Liečba a resocializácia ľudí so závisloťou na alkohole

Liečba a resocializácia ľudí so závisloťou na alkohole
Zdroj: bigstockphoto.com

Liečba alkoholizmu

Protialkoholická liečba obyčajne začína ambulantnou fázou, no v prípade, že táto forma je neefektívna, je potrebná liečba ústavná. Tá sa realizuje v špecializovaných protialkoholických oddeleniach alebo v špecializovaných ústavoch.

Absolvovanie protialkoholickej liečby je prvým krokom, základom alkoholickej readaptácie a resocializácie. Nie je pre ňu však dostatočným zásahom. Pacient vstupuje do doliečovacieho procesu, v ktorom sa prispôsobuje novým životným situáciám, samozrejme teraz už bez alkoholu. Začína sa proces aktívneho sociálneho učenia, v ktorom sa závislý začleňuje do pracovného a rodinného prostredia. Učí sa nanovo vnímať, prežívať a reagovať na rýchlo sa meniace podmienky spoločenského života. Readaptácia, resocializácia a reedukácia ako súčasť doliečovania si kladú za cieľ predovšetkým prinavrátiť liečenému schopnosti, ktoré stratil následkom nadmerného pitia alkoholu, to znamená zharmonizovať osobnosť abstinujúceho alkoholika.

Resocializácia

je proces odstraňovania už osvojených, ale nevyhovujúcich, nevhodných či spoločensky nežiaducich vzorcov správania, noriem, sociálnych rolí, poznatkov a schopností jednotlivca a ich nahrádzanie inými - novými, vhodnejšími, sociálne žiaducimi a podobne. Predstavuje komplex longitudinálne realizovaných činností, opatrení, postupov a aktivít (ekonomické, sociálne, zdravotné, pracovné, pedagogické, psychologické, kultúrno - výchovné) zameraných na socializáciu (uzdravovanie) jedinca liečeného zo závislosti od akejkoľvek patologickej závislosti (alkohol, drogy, patologické hráčstvo, kultová závislosť...) po absolvovaní príslušnej terapie. Cieľom je trvalá a dôsledná abstinencia. Resocializácia v oblasti závislostí je proces koordinovaného, komplexného, kontinuálneho, systematického, cieľavedomého a adresného ovplyvňovania, usmerňovania preliečeného závislého jedinca. Úspech resocializácie je determinovaný účinnosťou aktivizácie vnútorných schopností človeka na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Proces je teda programovo zameraný na zmenu životného štýlu prostredníctvom zmeny myslenia, s cieľom dosiahnuť plnú integráciu, plnohodnotný návrat do bežného života, sociálneho prostredia a pracovného procesu.

V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 16 resocializačných zariadení (RS) s kapacitou 246 lôžok. Kapacita RS pokrýva potreby pre cca 11 percent z počtu evidovaných závislých od nelegálnych drog. Keď si uvedomíme, že viac ako štvrtinu klientely RS tvoria závislí od alkoholu, nenapĺňa tento stav potreby a požiadavky pre poskytovanie následnej dlhodobej resocializačnej starostlivosti. Resocializácia tvorí vo svojej podstate záverečný stupeň v komplexnej starostlivosti o závislých a kontinuálne nadväzuje na predchádzajúci liečebný proces a jednotlivé formy zdravotníckej starostlivosti. Z hľadiska poskytovaných foriem starostlivosti, charakteru jednotlivých činností, odborného, organizačného a ekonomického zabezpečenia je resocializačný proces jednou z foriem sociálnej prevencie. Je prioritne zameraný na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a na riešenie sociálnych dôsledkov (sociálna dimenzia) závislosti. Z tohto dôvodu patrí jeho realizácia do pôsobnosti výkonných subjektov sociálnej pomoci. Napriek faktu, že resocializačný proces nemá u nás dlhú tradíciu (jeho základy sa začali budovať až po roku 1995), je jeho opodstatnenosť a efektívnosť pri reintegrácii bývalých užívateľov drog do prirodzeného sociálneho prostredia potvrdzovaná výsledkami práce ľudí, ktorí ponúkajú nielen odbornú pomoc, ale aj svoje srdce, vzťah, pochopenie, životnú skúsenosť a nádej pri novom smerovaní na ceste k sebapoznaniu, nezávislosti, sebauplatneniu.

Viacročné pozitívne skúsenosti z pôsobenia resocializačných stredísk potvrdzujú, že resocializácia má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v komplexnej starostlivosti o drogovo závislých. Potvrdzujú to stovky úspešných absolventov resocializačného procesu, ktorí sa plnohodnotne začlenili do bežného života. Napriek tomu, že v minulosti bola dôležitosť resocializácie často viac verbálne proklamovaná než reálne doceňovaná, táto je efektívnou súčasťou procesu starostlivosti o závislých, ktorú je potrebné naďalej rozvíjať a skvalitňovať podmienky na jej realizáciu. Efektivita tejto práce je v ľuďoch, ktorí pomoc ponúkajú, aj ktorí ju prijímajú. Urobme všetko pre to, aby sme poskytovali odbornú pomoc pri mobilizácii vnútorných síl a dispozícií klientov a ich rodinného a pracovného zázemia pre dôstojný, zdravý a prosociálny život a pomáhali im hľadať a nachádzať novú cestu životom, nepoznačenú drogou.

Autor článku: Mgr. Jozef Ďanovský, MUDr. Mária Martinove, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: