraničných informačných zdrojov, s osobitným zreteľom na kontinuálne celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako aj zabezpečovať prístup k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva širokej laickej verejnosti. Slovenská lekárska knižnica je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií. www.sllk.sk

Profil Národného centra zdravotníckych informácií

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. NCZI zabezpečuje úlohy v oblasti informatizácie a elektronizácie zdravotníctva - eHealth, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Taktiež je prevádzkovateľom národných zdravotných registrov a národných administratívnych registrov. Centrum v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ústavy SAV, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a stavovské organizácie, zdravotné poisťovne a lekárske fakulty. www.nczisk.sk

Na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.

Autor článku: Ing. Peter Gschwendt, NCZI

Dátum zverejnenia: