Starecký diabetes aj u detí? Diabetes mellitus 2. typu v mladších vekových skupinách

Starecký diabetes aj u detí? Diabetes mellitus 2. typu v mladších vekových skupinách
Zdroj: bigstockphoto.com

Diabetes mellitus 2. typu v našich podmienkach predstavuje 80-90 percent všetkých prípadov diabetu. Je považovaný za ochorenie dospelosti. V minulosti sa vyskytoval iba vo vyšších vekových skupinách a preto sa volal aj starecký diabetes a tento pojem ostal v povedomí mnohých ľudí. Hoci výskyt ochorenia stúpa so zvyšujúcim sa vekom, v súčasnosti sa bežne vyskytuje aj u mladších u produktívnych ľudí nad 40 rokov. Ale to nie je spodná hranica. V posledných dvoch dekádach bol pozorovaný zvýšený výskyt v najmladších vekových skupinách – u detí a adolescentov. Tento trend bol po prvýkrát opísaný v Japonsku pred dvadsiatimi rokmi a teraz DM 2. typu tam predstavuje 80 percent všetkých diagnostikovaných diabetov u detí!

Výskyt stúpa na celom svete

Situácia na Slovensku nie je zatiaľ dramatická, ale aj u nás sme už máme deti s týmto typom cukrovky. Ochorenie súvisí s detskou obezitou a nakoľko jej výskyt stúpa, je oprávnené očakávať aj nárast DM 2. typu.

Odhaduje sa, že každé tretie dieťa narodené v r. 2000 bude mať počas svojho života diagnostikovanú cukrovku. Diabetes bude najčastejšou chorobou mladých ľudí v 21. storočí. Súvisí s nárastom detskej obezity. Hoci vyšší výskyt obezity pozorujeme v každej vekovej skupine, nezávisle od socio-ekonomických pomerov, priamo pred očami sa nám zvyšuje počet detí s nadváhou a obezitou. U nás v deväťdesiatych rokoch bolo vyšetrených 8520 detí a adolescentov. V skupine detí nadváhu malo 5,4 percent a obezitu 12 percent. Spomedzi adolescentov nadváha bola zaznamenaná u 7,5 percent a obezita u 11,8 percent. Je to veľa alebo málo? Jednoznačne veľa. Detská obezita je známy rizikový faktor pre obezitu v dospelosti. Je príčinou mnohých zdravotných a psychických komplikácií. Jednou z nich je aj cukrovka. Nakoľko DM 2. typu a obezita tesne súvisia, izraelský biochemik Eleazar Shafrir navrhol spoločný pojem DIABEZITA.

Súčasný výskyt obezity u detí možno označiť za „ticho pred búrkou“. Zatiaľ vidíme iba deti s nadváhou alebo obezitou, ale rýchlo sa k nim pridruží cukrovka 2. typu, ochorenia srdcovo-cievneho systému, ochorenia obličiek a nádorové ochorenia. Všetky tieto choroby môžu zásadne skrátiť očakávanú dĺžku života Diabetes mellitus začatý počas adolescencie výrazne zvyšuje individuálne riziko mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií v skoršom veku. Ak sa nepodarí zastaviť nárast obezity u detí, môže sa naplniť katastrofický scenár, že po prvýkrát po dvoch storočiach bude mať súčasná generácia detí kratšiu priemernú očakávanú dĺžku života ako ich rodičia.

Novozistený DM 2. typu u detí a adolescentov 

Ktoré deti by mali byť vyšetrované na zistenie DM 2. typu?

Americká diabetologická spoločnosť (ADA) v roku 2003 už dokonca prijala odporúčanie, podľa ktorého by mali byť vyšetrené všetky deti s nadváhou na prahu puberty (alebo staršie ako 10 rokov), ak spĺňajú niektoré 2 z nasledujúcich 3 kritérií:

  • majú v rodine výskyt diabetu 2. typu u prvostupňových alebo druhostupňových príbuzných,
  • majú známky inzulínovej rezistencie (porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, accanthosis nigricans, syndróm polycystických vaječníkov),
  • sú príslušníci niektorých z etnických skupín u ktorých bol pozorovaný výraznejší nárast ochorenia (americkí Indiáni, Hispánci, ázijci, tichomorskí ostrovania).

V našich podmienkach by určite mali byť vyšetrené všetky deti s nadváhou alebo obézne deti, ak sa v rodine vyskytuje diabetes alebo ak majú iné prejavy inzulínovej rezistencie (porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, accanthosis nigricans, syndróm polycystických vaječníkov).

Napriek mnohým novým poznatkom v oblasti obezitológie, pre súčasnosť platí, že energetický príjem je vyšší ako výdaj energie - zjeme viac kalórií v potrave ako vydáme pri fyzickej aktivite. Príčiny sú v samotnej skladbe stravy, nevhodnom výbere nápojov, v nedostatku pohybového režimu, vo fyzickej inaktivite s pasívnym sledovaním televízie a reklám. Až 75 percent bdelého stavu deti venujú sedavým aktivitám a v niektorých skupinách pohybovej aktivite venujú iba 12 minút denne! Najviac deti a adolescenti sledujú televíziu a pracujú alebo sa hrajú s počítačom. Riziko vzniku obezitu stúpa s dĺžkou pozerania televízie. Ak dieťa sleduje televízny program alebo sa hrá s počítačom viac ako 5 hodín denne, riziko obezity sa zvyšuje 5,3 – násobne. Navyše televízny program je prepletený reklamami. Dieťa do 8 rokov nedokáže rozoznať dej filmu od deja reklamy. V reklamných spotoch na potraviny sú ponúkané iba tie, ktoré majú vysoký podiel tuku alebo cukrov, najčastejšie oboch. Ide hlavne o sladkosti, cukrovinárske výrobky alebo sladené nápoje. Ich spotreba, hlavne medzi deťmi a mládežou stúpa.

V skladbe potravy ešte stále konzumujeme veľa tukov, hlavne živočíšneho pôvodu, veľa cukrov hlavne jednoduchých. Obmedziť treba hlavne vysokotučné mliečne výrobky, masť, tučné druhy mäsa, pekárenské a cukrárenské výrobky z bielej múky. Jednoznačne treba zvýšiť príjem zeleniny a ovocia.

Prijatie zdravého spôsobu stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity vedú k zníženiu rozvoja diabetes mellitus vo všetkých vekových skupinách.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: