Alternatívna medicína a rakovina

Alternatívna medicína a rakovina
Zdroj: bigstockphoto.com

Každoročne na Slovensku pribúda viac ako 21-tisíc novodiagnostikovaných zhubných nádorových ochorení. Pri včasnej a presnej diagnóze sa lekárom pomocou overenej cielenej liečby podarí nádorové ochorenie zastaviť alebo úplne vyliečiť až v 60-tich percentách všetkých prípadov. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť zhubných nádorov, ich rôznu orgánovú lokalizáciu a tkanivový pôvod, je dôležité, aby bol každý typ nádoru liečený osobitnou kombináciou vhodných a klinicky mnohonásobne overených terapeutických metód.

Napriek skutočnosti, že verejnosť je o vážnosti a zákernom priebehu nádorového ochorenia informovaná a že pri pretrvávajúcej nejasnej symptomatológii ochorenia je potrebné lekára vyhľadať čo najskôr, do rúk odborníkov sa neustále dostávajú pacienti s pokročilou formou rakoviny, kedy sú výsledky liečby menej optimistické a ochorenie je podstatne ťažšie zvládnuť. Žiaľ, u pokročilých foriem nádorovej choroby aj osvedčená metóda liečby často zlyháva a pacient je odkázaný na paliatívnu terapiu, ktorá zmierňuje dôsledky nádorovej choroby a zlepšuje kvalitu prežívania pacienta, nádorovú chorobu však už vyliečiť nedokáže.

Čo nevylieči?

Jednou z tragédií, ktoré vedú k úmrtiu pacientov s pokročilou rakovinou, je pretrvávajúce presvedčenie niektorých ľudí, že rakovina sa dá vyliečiť pomocou tzv. alternatívnej medicíny, kedy sa miesto osvedčenej a klinicky mnohonásobne overenej multimodálnej terapie používa alternatívny prístup.

Tento spočíva napríklad v aplikácii výťažkov liečivých rastlín, dramatickou zmenou stravovania (hladovanie, bezbielkovinová – vegetariánska alebo vegánska strava) a pod., ale aj medikáciou s použitím komerčne vyrábaných prírodných liečiv, známych ako homeopatiká. Jedným z vysvetlení, prečo homeopatiká nádorovú chorobu nevyliečia, je skutočnosť, že aj v prípade, že homeopatikum obsahuje účinnú látku schopnú ovplyvniť nádorový rast (moderné cytostatiká obsahujú látky pôvodne objavené v rastlinách), koncentrácia tejto látky v homeopatiku je taká nízka, že účinná látka nemôže mať na rozvoj rakoviny liečebný efekt. Látka je v homeopatickom preparáte pod hranicou farmakologickej účinnosti.

Prečo nevylieči?

Druhým vysvetlením, prečo alternatívna medicína rakovinu nemôže vyliečiť, spočíva v podstate premeny zdravej bunky na bunku nádorovú. Vychádzame z nasledovných základných poznatkov:

Zdravá bunka sa mení na bunku nádorovú prostredníctvom dlhodobého pôsobenia mnohých rakovinotvorných látok. Preto nedokážeme ovplyvniť príčinu rakoviny, liečbou odstraňujeme až následok tohto procesu - zhubný nádor samotný.

Dcérske bunky, ktoré vznikli rozdelením prvej malígne premenenej nádorovej bunky si zachovávajú schopnosť trvalého delenia a vytvárajú primárny zhubný nádor. Malígny nádor rastie v mieste vzniku prvej nádorovej bunky, prerastá do okolitých zdravých tkanív, nádorové bunky kolonizujú vzdialené životne dôležité orgány a vytvárajú sekundárne nádory, metastázy.

Schopnosť nádorových buniek sa trvalo množiť a vytvárať vzdialené metastázy je geneticky fixovanou vlastnosťou, ktorá sa z prvej nádorovej bunky prenáša na dcérske bunky, ako dedičná zmena zakódovaná v genetickom materiáli bunky, ktorou je bunková DNA.

Premena zdravej bunky na bunku nádorovú je spôsobená postupnou, dlhodobou akumuláciou poškodení bunkových génov, ktoré kontrolujú normálny fyziologicky priebeh bunkového delenia. Nádorová bunka tak nadobúda schopnosť permanentného delenia sa v dôsledku patologickej aktivácie génov, ktoré bunkové delenie podporujú  a patologickou elimináciou génov, ktoré bunkové delenie tlmia. Nádorová choroba je v podstate „ochorením“ génov kontrolujúcich bunkové delenie.

Keďže rast a rozsev zhubného nádoru je spôsobený nekontrolovaným delením geneticky zmenených nádorových buniek, je zrejme, že zastavenie celého procesu vývoja nádorovej choroby môžu spôsobiť iba také faktory, ktoré zasahujú do patologicky zmeneného bunkového delenia. Tento mechanizmus zabezpečujú (popri včasnom chirurgickom odstránení nádoru) dve základné modality protinádorovej liečby, a to chemoterapia, využívajúca vysoké koncentrácie látok schopných blokovať delenie nádorových buniek, najmä zásahom do ich genetického materiálu (DNA) a rádioterapia, ktorá využíva deštrukčný účinok ionizujúceho žiarenia na molekuly nádorovej DNA.

Žiadna forma alternatívnej medicíny, vrátane homeopatie, nedokáže navodiť takýto efekt a zastaviť rast zhubného nádoru, keďže nie je namierená na princíp ochorenia – zmenu genetického kódu bunky. V tomto kontexte sa núka posúdiť definíciu homeopatie, ktorú hlása jej zakladateľ, C. F. S. Hahnemann: „Liek užitý v minimálnych množstvách je schopný liečiť choroby, ktorých príznaky sú podobne obrazu ochorenia vyvolaného liekom...“. Lokálne a celkové príznaky rastu zhubného nádoru tejto predstave zásadne odporujú!

Včasná diagnóza

Pri alternatívnej terapii hladovaním sa vychádza sa z pozorovania, že nádor s agresívnou formou rastu potrebuje zvýšený energeticky príkon a zvýšený prísun bielkovín. Medzi laickou verejnosťou, ale aj „odborníkmi“ alternatívnej medicíny, jestvuje domnienka, že znížením energetickej hodnoty stravy a vylúčením živočíšnych bielkovín z diéty onkologického pacienta je možné zhubný nádor „vyhladovať“ a tým zablokovať jeho rast. Zabúda sa na skutočnosť, že vnútorné prostredie ľudského organizmu je prísne regulované homeostatickým mechanizmom, ktorý pri hladovaní aktivuje uvoľňovanie energie a bielkovín so zásobární živočíšnych tkanív. Dôsledkom hladovania a redukcie bielkovín v diéte je celkové oslabenie pacienta, pokles jeho imunitných obranných mechanizmov a ďalších vitálnych funkcii a progresia nádorového ochorenia.

Jestvujú len dve formy boja proti zhubným nádorom. Včasná diagnóza ochorenia a cielená, na tisícoch pacientov overená a neustále zlepšovaná účinná protinádorová liečba. Aplikácia homeopatických preparátov síce môže prechodne ovplyvniť symptómy nádorovej choroby, avšak žiadne homeopatické prípravky a ďalšie formy alternatívnej medicíny rakovinu nevyliečia.

Autor článku: Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: