Pododdelenie klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemoocnice L. Pasteura Košice získalo nové priestory

9. marca 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov pododdelenia klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktoré sa presťahovalo z budovy patriacej Detskej fakultnej nemocnici na 1. poschodie v blízkosti spojovacej chodby lôžkového monobloku s budovou polikliniky.

„Teší ma, že dnes môžeme slávnostne uviesť do prevádzky pododdelenie klinickej imunológie v jeho nových priestoroch, ktoré sú lepšie dostupné pre pracoviská UNLP Košice, majú k dispozícii viac priestoru a prínosom pre personál je aj estetickejšie prostredie s  denným svetlom,“ konštatoval námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pre LPS pre internistické odbory MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

„Toto pododdelenie pôsobilo vyše dvadsať rokov v suterénnych priestoroch hrebeňovej stavby, do ktorej sa nasťahovala pred ôsmimi rokmi detská fakultná nemocnica a pracovisko jej muselo uvoľniť časť svojich pôvodných priestorov.

Som rád, že po presťahovaní pododdelenia klinickej biochémie a klinickej hematológie do lôžkového monobloku univerzitnej nemocnice pred vyše dvoma rokmi, získalo vhodnejšie priestory aj pododdelenie klinickej imunológie, ktoré už roky pôsobilo v stiesnených podmienkach,“ vyjadril sa primár Oddelenia laboratórnej medicíny UNLP Košice MUDr. Štefan Raffáč.

Vhodné riešenie na umiestnenie imunologických laboratórií sa získalo odsťahovaním bývalého fotolaboratóriá lekárskej fakulty do budovy teoretických ústavov. Sťahovaniu predchádzali rôzne stavebné a inštalačné úpravy, vrátane rozsiahlych búracích prác a stavania nových priečok, namontovali sa znížené stropy a priestory dostali nové maľby, nátery a podlahové krytiny. Stavebné práce boli vykonané vlastnými zamestnancami UNLP Košice a celkové náklady na  rekonštrukciu predstavovali vyše 58-tisíc EUR s DPH.

„Získali sme vhodné pracovné priestory pre naše laboratóriá - laboratórium celulárnej imunity, laboratórium humorálnej imunity, laboratórium pre diagnostiku autoimunity, laboratórium pre diagnostiku gamapatií a transplantačné laboratórium, ktoré sú teraz všetky vybavené aj klimatizačnými jednotkami,“ poznamenala vedúca laboratórnej časti pododdelenia RNDr. Erika Barlová, ktorá využila príležitosť oficiálne poďakovať všetkým sponzorom za pomoc pri dovybavení pracoviska.

Oddelenie laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice v súčasnosti pozostáva zo štyroch zlúčených pracovísk (pododdelení) a to hematologického, biochemického, imunologického a  pododdelenia lekárskej genetiky. V rámci nich realizuje široké spektrum laboratórnych vyšetrení - rutinných ale aj špeciálnych, ktoré pokrývajú požiadavky jednotlivých klinických pracovísk univerzitnej nemocnice  a potreby najrôznejších  medicínskych odborov. Oddelenie je tiež výučbovou základňou pre poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ a strednej zdravotníckej školy, školiacím strediskom Slovenskej zdravotníckej univerzity a doškoľovacím strediskom UNLP Košice. Viaceré jeho pracovníčky  sú expertkami pracovnej  skupiny  pri  Ministerstve zdravotníctva SR pre tvorbu novely Zoznamu  zdravotníckych  výkonov  SVaLZ (spoločné vyšetrovacie a laboratórne zložky).

Pododdelenie klinickej imunológie zahŕňa klinickú a laboratórnu zložku, ktoré aplikujú najnovšie poznatky v medicínskej praxi pri objasňovaní etiopatogenézy chorôb imunitného systému, pri určení správnej diagnózy, pri dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby.   Pracovisko vykonáva imunologické vyšetrenia pre hospitalizovaných  aj ambulantných  pacientov  UNLP Košice a špeciálne  vyšetrenia  pre celý  región,  je  zapojené  do  transplantačného  programu  v oblasti  orgánových  transplantácií,  ako  aj  autológnych  transplantácií  periférnych kmeňových krvotvorných buniek. Jeho ambulantná časť pozostáva z ambulancií v poliklinických  priestoroch  Univerzitnej nemocnice  L. Pasteura Košice na Triede SNP č. 1 a ambulancií na Rastislavovej 43. V ambulantnej časti sú vyšetrovaní a liečení pacienti s poruchami imunitného systému s celokrajskou pôsobnosťou, a to predovšetkým pacienti s imunitnou nedostatočnosťou, rôznymi alergiami, pacienti s nádorovými ochoreniami, autoimunitnými ochoreniami a pod.

V posledných troch rokoch zaviedlo toto pododdelenie viaceré nové vyšetrenia, napríklad test aktivácie bazofilov na diagnostiku včasnej formy alergie pomocou prietokovej cytometrie, na diagnostiku histamínovej intolerancie stanovenie diaminooxidázy a v oblasti diagnostiky imunodeficitov vyšetrenie rôznych vakcinačných špecifických protilátok a podtried imunoglobulínov. U pacientov s plánovanou biologickou liečbou sa začal vyšetrovať IGRA test na detekciu latentnej formy tuberkulózy a pri monitorovaní biologickej liečby koncentrácia a protilátky proti Infliximabu.V oblasti diferenciálnej diagnostiky zápalov čreva  sa stanovuje fekálny kalprotektín. V transplantačnej imunológii sa zefektívnilo vyšetrenie HLA antigénov. Spektrum vyšetrení bolo rozšírené o detekciu rôznych špecifických protilátok, typizáciu pečeňových a anti-neurónových autoprotilátok.   Pracovisko bolo v poslednom období dovybavené novým nefelometrickým analyzátorom, ELISA automatom a analyzátorom na automatizované vyšetrenia elektroforézy a imunofixácie bielkovín séra a moču, čo urýchlilo laboratórnu diagnostiku.

V posledných troch rokoch získali aj ďalšie dve pracoviská oddelenia laboratórnej medicíny nové priestory na svoju prevádzku a boli dovybavené novými prístrojmi, čo znamenalo výrazný posun v diagnostike. V roku 2009 boli uvedené do prevádzky nové laboratóriá pododdelenia klinickej biochémie a klinickej hematológie na 1. poschodí lôžkového monobloku. Súčasťou nového moderného biochemického laboratória, je nová plne automatizovaná linka na vyšetrovanie širokého spektra biochemických a imunochemických parametrov. UNLP Košice bola prvou fakultnou nemocnicou, ktorá začala uplatňovať automatizované predanalytické procesy vo svojich laboratóriách, pričom zavedenie automatizovaných systémov v biochemickej a hematologickej časti oddelenia laboratórnej medicíny znamenalo významný posun pre celú nemocnice. Modernizáciou sa zrýchlil a zefektívnil vyšetrovací proces, rozšírilo sa spektrum laboratórnych vyšetrení a znásobila sa ich kapacita, čo významne prispelo k lepšej starostlivosti o našich pacientov.  Tiež bola rozšírená ponuka vyšetrení o vyšetrenia kardiošpecifických markerov, onkomarkerov, diagnostiku porúch štítnej žľazy a ďalšie špeciálne biochemické parametre.

Pododdelenie klinickej hematológie získalo novú hematologickú linku s krvinkovým analyzátorom, náterovým automatom a digitálnu morfológiu umožňujúcu vyšetrovanie širokej škály hematologických parametrov, automatické vyhodnotenie diferenciálneho krvného obrazu. Pracovisko má k dispozícii aj nový hemokoagulačný analyzátor na vyšetrovanie koagulačných parametrov.  V roku 2010 sa súčasťou oddelenia stalo nové Statimové laboratórium na Rastislavovej ulici. K skvalitneniu jeho činnosti na Rastislavovej 43 i Triede SNP prispelo zapožičanie viacerých nových prístrojov - krvinkových analyzátorov a koagulometrov.  Vybavenie novými technológiami umožnilo zaviesť do praxe automatizované vyšetrenie telových tekutín, vyšetrenie erytroblastov z periférnej krvi, vyšetrenie subpopulácií retikulocytov a vyšetrenie hemoglobínu v retikulocytoch. V rámci zlepšenia diagnostiky trombocytopátii bola zavedená agregácia trombocytov. Pracovisko zaviedlo aj vyšetrenie syndrómu lepivých trombocytov aj s kontrolou liečby tohto syndómu.

Výrazný rozvoj zaznamenalo v posledných rokoch aj pododdelenie lekárskej genetiky, hlavne zavedením molekulárno-genetickej diagnostiky. Genetické laboratórium získalo dva nové analyzátory a každý rok rozširuje portfólio vyšetrení DNA analýzy. V súčasnosti vyšetruje mutácie v génoch zodpovedných za zvýšené riziko tromboembolizmu, koagulačných porúch, ale aj hereditárnej hemochromatózy a raritného ochorenia - deficitu alpha 1-antitrypsínu, pričom vyvíja snahu pre vytvorenie centra molekulárnej diagnostiky pre pacientov s týmto raritným ochorením. V januári tohto roka zaviedlo toto pododdelenie Oddelenia laboratórnej medicíny UNLP Košice molekulárne vyšetrenie pre optimalizáciu liečby warfarínom, čo je test určený pre pacientov so zvýšenou senzitivitou na tento liek.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: