Prenatálna starostlivosť

Prenatálna starostlivosť
Zdroj: bigstockphoto.com

Cieľom preventívnej prenatálnej starostlivosti o tehotnú ženu je dohľad nad fyziologickou graviditou, včasné odhalenie nepravidelností vývoja u matky a plodu a ich včasné riešenie. Význam prenatálnej starostlivosti podporujú štatistické údaje, podľa ktorých chorobnosť a úmrtnosť novorodencov významne súvisí s kvalitou preventívnych prehliadok v rámci prenatálnej starostlivosti.

Primárna starostlivosť sa v tehotenstve vykonáva v ambulantných gynekologických zariadeniach, v ktorých pracuje odborný ženský lekár a pôrodná asistentka. Hlavnou úlohou ambulantného gynekológa je zabezpečiť včasnú diagnostiku tehotnosti a prenatálnu (predpôrodnú) starostlivosť u žien s fyziologickým priebehom tehotnosti.

Úlohy ambulantného gynekológa

Diagnostika tehotnosti pomocou klinického nálezu, ultrazvukového vyšetrenia alebo laboratórneho vyšetrenia, (HCG, beta-HCG). Pri vstupnom vyšetrení sa tiež obligátne odoberá ster z krčka maternice na vyšetrenie onkologickej cytológie a vyšetruje sa pošvové prostredie, so zreteľom na detekciu rizikových faktorov. Ambulantný gynekológ priebežne zabezpečuje povinné vyšetrenia v tehotnosti ako krvný obraz, ktorý sa odporúča vyšetriť trikrát počas tehotnosti, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, serologické vyšetrenia na detekciu ochorení ako sú lues (syfi lis), AIDS, hepatitída skupiny B, toxoplazmóza a rubeola. Sú to všetko ochorenia, ktoré majú vzťah k prognóze tehotnosti a k zdraviu vyvíjajúceho sa plodu. V l6. – 20. týždni tehotnosti sa vyšetruje biochemický screening zameraný na včasné zistenie chromozómových abnormalít a rázštepových vývojových chýb u plodu.

Vyhľadávací test na zistenie tehotenskej cukrovky sa v rizikovej skupine tehotných robí už na začiatku tehotnosti, u nerizikových tehotných medzi 24. a 28. týždňom tehotnosti. ultrazvuková diagnostika v pôrodníctve má veľký význam. V priebehu tehotnosti sú odporúčané tri vyšetrenia a to v desiatom, dvadsiatom a v tridsiatom týždni. Ultrazvukovým vyšetrením získame množstvo informácii o stave plodu počas vnútromaternicového vývoja. Ambulantný gynekológ vedie dokumentáciu prenatálnej starostlivosti. Všetky vyšetrenia a výsledky prehliadok sa evidujú v zdravotnej karte a zapisujú sa do „Tehotenskej knižky.“

Prehliadka v prenatálnej poradni zahŕňa zistenie subjektívneho stavu. Pravidelne pri každej návšteve sa meria krvný tlak, telesná hmotnosť, robí sa chemické vyšetrenie moču a hodnotí sa objektívny pôrodnícky klinický nález. Frekvencia vyšetrení v prenatálnej poradni sa odporúča v l. polovici tehotenstva, každé štyri týždne, v 2. polovici tehotenstva, každé dva až tri týždne a v poslednom mesiaci tehotenstva týždenne.

Ambulantný gynekológ poskytuje tehotným ženám komplexnú poradenskú činnosť ohľadom výživy v tehotenstve, hygieny, pracovného zaradenia a zaťaženia, cestovania a právnej ochrany tehotných. Jednou z významných úloh v rámci prenatálnej starostlivosti je zabezpečenie psychosomatickej prípravy tehotnej na pôrod a prípravu otca na prítomnosť pri pôrode.

Ambulantný gynekológ aktívne vyhľadáva rizikové faktory, ktoré môžu viesť ku vzniku komplikácií v priebehu tehotenstva alebo pôrodu. Pri detekcii rizika zisteného z anamnézy, alebo aktuálneho pôrodníckeho nálezu odosiela tehotnú do ambulancie pre rizikovú tehotnosť príslušnej nemocnice. Pôrodník - špecialista (predtým nazývaný ordinár pre rizikovú tehotnosť), pracujúci v ambulancii pre rizikové tehotenstvo, posúdi mieru rizika a rozhodne o ďalšom postupe v ambulantnom alebo ústavnom sledovaní.

Vyšetrenia v ambulancii rizikovej tehotnosti môžeme rozdeliť na:

  • konziliárne vyšetrenia na žiadosť ambulantných gynekológov
  • vyšetrenia tehotných pred plánovanou hospitalizáciou
  • kompletnú starostlivosť o tehotné s vyšším rizikom pôrodníckej patológie
  • kontrolné vyšetrenia po hospitalizácii v tehotnosti
  • kontrolné vyšetrenia po operačných pôrodoch

Materská dovolenka

Po nástupe na materskú dovolenku je už tehotná žena sledovaná v ústave gynekologicko-pôrodníckeho zariadenia, kde bude prebiehať pôrod. V klinickej ústavnej ambulancii prebieha sledovanie až do termínu pôrodu. Kontroly v tejto „predtermínovej poradni“ prebiehajú v týždenných intervaloch za využitia všetkých dostupných diagnostických metód ako sú laboratórne vyšetrenia, ultrazvuk a kardiotokografia.

Ambulancia rizikového tehotenstva

Hlavnou pracovnou náplňou ambulancie rizikového tehotenstva je sledovanie a manažment starostlivosti u žien s hroziacim potratom, hroziacim predčasným pôrodom, s nedostatočným alebo nadmerným rastom plodu, s podozrením na nedostatočnú činnosť placenty, inkompatibilitou v krvných skupinových systémoch, viacplodovým tehotenstvom a s ochoreniami matky v tehotenstve. Z týchto ochorení sa najčastejšie stretávame s vysokým krvným tlakom, s cukrovkou, s ochorením srdca a ciev, pečene a obličiek.

V tehotenstve sa vyskytujú tiež ochorenia krvi ako chudokrvnosť, alebo nedostatok krvných doštičiek - trombocytov, neurologické ochorenia ako epilepsia alebo sclerosis multiplex, endokrinologické ochorenia hypofýzy a štítnej žľazy, kožné ochorenia, ochorenia pľúc a iné. Závažné formy týchto chorobných stavov často vyžadujú liečbu v ústavnom zariadení, V rámci gynekologicko-pôrodníckych oddelení v nemocniciach sú vyčlenené lôžka pre patologickú tehotnosť.

Najťažšie formy tehotenskej patológie, pri ktorých často hrozí poškodenie plodu alebo zdravotného stavu matky, sú liečené v špecializovaných pôrodníckych zariadeniach – perinatologických centrách. Perinatologické centrá sa sústreďujú najmä na starostlivosť o predčasné pôrody a všetky chorobné stavy matky alebo plodu v tehotenstve, ktoré vyžadujú predčasné ukončenie.

Neoddeliteľnou súčasťou pôrodníckeho centra je novorodenecké oddelenie, ktoré je schopné zabezpečiť intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o nezrelých a chorých novorodencov na najvyššej úrovni.

Autor článku: doc. MUDr. Karol Plank, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: