Stanovisko z Vakcinologického kongresu k zmene obstarávania a úhrady očkovacích látok určených na povinné očkovanie podľa zákona č. 363/2011 Z. z.

Záverečné stanovisko z Vakcinologického kongresu, ktorý sa uskutočnil tento víkend v Tatrách.Účastníkmi podpísané Stanovisko doručia v pondelok na ministerstvo zdravotníctva a Prezidentovi SR.

Stanovisko účastníkov III. Slovenského vakcinologického kongresu, Štrbské pleso,12.-14.1.2012,  k zmene obstarávania a úhrady očkovacích látok určených na povinné očkovanie podľa zákona č. 363/2011 Z. z.

My účastníci III. Slovenského vakcinologického kongresu, Štrbské pleso, 12.-14.1.2012, sme zásadne proti tomu, aby všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých boli povinní zo zákona obstarávať z vlastných finančných zdrojov očkovacie látky určené na povinné očkovanie obyvateľstva garantované štátom.

Plne sa stotožňujeme so spoločným vyhlásením Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, Spoločnosti všeobecnej starostlivosti o deti v SLS, Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS a sekcií pediatrickej a všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej lekárskej komory k súčasnej kritickej situácii v očkovaní detí a dospelých na Slovensku.

Lekár má liečiť a nie obchodovať s liekmi. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotných pomôckach neumožňuje lekárom zákonne nakupovať očkovacie látky, pretože zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie sú držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Podporujeme Zásadnú pripomienku Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast k Návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov-

Nie je účelné, aby boli jednotlivé zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti oprávnené, resp. povinné nakupovať očkovacie látky od držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov. Obrovská administratívna, ako i ekonomická záťaž (veľmi vysoké zadĺženie) predovšetkým u detských lekárov, bude mať za následok zníženie úrovne zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu, čo považujeme za neprijateľné.

Žiadame ministra zdravotníctva o okamžité riešenie tejto kritickej situácie. Žiadame o zachovanie osvedčeného  spôsobu obstarávania a úhrady očkovacích látok platného do 1.12.2011.

Autor článku: MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH

Dátum zverejnenia: