Úloha sociálneho pracovníka pri práci s onkologickým pacientom

Úloha sociálneho pracovníka pri práci s onkologickým pacientom
Zdroj: bigstockphoto.com

Onkologické ochorenie postihuje celého človeka, jeho duševný život, vplýva na jeho osobnosť, vyvoláva reakcie či zmeny rôzneho trvania, intenzity a charakteru. Mení sa rodinný život, pracovný proces, zmeny zasiahnu a narušia zabehnutý životný rytmus. Toto ochorenie, ako psychická zaťaž, stavia pacienta pred nové problémy, nové životné situácie, núti ho prispôsobiť sa mnoho ráz veľmi neočakávaným podmienkam. U ľudí postihnutých onkologickým ochorením sa menia priority a zmysel života. Prijatie akejkoľvek diagnózy onkologického ochorenia je existenciálne ohrozujúcim a hlbokým zážitkom.

Sociálny pracovník a jeho úloha

Sociálny pracovník sa zaoberá psychickými a sociálnymi potrebami pacienta a reálnymi možnosťami ich uspokojenia. Cieľom však nie je trvalá starostlivosť podporujúca klientovu pasivitu, ale poskytovanie pomoci v krízovej situácii. Za dôležité sa považuje motivovať klienta k vlastnej zodpovednosti a rozhodovaniu za seba i svojich blízkych. Sociálny pracovník sa zaoberá aj problémami jeho rodiny. Snaží sa zmierniť pacientove obavy a naučiť tak jeho ako i jeho rodinu nadviazať znovu blízky vzťah, prípadne zlepšiť vzťah, ktorý už bol predtým narušený.

Sociálny pracovník poskytuje poradenstvo dané zákonmi: zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, zákon č. 98/1995 o liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a inými.

Zákon č. 447/2008 Z. z. umožňuje občanovi s onkologickým ochorením požiadať o posúdenie miery funkčnej poruchy príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska s následnými možnosťami kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. V zmysle citovaného zákona sa za „sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia považuje znevýhodnenie, ktoré má občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým človekom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.“

Možnosti kompenzácie

Kompenzovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia neznamená poskytovanie výhod, ale zmierňovanie, prípadne odstraňovanie tých znevýhodnení, ktoré občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v spoločnosti vznikajú.

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sú kompenzované v oblasti:

  • mobility a orientácie,
  • komunikácie,
  • zvýšených výdavkov,
  • sebaobsluhy.

Jednotlivé formy peňažných príspevkov sú podmienené príjmom občana a spoločne žijúcich osôb v domácnosti, to znamená, že nie každý občan s tým istým ochorením má nárok napr.  na rovnakú výšku príspevku na opatrovanie a pod.

Kompenzácia - kde je potrené začať?

Konanie na účely kompenzácie začína podaním žiadosti občana na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste svojho trvalého bydliska. Po skompletizovaní príslušnej zdravotnej dokumentácie prechádza táto žiadosť lekárskou posudkovou činnosťou (posudkoví lekári), nelekárskou posudkovou činnosťou (sociálni pracovníci posudkového tímu). Posudok je vypracovaný spoločne odborníkmi z oboch uvedených oblastí s následným vydaním rozhodnutia o konkrétnych formách kompenzácie. Príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny má zákonnú lehotu na vydanie takéhoto rozhodnutia, ktorá je 60, max. 90 dní od podania skompletizovanej žiadosti občanom.

V prípade rozhodnutia o určení miery funkčnej poruchy 50 % a viac je občanovi vydaný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (FO ZŤP) alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 
Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 
Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Informácie a poradenstvo

Oblasť sociálneho poradenstva a kompenzácií je pomerne široká a vždy vychádza z potrieb jednotlivca. Práve z tohto dôvodu  je nevyhnutné individuálne sociálne poradenstvo. V oblasti sociálnej problematiky je možné poskytnúť poradenstvo v oblasti:

  • informácií vyplývajúcich zo zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (oblasť invalidných dôchodkov),
  • informácií vyplývajúcich zo zákona č. 447/2008 Z. z. (oblasť kompenzácií),
  • informácií vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 Z. z. (oblasť sociálnych skužieb), 
  • informácií vyplývajúcich zo zákona č. 98/1995 Z. z. (kompenzačné pomôcky – prsné epitézy, parochne, stomické pomôcky, antidekubitné pomôcky, atď.),
  • informácií a kontaktov na jednotlivé agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
  • kontaktov a informácií o hospicovej starostlivosti.

Možnosť osobne sa poradiť priamo so sociálnou sestrou ponúka Liga proti rakovine SR v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej ul. 6 v Bratislave, telefonicky vždy vo štvrtok na Linke pomoci  na t.č. 02/5296 5148, alebo zaslaním otázky prostredníctvom on-line poradne dostupnej z http://www.lpr.sk/poradna. Pre pacientov z Martina a okolia je sociálne poradenstvo dostupné priamo v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Kukučínovej ul. 2 v Martine, telefonicky na t.č. 043/324 05 06. Ďalšou možnosťou je konzultácia v priestoroch Onkologického Ústava sv. Alžbety na Heydukovej 10 v Bratislave, na t. č. 02/5924 9406, ale aj v iných nemocničných zariadeniach v rámci SR.

Autor článku: Anna Baranová, Liga proti rakovine SR

Dátum zverejnenia: