Respiračná alergia: Európa vyzýva k prijatiu opatrení

Respiračná alergia: Európa vyzýva k prijatiu opatrení
Zdroj: bigstockphoto.com

Vzhľadom na to, že počet Európanov trpiacich respiračnými alergiami, ako je alergická nádcha a astma, je značný – v súčasnosti ide o vyše 150 miliónov pacientov, pričom prognózy na nasledujúce desaťročie hovoria o viac ako 250 miliónoch pacientov1sa na európskej úrovni uskutočnili dve významné iniciatívy, ktorých cieľom je vyzdvihnúť závažnosť tohto problému a vyzvať k okamžitým krokom. Na jednej strane Európska federácia asociácií pacientov s alergiami a chorobami dýchacích ciest (EFA) prezentovala 22. novembra v Európskom parlamente výsledky prieskumu uskutočneného v 18 európskych krajinách, ktorý načrtol značne znepokojivý obraz aktuálneho stavu liečby tohto ochorenia. Na druhej strane poľské predsedníctvo Rady Európskej únie deklarovalo, že respiračným ochoreniam dá vysokú prioritu a dôraz bude klásť na ich prevenciu a liečbu. Cieľom týchto iniciatív je vytvoriť postup pre zvýšenie informovanosti a tým zmierniť spoločenskú a ekonomickú záťaž spôsobenú respiračnými alergiami.

Respiračná alergia: problém verejného zdravotníctva

Pre mnohých môže byť prekvapením, keď sa o respiračných alergiách hovorí ako o probléme verejného zdravotníctva, ale fakty a číselné údaje sú úplne nevyvrátiteľné. Podľa súčasných odhadov trpí respiračnými alergiami2  zhruba 1 zo 4 obyvateľov Európy, pričom 15 % až 20 % týchto osôb je postihnutých ťažkou formou tohto ochorenia3.

Okrem vyčerpávajúcich príznakov súvisí ťažká forma týchto alergií s narušením každodenného života, pretože negatívne ovplyvňuje bežné vykonávanie každodenných aktivít, kvalitu spánku, kognitívne funkcie (pozornosť, pamäť, myslenie), produktivitu práce a má vplyv aj na psychosociálnu pohodu4,5. Tieto skutočnosti majú nielen výrazný dosah na kvalitu života, kariéru a osobný rozvoj, ale predstavujú aj významnú sociálnu a ekonomickú záťaž pre spoločnosť 1.

Odhaduje sa, že alergická nádcha a astma majú v Európe každoročne za následok viac ako 100 miliónov zameškaných pracovných dní a dní školskej dochádzky 1.

Do úvahy treba zobrať priame náklady (na hospitalizáciu, návštevy oddelenia urgentného príjmu, návštevy lekára, ošetrovateľské služby, použitie sanitiek, liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky, vyšetrenie krvi a diagnostické vyšetrenia atď.) súvisiace s chronickými ochoreniami miliónov pacientov.

A predsa, ako uvádza EFA6, „aj napriek významnému vplyvu, ktoré toto ochorenie na jednotlivca aj na celú spoločnosť má, sú respiračné alergie opomínané a podceňované a široká verejnosť si nie je vedomá faktu, že ide o skutočné ochorenie“.


Projekt EFA zameraný na respiračné alergie6: Zvýšenie informovanosti a zmiernenie záťaže

Výsledky prieskumu EFA, ktorý podporila aj spoločnosť Stallergenes v rámci partnerstva v 4-ročnom „Projekte alergia“, boli 22. novembra 2011 prezentované v Európskom parlamente. Prieskum uskutočnili v roku 2011 v 18 európskych krajinách7 a jeho závery načrtli značne chmúrny obraz existujúceho stavu riešenia respiračných alergií z hľadiska prevencie a liečby. Dôsledkom bola výzva na uskutočnenie krokov, ktoré zvýšia informovanosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov o alergickej nádche, podporia zavedenie lepšej prevencie a stanovenie včasnej diagnózy s následnou lepšou liečbou.

Ako vyplýva z výsledku prieskumov, zásadný problém spočíva v tom, že vlády, zodpovedné osoby, zdravotnícki pracovníci a často ani samotní pacienti si plne neuvedomujú záťaž, ktorú respiračné alergie predstavujú. Pacienti a dokonca niektorí zdravotnícki pracovníci podceňujú dosah príznakov a riziko zdravotných komplikácií. Respiračné alergie sú často nedostatočne diagnostikované – v Európe je to až 45 % všetkých prípadov alergie8, čo prirodzene bráni pacientom postihnutým alergiou v prístupe k vhodným liečivým prípravkom a zodpovedajúcej liečbe tohto ochorenia. Výsledky zároveň ukazujú, že v mnohých krajinách chýbajú jednoznačné informácie o alergiách, a to predovšetkým o ťažkých formách tohto ochorenia, a nie sú k dispozícii vhodné lieky a liečebné opatrenia.

Podľa výsledkov prieskumu EFA nie je dostupnosť liečivých prípravkov v mnohých krajinách z dôvodu odlišnej zdravotnej politiky a úhrad zdravotnej starostlivosti zďaleka optimálna. Napríklad alergénová imunoterapia, čo je jediná liečba, ktorá môže modifikovať príčinu ochorenia predovšetkým u pacientov trpiacich strednou až ťažkou formou, je hradená iba v niekoľkých krajinách.

Je to dané aj nízkou informovanosťou niektorých zdravotníckych pracovníkov, a to predovšetkým tých v prvej línii. Výsledky zároveň ukazujú, že rastú požiadavky na počet alergiológov a počet alergiologických diagnostických a liečebných centier, aby sa uľahčilo včasné odosielanie pacientov k odborníkom a zabezpečenie dostupnosti liečby. V mnohých krajinách je počet alergiológov vzhľadom na počet alergických pacientov skutočne príliš nízky a naďalej klesá. Účinná liečba respiračných alergií je zásadná pre zlepšenie kvality života pacientov i ako prevencia vzniku závažnejších ochorení.

EFA vyzvala rozhodujúcich politických činiteľov, aby zabezpečili, že respiračné alergie uznajú za skutočné a závažné ochorenie, ktoré predstavuje značnú záťaž pre jednotlivca a spoločnosť, aby podporili národné programy zamerané na respiračné alergie a dali vysokú prioritu prevencii, liečbe a kontrole respiračných alergií, čo môže viesť k značnému obmedzeniu nákladov. Okrem toho je podľa EFA úplne nevyhnutné podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v alergiológii, aby sa zlepšilo stanovenie presnej a včasnej diagnózy.

„Dúfajme, že táto iniciatíva podporí realizáciu jednotnej politiky na európskej úrovni a že napomôže zvýšiť informovanosť o respiračných alergiách predovšetkým v Slovenskej republike, čo je z dlhodobého hľadiska nevyhnutné pre zlepšenie života pacientov s alergiami a pre zmiernenie  príslušnej záťaže,“ poznamenal alergológ prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. 

Poľské predsedníctvo Rady Európskej únie: skvalitnenie prevencie a liečby respiračných ochorení u detí

Od júla 2011 stálo Poľsko v čele Rady Európskej únie a v priebehu tohoto obdobia dalo vysokú prioritu prevencii a liečbe respiračných ochorení v rámci zdravotníckeho programu Rady s cieľom skvalitniť zdravie v celej EÚ . Táto iniciatíva, prvá svojho druhu v oblasti respiračných alergií, bola realizovaná s cieľom prekonať problémy ochorení súvisiacich s týmito alergiami a zdôrazniť dôležitosť prevencie.Významnými míľnikmi programu poľského predsedníctva boli dve konferencie, na ktorých sa v Poľsku zišli zástupcovia Európskej komisie, Rady Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie, poprední odborníci z medzinárodných a národných vedeckých asociácií a nevládnych organizácií.

Účastníci konferencie sa zamerali na vysoký výskyt alergických ochorení a astmy, súvislosť medzi alergiou a astmou a vplyv na pacientov a spoločnosť. Varšavská konferencia zdôraznila, že „alergia a astma patria medzi najčastejšie chronické ochorenia detí a počet ľudí postihnutých alergiami sa počas niekoľkých nasledujúcich rokov vyrovná počtu zdravých obyvateľov“10.

Predpokladá sa, že to povedie k „prijatiu spoločných opatrení členskými štátmi, čo zlepší zdravotný stav detí a mládeže“7.

Tieto dve iniciatívy zreteľne vyzývajú k okamžitým krokom, s cieľom uznať respiračné alergie za problém verejného zdravotníctva a zodpovedajúcim spôsobom ich riešiť. Vzhľadom na sociálny a ekonomický dosah na pacientov a na spoločnosť je nutné zvýšiť nielen informovanosť politických činiteľov EÚ, ale aj informovanosť na úrovni jednotlivých štátov, pretože liečba respiračných alergií vyžaduje oba prístupy, potvrdzuje EFA.  


Kontakt:
PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D.
Stallergenes CZ, s.r.o.
Belgická 20, 120 00 Praha 2
Email: jrimakova@stallergenes.cz
Tel.: +420 222 510 778


1  An European Declaration on Immunotherapy, Combating Allergy Beyond Symptoms. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2011
2  Bauchau. et al. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004; 24: 758 – 764.
3  White P. et al. Symptom control in patients with hay fever in UK general practice: how well are we doing and is there a need for allergen immunotherapy? Clinical and Experimental Allergy. 1998: 28: 266 – 270.
4  Kremer B. et al. Relationship between allergic rhinitis, disturbed cognitive functions and psychological well-being. Clin Exp Allergy 2002;32:1310 – 15.
5  Demoly P. et al. A pan-EU study on the burden of illness of allergic rhinitis sufferers compared with non-sufferers, poster presented at EAACI 2011.
6  The EFA Book on Respiratory Allergies: Raise awareness and relieve the burden. European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association (EFA), 2011.
7  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Grécko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.
8  V. Bauchau, S. R. Durham. Epidemiological characterization of the intermittent and persistent types of allergic rhinitis. Allergy 2005: 60: 350–353
9 http://pl2011.eu/en/content/conference-prevention-and-control-asthma-and-allergies-children-point-view-public-health-urg.
10  Bolesław Samolinski Department of Prevention of Envinronmental Hazards and Allergology, Medical University ofWarsaw, Poland, Book of Abstract of the Experts Conference during Polish Presidency of the EU Council, Warsaw – Ossa, 21 – 22. 9. 2011.

Autor článku: PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D.

Dátum zverejnenia: