Rakovina prsníka

Rakovina prsníka
Zdroj: bigstockphoto.com

Rakovina prsníka predstavuje v súčasnosti celosvetovo aj v našej populácii jeden z najčastejších druhov rakoviny u žien.  Ročne pribúda približne 1600- 1800 žien s touto chorobou, najviac vo veku 40-60 rokov, pričom v poslednom období pribúdajú aj mladší pacienti. V boji s rakovinou prsníka je moderna medicína stále úspešnejšia vďaka pôsobeniu mnohých faktorov, ako sú predchádzanie vzniku rakoviny prsníka, jej záchyt vo včasných štádiách, skvalitňovanie jej diagnostiky a rozvoj nových a presnejších druhov liečby.

Optimálna liečba

Úspešnosť boja s rakovinou úzko súvisí so spresnením jej diagnostiky, ktorá je multidisciplinárna a tímová, pretože sa na nej podieľajú viaceré klinické a laboratórne medicínske disciplíny. Diagnostickýproces vedie k získaniu vzorky tkaniva nádoru prsníka, a to punkciou, alebo operačným zákrokom. Analýzou tejto tzv. bioptickej vzorky tkaniva sa v pracovisku patológie stanoví alebo vylúči diagnóza rakoviny. Tu lekár-patológ po laboratórnom spracovaní tkaniva nádoru stanovuje histologickým a ďalším vyšetrením záverečnú diagnózu. Od nej závisí ďalší postup chirurgickej liečby – t.j. ďalší operačný postup a rovnako aj voľba ďalšej optimálnej liečby.

Bioptickým (histologickým) vyšetrením patológ stanovuje súbor výsledkov, ako sú typ rakoviny prsníka, stupeň jej zhubnosti a štádium rakovinového ochorenia a stav hormónových receptorov (estrogénového a progesterónového) a ďalších faktorov, čo umožňuje odhad prognózy ochorenia a „predpoveď“ úspešnosti protirakovinovej liečby, vrátane nových druhov liečby monoklonálnymi protilátkami zacielenými priamo na rakovinové bunky. Jedným z najdôležitejších faktorov je stav HER2.

Čo to je HER2?

Názov HER2 vznikol skratkou z anglického výrazu „human epidermal growth factor receptor 2“ (slovensky receptor ľudského epidermálneho rastového faktora). Pritom je vhodné a správne rozlišovať gén HER2 a proteín HER2. Gén HER2 je jedným z množstva génov, ktoré sú prítomné v epitelových bunkách prsnej žľazy každého zdravého človeka. Nachádza sa na 17. chromozóme a určuje tvorbu proteínu HER2. Proteín HER2 je v podobe „zablokovaného“ receptora („prijímača signálov“) umiestnený v stene epitelovej bunky. Po celý ľudský život sa podieľa na regulácii rastu a vyzrievania normálnych epitelových buniek prsníka. Počas premeny normálnej epitelovej bunky prsníka na rakovinovú sa môže gén HER2 aktivovať (tzv. amplifikáciou génu, alebo jeho bodovou mutáciou a pod.).

Aktivácia génu HER2 vedie k nadmernej produkcii HER2 proteínu, čo sa prejaví uvoľnením blokády rastového receptora a stratou pôvodnej regulačnej funkcie. Stráca sa tak kontrola rastu bunky a výsledkom je nadmerný a nekontrolovateľný rast rakovinových buniek. Dnes je známe, že aktivácia génu HER2 a nadprodukcia HER2 proteínu vzniká v približne 1/5 prípadov karcinómu prsníka. Viaceré štúdie potvrdili, že práve vtedy je ochorenie spojené s horšou prognózu a s kratšou dobu prežívania pri u žien. porovnaní s prípadmi bez tejto aktivácie. Na druhej strane u pacientov s aktivovaným stavom HER2 je vhodná liečba so špecifickou a na rakovinovú bunku zacielenou terapiou monoklónovou anti- HER2 protilátkou. Tá účinkuje cielene zablokovaním receptora HER2 len v rakovinovej bunke, bez poškodzovania zdravých buniek. Liečba uvedenou protilátkou sa považuje za oprávnenú len v prípadoch s potvrdenou aktiváciou HER2 génu, aj preto je určenie stavu HER2 dôležité.

Stav HER2 v tkanive

Ak v prípade rakoviny prsníka hovoríme o určení stavu HER2, tak môže isť o určenie buď stavu produkcie proteínu HER2 v rakovinovej bunke (ako výsledku pôsobenia génovej zmeny), pričom proteín môže byť uvoľnený aj do séra pacienta,  alebo o určenie stavu HER2 génu (identifikácia génovej premeny). Vo vyspelých štátoch sa určovanie stavu HER2 stalo súčasťou algoritmu diagnostiky rakoviny prsníka a medzi tieto štáty sa od januára 2003 zaradilo aj Slovensko. Vtedy sa v SR začal národný program určovania stavu HER2, na ktorom spolupracujú všetky pracoviská patológie v SR. Keďže každý prípad rakoviny prsníka musí byť vyšetrený biopticky, má každý slovenský pacient záruku, že vyšetrenie sa uskutoční aj v jeho prípade. Vyšetrenie pozostáva z tzv. imunohistochemického vyšetrenia stupňa produkcie proteínu HER2 v tkanive rakoviny. Jej úroveň sa vyjadruje v stupňoch 0 a 1+, ktoré znamenajú negatívny, resp. 2+ a 3+, ktoré znamenajú pozitívny výsledok.

Pozitivita na úrovni 3+ sa považuje za dostatočný dokaz aktivácie HER2 génu, zatiaľ čo pozitivita 2+ vyžaduje vyšetriť stav HER2 génu, vyšetrenia stavu HER2 génu v prípadoch s pozitivitou proteínu HER2 na úrovni 2+ tzv. chromogénovou, alebo fluorescenčnou in situ hybridizačnou metódou (CISH, resp. FISH). Vyšetrenie definitívne vylúči alebo potvrdí stav aktivácie HER2 génu. Spolupráca pracovísk patológie v SR spočíva v zaistení vyšetrenia proteínu HER2 v 8 vybraných pracoviskách patológie, rovnomerne v celej SR. V nich sa vyšetrujú všetky prípady rakoviny prsníka v rámci ich regiónu. Prípady so zistenou pozitivitou proteínu na úrovni 2+ sú posielane do centra projektu na vyšetrenie stavu HER2 génu metódou CISH, resp. FISH. Tak je zaistené vyšetrenie stavu HER2 na oboch úrovniach pre každého pacienta, pričom takto získané výsledky sú významné tak pre určenie prognózy ochorenia, ako aj pre voľbu optimálnej liečby každého pacienta. Národný program určenia stavu HER2 v SR používa štandardizované testovacie postupy, je pravidelne hodnotený a kontrolovaný z hľadiska kvality jeho výsledkov.

Autor článku: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: