Svetovému týždeň glaukómu: Aj oční lekári v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice merajú pacientom vnútroočný tlak

Obe očné pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura  Košice sa pripájajú k  Svetovému týždeň glaukómu a bezplatne zmerajú pacientom vnútroočný tlak. Celosvetová  aktivita prebiehajúca v týchto dňoch je zameraná na boj proti zelenému zákalu, ktorý patrí medzi vážne ochorenia ohrozujúce ľudský zrak. Merania vnútroočného tlaku majú veľký význam, pretože včasné odhalenie ochorenia a jeho vhodná liečba pomáha predísť trvalej strate videnia. Glaukómom trpia asi 2 percentá ľudskej populácie.

Pracovníci Očného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Rastislavovej 43 realizujú bezplatné merania vnútroočného tlaku pre širokú verejnosť počas tohto týždňa každý pracovný deň v čase medzi 14. a 15. hodinou.

Pracovníci Očnej kliniky  UNLP Košice na Triede SNP č. 1  ich budú realizovať túto stredu, štvrtok a piatok v čase  od  8.  do 13. hodiny na glaukómovej ambulancii na 10. poschodí  lôžkového monobloku.

Pacientov s vyššími hodnotami vnútroočného tlaku, ktorý je rizikovým faktorom pre vznik glaukómu, odporučia oftalmológovia na kompletné očné vyšetrenie. Pri podozrení na glaukóm je totiž nutné okrem sledovania vnútroočného tlaku vyšetriť aj zrakový nerv a zorné pole pomocou perimetrického vyšetrenia.

„Meranie   vnútroočného  tlaku  je dôležité  na  včasné zachytenie  ochorenia,  ktoré nazývame  glaukóm.  Ochorenie  postihuje  všetky  vekové  skupiny, no  najväčší  výskyt je  po štyridsiatom roku  života. So  zvyšujúcim  sa  vekom  sa  zvyšuje  aj  riziko  vzniku  tohto  ochorenia. Dôležitosť  celosvetovej aktivity spojenej s meraním vnútroočného tlaku spočíva  v tom,  že  včas  zistené  ochorenie môže  pri  nasadenej  liečbe  zabrániť vážnemu  poškodeniu  zraku a slepote,“  hovorí primárka Očnej kliniky UNLP Košice MUDr. Monika Moravská, podľa ktorej sa pojem glaukóm (zelený  zákal) používa na  skupinu očných  ochorení, ktoré zapríčiňujú progresívne poškodzovanie  zrakového  nervu. Ak sa  ochorenie  nezistí  a nelieči  včas, dochádza postupne ku  zhoršovaniu  zrakových  funkcií a môže  dôjsť  až k slepote. 

„Zvýšený  vnútroočný  tlak nemusí pacient  vôbec  pociťovať, avšak je jedným  z najdôležitejších  rizikových  faktorov  pre  vznik  glaukómu. Ten predstavuje 2. najčastejšiu  príčinu  slepoty  na  svete. Ochorenie často  prebieha  nepoznane, bez  varovných  príznakov pre  pacienta. Avšak zmeny  v dôsledku glaukómu  sú  nezvratné, preto   sa  kladie  veľký dôraz  na  prevenciu  tohto  ochorenia, ktorému pomáha predchádzať aj Svetový týždeň glaukómu,“ poznamenáva MUDr. Moravská.

Cieľom aktivity je odhaliť prípadné zdravotné problémy pacientov a zvýšiť   povedomie
a informovanosť  ľudí o zelenom zákale vzhľadom na tom, že predstavuje chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje celoživotnú liečbu a starostlivosť oftalmológa.

„Glaukóm je jedným z najzávažnejších problémov v oftalmológii. Trpia ním asi dve percentá populácie nad 40 rokov a postihuje aj mladšiu generáciu, čím sa stáva celospoločenským problémom. Medzi rizikové faktory glaukómu patrí zvýšený vnútroočný tlak, vek nad 40 rokov, krátkozrakosť a ďalekozrakosť, výskyt zeleného zákalu u rodinných príslušníkov, migréna, fajčenie a cievne ochorenia. Zmeny vzniknuté pri glaukóme postihujú videnie a zorné pole a sú trvalé, preto je nutné zmenám predchádzať včasným odhalením problému a jeho liečbou,“ zdôrazňuje primárka Očného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Danica Jonecová.

Jedinou možnosťou, ako predísť následkom, ktoré zelený zákal spôsobuje, je včasná prevencia, odhalenie ochorenia a jeho vhodná liečba. Preto majú merania vnútroočného tlaku veľký význam.

Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice poskytuje pracovisko liečebno-preventívnu starostlivosť na 15-tich lôžkach a je vybavené modernou prístrojovou technikou, medzi ktorou nechýbajú ultrazvukové diagnostické prístroje, počítačový perimeter, kombinovaný laser,  retinálne kamera a OCT (optická koherentná tomografia).  Vybavenie operačnej sály umožňuje robiť všetky očné operácie na úrovni súčasných medicínskych kritérií. Medzi najčastejšie chirurgické zákroky vykonávané na očnom oddelení patria: operácia šedého zákalu, vitreoretinálne operácie, operácie úrazov, transplantačné operácie, operácie strabizmu a všetky extraokulárne zákroky. Niektoré chirurgické výkony na tomto pracovisku je možné operovať v rámci jednodňovej chirurgie. Komplexnú liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť zabezpečuje v týchto špecializovaných ambulanciách:  

       - Príjmová a konziliárna ambulancia
       - Glaukómová ambulancia
       - Metabolická a cievna ambulancia, laser
       - Detská a strabologická ambulancia
       - Vitreoretinálna ambulancia

tel.: sekretariát:  055/ 615 2452, e-mail: ocne@unlp.sk 
Glaukómová ambulancia: 055/ 615 2461

Očná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ je združeným zdravotníckym a pedagogickým pracoviskom. Zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť na lôžkovej časti, konziliárne služby na špecializovaných ambulanciách zameraných na mikrochirurgiu katarakty, sklovcovo-sietnicovú chirurgiu, glaukóm, metabolické a cievne ochorenia oka a laserovú liečbu, detskú oftalmológiu, neurooftalmológiu a orbitológiu, onkooftalmológiu a traumatológiu oka.

V liečbe pacientov s ochoreniami očí  dosahuje pozoruhodné výsledky. Jej lôžková časť disponuje pätnástimi lôžkami a poskytuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť vrátane operácií na zadnom segmente oka. Zameranie  kliniky je obohatené  aj laserovou liečbou, s ktorou  má  dlhodobé  skúsenosti, porovnateľnou s významnými pracoviskami.

Vo svete. Medzi novozavedené liečebné metódy  v  posledných troch  rokoch patrí cielená liečba pomocou anti – VEGF preparátov, ktorá zabezpečuje stabilizáciu videnia pri ochorení spojenom s ťažkou nenávratnou stratou videnia -  vekom podmienenej degenerácie makuly.

Z nadštandardných diagnostických metód vykonáva tomografické vyšetrenie zrakového  nervu  (HRT II) na včasnú diagnostiku glaukómu, fluoroangiografické vyšetrenia ochorení sietnice a onkologických ochorení pomocou najmodernejších digitálnych zobrazovacích modalít a fluoroangioografiu dúhovky. Pomocou  optickej koherentnej  tomografie najnovšej generácie umožňuje precíznu diagnostiku ochorení  sietnice, zrakového  nervu aj predného  segmentu oka. Počet hospitalizovaných pacientov na tomto pracovisku predstavuje cca 1400 ročne a vyšetrení je zrealizovaných zhruba 25-tisíc.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: