Najvyšší výskyt chorôb z povolania je v priemyselnej výrobe, ľudia trpia bolesťami horných končatín

V roku 2010 bolo v Slovenskej republike hlásených 425 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 44,2 % (t. j. 188 prípadmi). V porovnaní s rokom 2009 s celkovým počtom 483 hlásených novopriznaných chorôb z povolania došlo v roku 2010 k poklesu hlásených chorôb z povolania o 58 prípadov, čo reálne predstavuje pokles o 12%. Nedosahuje však počet hlásených chorôb v roku 2007- ide o pokles dosahujúci druhú najnižšiu úroveň hlásených chorôb z povolania za posledných 10 rokov (v roku 2005 bolo hlásených 413 prípadov a v roku 2008 – 429 novozistených chorôb z povolania). Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) SR.

Podľa analýzy doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, PhD., hlavného odborníka MZ SR v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia sa na vzostupe v roku 2010 na chorobách z povolania najviac podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených v práci nadmernému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií s celkovým počtom hlásených 268 prípadov (t. j. poklesom 8,5 % v porovnaní s hlásenými 293 prípadmi v roku 2009). Najväčší podiel na chorobách z povolania v roku 2010, podobne ako v minulých rokoch, má choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín s celkovým počtom 193 hlásení, čo predstavuje 45,4 % z celkového počtu hlásených profesionálnych ochorení.

Na druhom mieste sa pri celkovom počte 75 hlásených prípadov umiestnilo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi, ktoré v roku 2010 predstavuje 17,6 % z celkového počtu chorôb z povolania na Slovensku, t. j. s relatívne stúpajúcim trendom. Závažnosť problému podčiarkuje skutočnosť, že tieto sa podieľajú v roku 2010 na 63,1 % z celkového počtu chorôb z povolania. V porovnaní s rokom 2009, kedy bolo hlásených 60,7 %, zaznamenávame opäť stúpajúci trend relatívneho zastúpenia z celkového počtu hlásených chorôb z povolania (v roku 2008 predstavovali 63,9 %).

Treťou najčastejšou chorobou z povolania sú infekčné choroby a parazitárne choroby vrátane tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí s celkovým počtom 40, z ktorých, podobne ako v roku 2009, boli najčastejšie hlásené infekčné a parazitárne choroby (65 %). V poradí ďalšou chorobou z povolania s celkovým počtom 36 hlásených prípadov je porucha sluchu z hluku, ktorá tvorí 8,5 % hlásených chorôb z povolania. Pokles hlásených prípadov zaznamenal NCZI SR v prípade profesionálnych prieduškových astiem s celkovým počtom 7 prípadov (v roku 2009 hlásených 13 prípadov), ktorý predstavuje najnižší počet hlásení za posledných 10 rokov.

Najčastejšie boli chorobou z povolania, podobne ako v roku 2009, postihnutí pracujúci medzi 50. – 59. rokom života, s miernym posunom do vyšších vekových skupín v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, čo predstavuje 44,5 % hlásených chorôb z povolania. Najvyšší výskyt chorôb z povolania bol v priemyselnej výrobe – 224 hlásení, v ťažbe a dobývaní – 78 hlásení, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve – 53 hlásení.

Najviac postihnutých chorobu z povolania bol v Košickom kraji (170), v Banskobystrickom kraji (118) a Žilinskom kraji (73). Z celkového počtu 54 hlásených ohrození chorobou z povolania najviac v Košickom kraji (77,8 % s počtom 42) a v Žilinskom kraji (26,2 % s počtom 11). Najčastejšie hlásenými diagnózami boli iné choroby vnútorného ucha (13 prípadov), humeroskapulárna periartritída (rovnako 13) a syndróm manžety rotátorov (9).

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: