MZ SR výzva na získanie grantovej podpory vedeckovýskumných projektov

Na základe úlohy vyplývajúcej z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010 – 2014, rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje piate kolo verejnej výzvy  na získanie grantovej podpory vedeckovýskumných projektov, konkrétne "Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  na rok 2012".

Nosnou časťou výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie sú "Prioritné okruhy vedeckovýskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012", ktorých cieľom je poukázať na rámec resp. súbor priorít pre podporu vedeckovýskumnej činnosti v rezorte zdravotníctva, ktoré sú v súlade s najnovšími trendmi, poznatkami v oblasti zdravotníckeho výskumu a vývoja, a taktiež sú v súlade so stratégiami a zámermi ministerstva zdravotníctva či odporúčaniami Európskej komisie.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie obsahuje podmienky poskytnutia dotácie, spolu s hodnotiacim procesom schvaľovania žiadostí. Ministerstvo zdravotníctva prijíma žiadosti o dotácie, ktorých zameranie bude v súlade s "Prioritnými okruhmi vedeckovýskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012" v čase od 1. apríla do 31. mája 2012. Žiadosti bude posudzovať individuálne a dotácie bude poskytovať do výšky schváleného finančného limitu. Vzhľadom na to, že v rozpočtovom roku 2012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nedisponuje finančnými prostriedkami na realizáciu projektov, dotáciu bude možné poskytnúť až v rozpočtovom roku 2013.

Všetky náležitosti k predkladaniu žiadostí o dotácie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – titulná stránka (vľavo dole); v časti Ministerstvo zdravotníctva – Úradné oznamy; v časti Projekty a výzvy – Veda, výskum, vývoj.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: