Moderná terapia obezity

Moderná terapia obezity
Zdroj: bigstockphoto.com

Obezita znižuje kvalitu života, negatívne ovplyvňuje pocit celkového zdravia na úrovni fyzickej a psychickej a jej negatívny dopad sa prejavuje aj v rovine sociálnej. Diskomfort bežného života je najčastejší dôvod pre rozhodnutie a osobnú ambíciu schudnúť.

Kvôli vysokému riziku vzniku mnohých závažných ochorení a bezprostrednému ohrozeniu zdravia predstavuje obezita závažný problém. Liečba obezity je preto nielen v centre osobného záujmu, ale aj v záujme celej spoločnosti. Všeobecné odporúčania na liečbu obezity sú súčasťou národných programov mnohých štátov EU.

Manažment liečby obezity

Moderný manažment liečby obezity v každom prípade zahŕňa komplexný prístup: diétu, pohybovú aktivitu, farmakoterapiu, chirurgickú liečbu a kognitívno-behaviorálnu terapiu. Za úspešnú sa považuje taká liečba, ktorej výsledkom je okrem dosiahnutia váhových úbytkov aj trvalé udržanie stálej telesnej hmotnosti a celková zmena životného štýlu. Úspešnosť redukčného režimu, vytvorenie trvalých návykov zdravého životného štýlu zaručuje predovšetkým odborné vedenie a kognitívno-behaviorálny prístup v priebehu redukcie. Preto by kognitívno- behaviorálna terapia mala byť súčasťou každej intervencie, ktorej cieľom je dosiahnuť trvalú redukciu hmotnosti.

Učením k chudnutiu

Kognitívno-behaviorálna teória predpokladá, že príčinou obezity je nesprávny životný štýl, nevhodné správanie, zlé stravovacie a pohybové návyky a myslenie, ktoré je naučené a udržiavané vonkajšími a vnútornými faktormi. Zároveň predpokladá, že nevhodné stravovacie a pohybové správanie sa môže človek odnaučiť tak, ako sa ho v priebehu života naučil. Je to možné preto, že nesprávne správanie, myšlienky a emócie, ktoré vedú k nevhodnému správaniu, sa dajú vopred predvídať, usmerňovať a cielene ovplyvňovať žiaducim smerom.

Kognitívno-behaviorálna terapia pomáha v priebehu redukcie ľuďom zmeniť ich správanie, myslenie, emócie alebo osobnostné charakteristiky smerom, ktorý sa považuje za žiaduci. Klient v priebehu terapie získava znalosť o svojom probléme, učí sa stanovovať si reálne ciele, identifikovať podnety, ktoré spúšťajú nežiaduce správanie, kontrolovať vonkajšie podnety a aktívne pretvárať a modifikovať prostredie a podmienky, ktoré vedú k nevhodným návykom, postojom a nežiaducemu správaniu. Súčasťou terapie sú vždy odporučenia a nácvik techník k zvýšenej schopnosti sebaovládania, kontroly aktu jedenia, nácvik sociálnych schopností a asertívneho správania a iné.

Aktívny prístup

Kognitívno-behaviorálna terapia berie do úvahy celkovú štruktúru osobnosti a opiera sa o vzťah a aktívnu spoluprácu medzi klientom a terapeutom. Klient je vždy aktívnym účastníkom terapie. Aktívne sa podieľa na analýze problému, jeho formulácii a vytváraní terapeutického postupu. Zúčastňuje sa na plánovaní úloh, ktoré sám rieši mimo terapeutických stretnutí. Je postupne vedený preberať čoraz väčšiu zodpovednosť za svoje správanie a telesnú hmotnosť. Opakovaním a precvičovaním získava cielene nové vedomosti, ale hlavne nové žiaduce schopnosti. Vďaka dosiahnutým úspechom v redukcii hmotnosti, zlepšeniu celkového pocitu zdravia a zvýšenej kvality života sa žiaduce správanie v priebehu terapie pozitívne posilňuje a preto je miera pravdepodobnosti na zautomatizovanie žiaduceho správania a trvalé udržanie stálej hmotnosti veľmi vysoká. Redukčné programy, ktoré pri redukcii hmotnosti poskytujú klientovi odborné vedenie a kognitívno-behaviorálny prístup, spolu s osobným výživovým poradenstvom a individuálnym tréningovým programom, sú pre liečbu obezity a vytvorenie zdravého životného štýlu ideálne.

Autor článku: PhDr., Mgr. Katarína Skybová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: