ÚDZS: SZP pokračuje v plnení ozdravného plánu

Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) pokračuje v plnení opatrení ozdravného plánu. Poisťovňa nemôže ozdravný plán vlastným rozhodnutím zrušiť a túto kompetenciu nemá ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Nedostatky v činnosti SZP zistil úrad pri dohľade v septembri 2005. Poisťovňa neuhrádzala faktúry za zdravotnú starostlivosť v zákonom stanovených lehotách do 30 dní. Túto skutočnosť, ktorá mohla ohroziť jej schopnosť plniť záväzky, neoznámila ÚDZS. Zároveň v júni a auguste SZP nezabezpečila svoju platobnú schopnosť. V septembri 2005 ÚDZS rozhodol o uložení sankcie tejto poisťovni, a to pokuty 100 000 korún a povinnosti vypracovať ozdravný plán.

V decembri 2005 ÚDZS schválil ozdravný plán SZP. Poisťovňa sa v ňom zaviazala do 31. januára 2006 navýšiť svoje základné imanie o celkovú sumu 450 miliónov korún, do 30. apríla 2006 likvidovať záväzky po lehote splatnosti voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v objeme 527 miliónov korún z roku 2005. Zaviazala sa tiež udržať mieru platobnej schopnosti najmenej na zákonom predpísanej úrovni, manažment nákladov a výnosov zabezpečujúci kladný výsledok hospodárenia počas ozdravného obdobia a úplné vyrovnanie straty od začiatku činnosti zdravotnej poisťovne. Prijaté opatrenia má SZP splniť definitívne do konca tohto kalendárneho roka.

SZP zvýšila základné imanie vo výške 450 miliónov korún k 31. januáru 2006. Do 30. apríla 2006 zlikvidovala záväzky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť z roku 2005. K 30. aprílu zlikvidovala aj jednoznačné sankcie uplatňované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. ÚDZS priebežne kontroloval plnenie opatrení ozdravného plánu. ÚDZS plnenie kompletného ozdravného plánu vyhodnotí k 31. decembru 2006, keď predloží predstavenstvu SZP svoje závery. Informáciu TASR poskytla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: