Zo vzoriek vody, prinesených ľudmi na RÚVZ, vyhovovala necelá polovica

Až v 32 zo 88 vzoriek vody, ktoré v rámci nedávneho Svetového dňa vody priniesli obyvatelia Banskej Bystrice a jej okolia na laboratórny rozbor na tamojší Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), vykazovalo vyššiu, ako stanovenú hodnotu dusičnanov, čo predstavuje 10 mg na liter. Znamená to, že táto voda nie je vhodná na prípravu umelej výživy dojčiat, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.

„Prekročenie medznej hodnoty dusičnanov (50 mg/l) sme zaznamenali u 16 vzoriek. Občanov sme upozornili, že voda s vyšším obsahom dusičnanov nie je vhodná na pitné účely, nesmie sa používať na prípravu umelej výživy dojčiat z dôvodu možného rizika vzniku dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémie, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien," uviedla Kvetoslava Koppová, hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia, vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v B. Bystrici. Na merané hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vode vyhovovala nakoniec len necelá polovica, t.j. 38 vzoriek.

Všetkých obyvateľov, ktorí 22. marca 2012 doručili vzorky vody na RÚVZ, úrad o výsledkoch písomne informoval s upozornením, že v prípade využívania vody na ľudskú spotrebu je potrebné pre zodpovedné posúdenie vyhovujúcej kvality vody vykonať analýzu mikrobiologických, biologických a fyzikálno–chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody.

Vzorky boli odobraté väčšinou z individuálnych vodných zdrojov – studne, pramene, vrty, studničky, jedna vzorka vody bola odobratá z verejného vodovodu. Navyše bolo do laboratórií RÚVZ Banská Bystrici doručených ďalších 212 vzoriek vody pracovníkmi RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši (163 vzoriek) a RÚVZ v Lučenci (49 vzoriek). Vo všetkých odborníci vyšetrovali obsah dusičnanov a dusitanov, čo spolu predstavovalo 939 analýz. Zhodnotenie výsledkov vzoriek ktoré boli do laboratórií RÚVZ Banská Bystrica doručené sprostredkovane, poskytnú občanom miestne príslušné RÚVZ, ktoré doručenie vzoriek zabezpečovali, t.j. RÚVZ Veľký Krtíš a Lučenec.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: