Štúdium na strednej zdravotnej už nie je pre mladých atraktívne

Od roku 1995 do minulého školského roku (podľa stavu k 15. 9.2010) sa z 30 stredných zdravotníckych škôl tri zavreli. Počet študentov (najmä študentiek) poklesol z 12 439 (z toho 11 477 dievčat) na 7214 (z toho 5963 dievčat) v školskom roku 2010/2011. Uvádza to Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Tieto údaje na spracovanie získalo od Ministerstva školstva SR. Z 30 škôl v školskom roku 2010/2011 bolo 22 štátnych, 8 cirkevných.

Počet tried sa od školského roku 1995/96 znížil zo 404 na minimum v š.r. 2009/2010 - len 246 tried a minimum študentov, len 7182 (z toho 5971 dievčat), aby sa ustálil na už citovaných minuloročných číslach.

Najvyšší nepomer medzi novoprijatým žiakmi do 1.ročníka a absolventmi z predchádzajúceho školského roka bol v š.r. 1994/1995 – kým školu opustilo 4364 absolventov, nových prijali len 2932. V posledných troch rokoch však prijímajú viac študentov, ako ich školu opúšťa. V minulom š.r. to bolo 2075 prijatých žiakov oproti 1719 absolventom. Počet interných učiteľov  sa znížil z 817 v š.r. 1994/1995 na 688 v š.r. 2010/2011, najmenej ich učilo v š.r. 2008/2009 - len 616.

Kým v roku 1995 absolvovalo denné štúdium na strednej zdravotníckej škole 4647 študentov, v roku 2000 to bolo už len 2680 študentov a v roku 2010 ukončilo štúdium len 1719 študentov.  Kým v roku 1995 študovalo najviac žiakov v odbore zdravotná sestra (2194) v roku 2010 to bolo najviac v odbore zdravotnícky asistent (1020), ktorého absolventi prvýkrát opustili školu v roku 2000, zatiaľ čo odbor zdravotná sestra zanikol, rovnako ako odbor detská sestra – poslední absolventi končili v roku 1995 v počte 626 študentov. Pribudli odbory ako diplomovaný fyzioterapeut – 74 v roku 2000, 35 v roku 2010, prípadne diplomovaná všeobecná sestra – 216 končilo v roku 2000 a 47 v roku 2010. Počet študentov sa zvyšuje napríklad v odbore masér – 100 v roku 1995, 237 absolventov v roku 2010.

Popri zamestnaní skončilo stredné zdravotnícke vzdelanie v roku 1995 -  483 študentov, v  roku 2000 ich bolo 1402, v roku 2005 počet stúpol na 1795 a v roku 2010 ich bolo 1583. V roku 2010 najviac študentov absolvovalo v odbore sanitár 986, zdravotnícky asistent – 347 a zdravotnícky záchranár – 157 absolventov.

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: