Fyzioterapia a rehabilitácia onkologických pacientov

Fyzioterapia a rehabilitácia onkologických pacientov
Zdroj: bigstockphoto.com

Na strate telesnej kondície a následné oslabenie svalovej sily má vplyv mnoho faktorov. Podiel na vzniku tohto obmedzenia má jednak samotné ochorenie, ale aj náročná onkologická liečba. Veď nádor môže svojou veľkosťou a tlakom ovplyvňovať nielen správnu funkciu mäkkých tkanív, ale môže mať aj neurologické prejavy.

Dlhodobá nečinnosť negatívne ovplyvňuje všetky orgánové systémy, čo môže viesť k plnej závislosti na starostlivosti druhej osoby. Zmeny sa môžu prejaviť na svalovo kostrovom systéme, srdcovocievnom, hormonálnom, respiračnom, tráviacom, močovom, na koži a podkoží (tvorba dekubitov), psychike a sociálnych aspektoch. Podporná liečba, operácia, chemoterapia a redukcia hmotnosti v dôsledku liečby sa tiež podieľajú na vzniku dekondície.

Preto pohyb môžeme charakterizovať ako rovnocenného partnera farmakoterapie podieľajúci sa na úspešnej liečbe. Pohyb je významnou a akceptovanou súčasťou v rehabilitačnom procese onkologického pacienta.

Cieľom pohybovej terapie je zlepšenie rozsahu pohybu, koordinácie, sily a vytrvalosti.

Jednotlivé formy cvičení

 • Pasívny pohyb: Cieľom je udržanie normálneho pohybového rozsahu v kĺbe, vykonáva fyzioterapeut.
 • Aktívne asistované cvičenie: Vykonáva pacient v rámci svojich možností s pomocou fyzioterapeuta.
 • Aktívne cvičenie: Vykonáva pacient bez pomoci a bez odporu vhodné sú izometrické cvičenia
 • Aktívne cvičenie proti odporu: Cieľom je zvýšenie svalovej sily stupňovaným programom.
 • Strečing: Cieľom je obnovenie rozsahu kĺbnej pohyblivosti, strata elasticity mäkkých častí. Zvýšenú opatrnosť treba dodržiavať v mieste poškodenia mäkkých tkanív rádioterapiou, lokálnou chemoterapiou a pri riziku fraktúry kostí postihnuté metastázami.
 • Aerobné cvičenia: Aeróbny program je stavaný na úrovni 60% maxima kyslíkovej spotreby. Za vhodný aeróbny program sa považuje hydrokinezioterapia v bazéne alebo ľahká aktivita na rotopede. Samozrejme musíme rešpektovať možnú kontraindikáciu u systémových postihnutí.

Fyzioterapia v onkológii

Fyzioterapia v onkológii je jednou z akceptovaných a významných komponentov rehabilitačného procesu. Jej hlavný význam spočíva v znížení lokálnej i celkovej inaktivity, zlepšení psychického stavu prostredníctvom endorfínov a zvýšení odolnosti imunitného procesu.

Cieľom pohybovej terapie u onkologických pacientov je:

 • zlepšenie rozsahu pohybu danej oblasti,
 • zlepšenie koordinácie,
 • zvýšenie svalovej sily,
 • zlepšenie vytrvalosti,
 • zlepšenie motorických schopností.

Jednotlivé fázy fyzioterapeutického procesu:

 1. fyzioterapia v období hospitalizácie,
 2. fyzioterapia v období rekonvalescencie,
 3. fyzioterapia v chronickom štádiu ochorenia.

Rehabilitácia onkologických pacientov

Hlavným poslaním rehabilitačnej starostlivosti u onkologických pacientov je kontrola bolesti, starostlivosť o lymfedém, maximálne obnovenie a uchovanie funkcií v oblasti pohybového systému, edukácia, psychická podpora a zabezpečenie optimálnej kvality života.

Pre optimálne fungovanie rehabilitačného procesu je potrebná aktívna účasť pacienta, celého pracovného tímu a v neposlednom rade rodiny a okolia. Len takto organizovaný proces prináša efektivitu a terapeutický úspech. Pozícia tímu odborníkov nie je ľahká. Ich úlohou je poskytnúť pacientovi významnú psychickú podporu, navrhnúť postupy na zlepšenie funkcie a mobility organizmu, nezávislosť a  sebestačnosť.

Význam rehabilitácie

Vzhľadom na rozširujúce sa spektrum viacúčelovej onkologickej liečby a viac ako päťročné prežívanie pacientov je komplexná rehabilitačná starostlivosť neoddeliteľnou súčasťou  starostlivosti o onkologického pacienta. Jej cieľom je udržať maximálne možnú kvalitu života, sebestačnosti, nezávislosti a návrat do normálneho života či do zamestnania s minimálnym pracovným obmedzením. Prevencia, ale aj liečba je obsahom komplexnej rehabilitačnej starostlivosti.

Donedávna sa pacienti s onkologickou diagnózou považovali za nevhodných kandidátov na rehabilitačnú starostlivosť. Hlavnou a zásadnou prekážkou bola nedostatočná informovanosť o postupoch a princípoch rehabilitácie onkologických pacientoch. Dnes vieme, že s rehabilitačnou starostlivosťou sa má začať čo najskôr po stanovení diagnózy a mala by prekrývať všetky fázy liečby až do zotavenia a stabilizácie. Rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje formou konzultačnou a konziliárnou, ambulantnou alebo hospitalizáciou na špecializovaných rehabilitačných pracoviskách, formou kúpeľnej liečby, ďalej prostredníctvom občianskych združení  (u nás na Slovensku Liga proti rakovine - formou ambulantnej starostlivosti a rekondičných pobytov). V rehabilitácii onkologických pacientov je dôležitý špecifický prístup, ktorý je závislý od postihnutého miesta, histologického typu nádoru, štádia ochorenia, od postupu onkologickej liečby, veku pacienta, prognóze, psychického stavu a sociálneho zázemia.

Základom úspešnej rehabilitácie je potrebný viacúčelový prístup odborníkov, a to medzi rehabilitačným lekárom, fyzioterapeutom, onkológom, rádioterapeutom, chirurgom, neurológom, ortopédom, protetikom, psychiatrom, psychológom, foniatrom, ergoterapeutom a ďalšími.

Rehabilitácia onkologických pacientov je v zásade podobná ako u ostatných pacientov, samozrejme s rešpektovaním určitých zásad. Rehabilitačná liečba sa častejšie prerušuje z dôvodu plánovanej chemoterapie, rádioterapie a imunoterapie či pridružených komplikácií, ako sú infekcie v dôsledku poklesu tvorby červených a bielych krviniek a krvných doštičiek na podklade onkologickej liečby, chemoterapie, polyneuropatie.

Rehabilitačný program  je zameraný na všeobecné a špecifické ťažkosti súvisiace so základným ochorením a komplikáciami onkologickej liečby (svalovo-kostrové postihnutie, lymfedém, obmedzenie pohyblivosti lokálne alebo celkové, zvýšenie kondície, zlepšenie pohybových zručností, zvládnutie sebaobsluhy, neurologická problematika a terapia bolesti).         

Jednotlivé formy rehabilitácie

Joga je veľmi rozsiahle učenie, ktoré ovplyvňuje každú zložku ľudskej bytosti, jej životných prejavov. Na posilnenie telesného a duševného zdravia je v joge dostačujúce pracovať len s tretím a štvrtým stupňom aštangajogy s využívaním telesných a dychových cvičení. Telesnými cvičeniami sa ozdraví telo, dychové cvičenia majú silný vplyv na psychiku. Z toho vyplýva, že joga nepodceňuje telo, ale práve naopak, pripisuje mu vážnosť, dôležitosť a úctu. Kto môže cvičiť jogu? Hovorí sa, že každý. Samozrejme, joga je pre každého, ale namieste je dôležitá opatrnosť pri zohľadnení zdravotného stavu. Týka sa to výberu cvičení, východiskového funkčného stavu organizmu, športovej minulosti, veku, obdobia od poslednej pravidelne vykonávanej športovej aktivity, psychického stavu, prístupu človeka, respektíve želaniu niečo zmeniť, pracovať na sebe, atď. V takom prípade, ak sa každá aktivita prísne individuálne prispôsobuje a posudzuje, sa skutočne môže hovoriť o tom, že je pre každého. Prax však ukazuje, že nie je možné každého individuálne usmerniť, preto sa treba riadiť pocitom počas a po pohybovej aktivite v zmysle komfortu a bez bolesti.

Pilates

Program je esenciou rôznych telocvičných systémov, vyskladaný do mozaiky približujúcej sa k dokonalosti. A práve joga výrazne ovplyvnila autora metódy J. H. Pilatesa. Metóda pracuje na prepojení tela a mysle, a to nasledovne: cvičenie ponúka obnovenie a zlepšenie komunikácie medzi cvičencom a jeho telom; otvára mu novú dimenziu práce s telom a odhaľuje nové schopnosti, ktoré výrazne napomáhajú a uľahčujú život. Telo, ako sa hovorí,  začína slúžiť a je odmenou jeho majiteľovi za starostlivosť v zmysle fyzického a duševného komfortu. Program je použiteľný v jeho modifikáciách skutočne pre každého. Súbor cvikov sa upravuje podľa vyspelosti cvičenca a vstupných informácii z anamnézy a samozrejme, zdravotného stavu.

Chôdza

Chôdza patrí medzi pohybové aktivity veľmi odporúčané onkologickým pacientom pre svoj prospech. Zahraničné štúdie poukazujú na jej blahodarný vplyv v rámci primárnej, sekundárnej a terciálnej starostlivosti. Pol hodiny miernej aktivity v podobe chôdze v kombinácii s jogou alebo pilatesom upevňuje zdravie a možno ju realizovať aj počas liečby s rešpektovaním signálov tela a neprepínaním síl,  zdôrazňuje Mgr. Ľubomír Majstrák.

Rehabilitácia onkologických pacientov prostredníctvom programov Ligy proti rakovine

Centrá pomoci LPR pravidelne organizujú pohybové programy, ktoré rešpektujú onkologickú diagnózu a podľa toho je stavaný aj súbor osvedčených cvikov. „Za hlavný význam rehabilitácie pokladáme zníženie lokálnej a celkovej inaktivity, zlepšenie imunitnej reakcie organizmu a v neposlednom rade zlepšenie psychického stavu, o ktorom sa presviedčame dennodenne na základe reakcií našich pacientov v Centre pomoci LPR“ hovorí o potrebe rehabilitácie Mgr. Ľubomír Majstrák.

Onkologickí pacienti po liečbe majú možnosť navštevovať bezplatnú rehabilitáciu a využívať služby fyzioterapeutov priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Martine a Košiciach. K dispozícii sú okrem individuálnych cvičení priamo s fyzioterapeutom i kurzy pilatesu, jogy, príp. v košickom Centre pomoci je možnosť individuálneho cvičenia na posilňovacích zariadeniach. Takúto možnosť má každý záujemca z radov onkologických pacientov na základe odporúčania svojho ošetrujúceho lekára.

Obľúbenou a prospešnou aktivitou je plávanie, ktoré je zabezpečené pre pacientov v Bratislave i v Martine, pričom náklady na úhradu plavárne vo vyhradenom čase znáša v plnom rozsahu Liga proti rakovine.

Možnosť rehabilitácie, telesnej i psychickej, umožňujú tiež rekondičné pobyty a relaxačné týždňovky, na ktorých sa každý rok zúčastní viac ako 600 onkologických pacientov z celého Slovenska.

Autor článku: Mgr. Ľubomír Majstrák, fyzioterapeut, Centrum pomoci Ligy proti rakovine Bratislava

Dátum zverejnenia: