Výnos zo zbierky nezábudiek 2011

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje v októbri Liga za duševné zdravie SR celonárodnú zbierku, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševných porúch. Výnos je použitý na terapeutické programy v členských združeniach LDZ SR a na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá je predpokladom úspešnej liečby.

Duševné poruchy sú podľa odborníkov u nás na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. To je situácia, ktorá robí nešťastných ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi a zároveň zaťažuje štátny rozpočet. Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa z choroby späť k práci, k rodinám a do života vôbec.

V roku 2011 sme prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2011“ rozdali širokej verejnosti 50 tisíc edukačných letákov. V termíne od 8. – 12. októbra prebehla celonárodná Zbierka 2011, v rámci ktorej dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali nezábudky – symbol duševného zdravia. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky, zaslaním prázdnej SMS na číslo 833 u všetkých operátorov v cene 1,- Euro a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Ciele zbierky:

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a tvorivého trávenia času ľudí s duševnými poruchami v členských združeniach LDZ SR v regiónoch Slovenska. Projekty v regiónoch sú podporované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje rôznorodé aktivity a Liga za duševné zdravie SR na prípravu ďalších informačných a edukačných kampaní a projektov.

Použitie výnosu zo Zbierky „Dni nezábudiek 2011“ v regiónoch Slovenska:

mesto

organizácia

názov projektu

Banská Bystrica

Sanare

Zlepšenie kvality duševného zdravia členov OZ Sanare

Hronovce, Štúrovce, Levice

EFKO, Psychiatrická nemocnica

chceme dať viac-šanca nestratiť sa v živote a lepšie sa uplatniť

Košice

Pohľad + denný stacionár

podporované bývanie

Košice

Regionálny ODOS

arteterapia

Košice

Radosť

Technický a integračný progres v rehabilitačnom stredisku RADOST

Michalovce

Pozdrav

Zabezpečenie prevádzkových nákoadov oz Pozdrav a podporu voľnočasových aktivít členov

Michalovce

Pro mente

financovanie podlahovej krytiny

Michalovce

Integra

maškarný ples pre ľudís duševným postihnutím

Partizánske, Topoľčany

Prvosienka

prevádzkové náklady,  internet a rekondičný pobyt

Pezinok

Dotyk

Rekondično-rehabilitačný pobyt členov oz

Považská Bystrica

Zdravá duša

Rekondičný pobyt členov v Štúrove

Prešov

PO Art

Prevencia duševného zdravia v prostredí stredných škôl mesta Prešov

Prešov

Most do duše

Povedz mi o sebe viac

Prievidza, Bojnice

Šťastie si ty

Sedem dní v týždni

Rimavská Sobota

Betlehem

Podpora činností chránených dielní pre pacientov s duševnou poruchou a podpora ich voľnočasových aktivít

Stará Ľubovňa

No a čo?!

 

Trenčín

Ars Vivendi

Leto s ľudovými remeselníkmi

Trnava

Kruh

 

Zvolen

Delfín

Prácou a športom k duševnému zdraviu

Žilina

Mozaika

chod kancelárie, voľnočasové aktivity

Bratislava

MOST

Komplexná podpora sociálnych služieb pre ľudí s duševnou poruchou

Bratislava

Krídla

Posvieťme si na ping-pong!

Bratislava

Sofia

Terénne sociálne rekondičné pobyty v roku 2012

Bratislava

Opora

Podporné a psychoedukačné stretnutia pre príbuzných a ľudí s duševným ochorením

Bratislava

Betlehem

pacientská keramická dieľňa v DPS-Hestia

 VÝNOS SO ZBIERKY „DNI NEZÁBUDIEK“ 2011

Celoslovenská zbierka v roku 2011 bola úspešná, zapojilo sa 66 slovenských miest, 193 stredných škôl a 102 koordinátorov. V pouličnej forme zbierky sa vyzbieralo 73 613,76 Eur, formou SMS sa vyzbieralo 4 491,-  Eur a formou priamych vkladov na účet Ligy sa vyzbieralo 269,88  Eur. Spolu sme v roku 2011 vyzbierali 78 374,64 Eur, čo bolo o 437,- Eur viac  oproti roku 2010.

Vyhodnotenie najlepších škôl, miest, koordinátorov a dobrovoľníkov v uliciach miest Slovenska počas zbierky v roku 2011:

V tabuľke sú tri najúspešnejšie školy zapojené do Zbierky Dni nezábudiek 2011. Finančnú odmenu pre bratislavskú a mimobratislavskú najlepšiu školu  venovala spoločnosť Kaufland.

  1. Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava, 1 770,43 Eur
  2. 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 1 679,65 Eur
  3. Filozofická fak. UPJŠ, Šrobárova 2, 040 11 Košice, 1 280,06 Eur

V tabuľke vám ponúkame výber troch najúspešnejších slovenských miest počas tohtoročnej Zbierky aj s vyzbieranými sumami za celé mesto.

  1. Bratislava   14 149,87 Eur
  2. Košice 7 482,78 Eur
  3. Prešov 6 284,02 Eur

 V tabuľke vám ponúkame výber troch najlepších koordinátorov v tohtoročnej zbierke

  1. Prešov PO ART 4 032,79 Eur
  2. Partizánske Prvosienka 2 951,63 Eur
  3. Košice Haliganda 2 750,22 Eur

Čistý výnos Zbierky za rok 2011 ostáva čiastočne v regiónoch Slovenska v členských združeniach a časť z neho bude použitá na programy pre ľudí s duševnými poruchami – aby sa napriek stigmatizácii mohli dostať ku kvalitnej liečbe, cez komunitné programy až k úplnému vyliečeniu a návratu do života a k práci.

Ďakujeme všetkým partnerom informačnej kampane a celonárodnej zbierky, ďakujeme všetkým koordinátorom a tisícom dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na dobrých výsledkoch každoročnej Zbierky „Dni nezábudiek“.

Autor článku: Ing. Olga Valentová, Liga za duševné zdravie SR

Dátum zverejnenia: