VLD SLK: Otvorený list vláde SR, poslancom NR SR a prezidentovi SR

Vážená predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a vážení členovia vlády; Vážení poslanci parlamentu SR a osobitne členovia zdravotného výboru NR SR; Vážený pán prezident SR Ivan Gašparovič,

zúčastnili sme sa stretnutia na MZ SR 25.1.2012 ku kritickej situácii v očkovaní detí a dospelých. Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik a ani prítomná generálna riaditeľka sekcie legislatívno- právnej MZ SR Mgr. Katarína Lutherová, neboli schopní predložiť, prečítať žiadnu citáciu zo zákonov, ktorá by poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ukladala povinnosť, alebo aspoň dávala možnosť obstarávať lieky(vakcíny) v lekárni. Minister Uhliarik prečítal §20 zákona 362/2011 Z.z. kde sa ukladá poskytovateľovi povinnosť objednávať vakcíny, ale povinnosť obstarávania liekov(vakcín) má určenú iba zdravotná poisťovňa. Je to logické, keďže vakcíny na povinné očkovanie sa obstarávajú so zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktorými disponujú iba zdravotné poisťovne. Lekári nie sú povinní mať pripravené vakcíny na povinné očkovanie vo svojej ambulancii, ale sú povinní si vakcíny objednať vo verejnej lekárni ak lieky(vakcíny) obstarala a dodala do lekárne zdravotná poisťovňa. Ak zlyhalo obstarávanie a dodávanie vakcín zdravotnými poisťovňami do lekární, lekári za to nenesú žiadnu zodpovednosť.

O bezpečnosti pacienta. Vyjadrili sme názor, že kategória „V“ v ktorej boli vakcíny do 1.12.2011 zabezpečovala bezproblémovú dodávku očkovacích látok do ambulancií v termoboxe a poskytovala pacientom väčšiu bezpečnosť v dodržiavaní chladového reťazca než súčasný systém. Bezpečnosť systému, ktorý bol postavený na kategórii „V“ potvrdili roky bezproblémovej praxe, počas ktorej nebol zdokumentovaný ani jeden prípad ohrozenia pacienta.

Súčasný systém delí vakcíny na vakcíny s osobitým spôsobom úhrady, u ktorých sa dbá na dodržiavanie chladového reťazca s dodávkou do ambulancií v termoboxe a na vakcíny v režime „S“ a „N“ (Twinrix, Cervarix, FSME –IMMUN, Typhim Vi...), u ktorých MZ SR nevyžaduje dodávku do ambulancií v termoboxe a vydávajú sa v lekárni do rúk pacienta. Takže, ak by sme mali MZ SR uveriť, že mu ide o bezpečnosť pacienta tak by sa nový režim distribúcie musel vzťahovať na všetky vakcíny.

Konštatovali sme alarmujúci stav preočkovanosti populácie proti chrípke. Preočkovanosť proti chrípke poklesla na menej ako 3% (z 12,5% pred 2 rokmi). Je ohrozená preočkovanosť detskej populácie. Hrozí pokles z 99% preočkovanosti, ktorá umožňuje bezpečnú kontrolu preventabilných infekčných ochorení u detí. Pokles o 5-10% by znamenal pre zdravie detskej populácie katastrofu tak ako to vyjadrila domáca aj medzinárodná odborná verejnosť na III. Vakcinologickom kongrese s medzinárodnou účasťou v januári 2012. Preto chápeme súčasnú situáciu v očkovaní detí a dospelých ako stav ohrozujúci bezpečnosť občanov a žiadame efektívne a okamžité riešenie.

Minister Uhliarik informoval, že od druhého štvrťroka 2012 bude VšZP realizovať centrálny nákup vakcín. Súkromné poisťovne sa zatiaľ k centrálnemu nákupu vyjadrili odmietavo. Centrálny nákup vakcín je v súlade s platnou legislatívou a vyjadrili sme podporu takémuto riešeniu.

Čo ale urobiť so situáciou, keď od 1.12.2011 do 1.4.2012 legislatívna obštrukcia úplne zastavila očkovanie detí? Čo urobiť, ako zabezpečiť očkovanie detí? Minister zdravotníctva žiada pod hrozbou pokút až do výšky 17 000€, aby očkovanie zabezpečovali lekári porušovaním povinností, ktoré im ukladá zákon č. 576/2004 Z.z. a 362/2011 Z.z. kde dokonca §21 tohto zákona vyslovene zakazuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokuta ministrovi zdravotníctva slúži na donucovanie lekárov k porušovaniu zákonov a nie na potrestanie toho, kto porušuje zákon!

Kritický stav, ktorý vznikol zastavením očkovania, predovšetkým bezprostredne ohrozuje malé deti ale aj dospelých nebezpečnými infekčnými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť ich závažné postihnutia, aj úmrtia.

Opakovane sa obraciame na vás pani predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a členovia vlády SR, na vás páni poslanci NR SR a na Vás pán prezident SR Ivan Gašparovič, je ohrozené zdravie a životy veľkého počtu ľudí a preto je nevyhnutné okamžité vyriešenie situácie vyhlásením núdzového stavu podľa ústavného zákona z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu tak, aby bolo možné nariadiť zdravotným poisťovniam okamžité obstarávanie vakcín akýmkoľvek možným spôsobom do rozbehnutia ich centrálneho nákupu zdravotnými poisťovňami. V prípade ohrozenia zdravia a života ľudí sa musí nájsť okamžité riešenie. Ako najschodnejšiu možnosť vidíme počas núdzového stavu sa vrátiť k doterajšej praxi obstarávania vakcín prostredníctvom receptov v lekárňach, ktorý fungoval do 1.12.2011 a ktorý považujeme za optimálny ako z hľadiska logistiky tak aj z hľadiska bezpečnosti pacientov.

Veríme, že zabezpečíte urýchlené vyriešenie tejto umelo vyvolanej krízovej situácie tak, aby zdravie a životy občanov prestali byť ohrozované.

V Bratislave 27.1.2012 MUDr. Peter Lipták, predseda sekcie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej lekárskej komory a MUDr. Katarína Šimovičová, predseda pediatrickej sekcie SLK v. r.

Autor článku: MUDr. Peter Lipták

Dátum zverejnenia: