Orgány verejného zdravotníctva sa ku konaniu olympiád nevyjadrujú

Orgány verejného zdravotníctva sa konkrétne ku konaniu olympiád nevyjadrujú. Za zavádzajúce je preto potrebné považovať vyjadrenie Slovenskej komisie chemických olympiád, v zmysle ktorého požiadavky úradov verejného zdravotníctva sú extrémne a brzdia, ba až znemožňujú konanie chemickej olympiády na Slovensku. Tvrdí to hlavný hygienik Gabriel Šimko.

 "So značným znepokojením sledujem udalosti, ktoré sa v poslednom čase odohrali a ďalej odohrávajú v súvislosti s realizáciou chemickej olympiády, najmä však celoslovenského kola, ktoré sa malo konať od 13.2. do 17.2.2012," povedal vo svojom stanovisku. Problémy súvisia s používaním chemických látok v rámci praktickej časti olympiády. Ide o látky, s ktorými z hľadiska možného poškodenia zdravia nesmú v zmysle platnej legislatívy mladistvé osoby pracovať.

"Mojou jedinou snahou a zákonnou povinnosťou je požadovať, aby sa chemická olympiáda realizovala v súlade so v súčasnosti platnou legislatívou upravujúcou požiadavky na prácu mladistvých s cieľom dosiahnutia dostatočnej ochrany ich zdravia," argumentuje Šimko. Podľa jeho slov je okrem chemických látok vybraných do praktickej časti olympiády z hľadiska ochrany zdravia mladistvých dôležitý aj stav pracovísk (laboratórií), v ktorých sa olympiáda uskutoční.

"Problematika organizovania chemických olympiád nie je v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva. V našej kompetencii je zodpovednosť za ochranu zdravia populácie, zvlášť detí a mladistvých," vyhlásil Šimko. Je presvedčený, že v rámci komplexného pohľadu na konanie olympiád treba brať do úvahy aj prípravu žiakov na ňu, resp. vyučovanie chémie na školách. "Podľa vyjadrenia viacerých pedagógov je v ich možnostiach akceptovanie v súčasnosti platnej legislatívy a výučbu chémie vykonávať tak, aby so žiakmi pracovali bez používania nebezpečných látok," konštatoval hlavný hygienik.

Zároveň podotkol, že na medzinárodnom kole chemickej olympiády v Turecku v roku 2011, na krajských kolách v SR v školskom roku 2011/2012 a ani na medzinárodnom kole v Japonsku v roku 2010 neboli použité žiadne nebezpečné látky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: