Spoločnosť Sanofi a Zentiva pripravila pre študentov Farmaceutickej fakulty už po siedmy raz vzdelávací seminár pod názvom "Industriálna farmácia"

Spoločnosť Sanofi a Zentiva pripravila v dňoch 23. - 25. apríla v poradí už siedmy ročník odborného seminára pod názvom "Industriálna farmácia", ktorý je určený vybraným študentom tretieho ročníka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Farmaceutickej fakulty v Brne.

Seminár sa už tradične konal v priestoroch výrobného závodu spoločnosti Zentiva v Hlohovci a tento rok sa ho zúčastnilo 30 študentov z Bratislavy a Brna. "Cieľom vzdelávacieho seminára je podať študentom základný prehľad  o farmaceutickom priemysle, jeho vývoji, organizácii činnosti priemyselnej firmy a praktických aspektoch kľúčových činností, ako aj o obchodných aktivitách a medicínskej podpore firmy, predovšetkým z pohľadu uplatnenia študenta farmaceutickej fakulty", uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Sanofi a Zentiva.

Seminár je súčasťou povinno-voliteľného predmetu "Správna výrobná prax v oblasti liečiv" a študenti na záver získali nielen kredity potrebné pre ich štúdium, ale aj certifikát o účasti a úspešnom absolvovaní seminára.

Obsahové zameranie seminára bolo rozdelené do troch častí, ktorých súčasťou bola aj exkurzia vo farmaceutickej výrobe a výskume.

V prvý deň sa študenti oboznámili so základnými informáciami o farmaceutickom priemysle, klinickom výskume, vývoji a bezpečnosti liekov. Manažérsky pohľad na priemyselnú farmáciu ako aj úlohu farmaceutických spoločností v systéme zdravotnej starostlivosti študentom priblížila Viera Kormanová, riaditeľka výroby a vývoja, výrobného závodu v Hlohovci.  Na jej prednášku nadviazala Eva Tainová zo spoločnosti Sanofi a predstavila študentom Skupinu Sanofi ako vedúcu farmaceutickú spoločnosť v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

O fungovaní zdravotníctva a o liekovej politike a cenotvorbe na Slovensku hovorili predstavitelia Health Policy Institute (HPI) Peter Pažitný a Angelika Szalayová. Následne sa vo svojej prednáške profesor Viliam Foltán z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave venoval klinickému výskumu liekov.

Bezpečnosť liekov ako aj tému farmakovigilancie a jej uplatnenie v industriálnej farmácii v podniku vo svojich prednáškach študentom priblížila Katarína Podhorová z medicínskeho oddelenia Sanofi. V závere prednášok mali študenti možnosť získať zaujímavé informácie o technológiách liekových foriem a technologických zariadeniach, ktoré im poskytla Alica Masaryková, Product Technology Supervisor. Jednoznačne najzaujímavejším bodom programu bola pre študentov exkurzia vo farmaceutickej výrobe v závere dňa.

Počas druhého dňa boli opäť pre študentov pripravené zaujímavé prednášky z oblasti regulačných princípov, analytického vývoja a registrácie liečiv. Záver dňa patril opäť exkurzii, tentoraz vo výskume.

Náplňou posledného dňa bolo predstavenie úlohy marketingu vo farmaceutickej spoločnosti a princípov a organizácie kontroly kvality liekov.

"O seminár Industriálna farmácia majú študenti na fakulte veľký záujem a zúčastniť sa ho majú možnosť len tí najlepší. Seminár vysoko splnil očakávania študentov, ceníme si odborníkov, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky a možnosť vidieť výskum a výrobu, miesto, kde sa liečivo stáva liekom", uviedla  docentka Mária Vitková z FaF UK v Bratislave, katedra galenickej farmácie.

Na záver odborného seminára prebehla neformálna diskusia, kde mali študenti príležitosť vyjadriť svoj názor, aký je ich celkový dojem zo seminára, či bola splnená obsahová náplň, čo konkrétne im to prinieslo, ktoré témy ich najviac zaujali, naopak ktoré im na seminári chýbali, aký bol ich dojem z exkurzií a či si vedia predstaviť svoju pracovnú budúcnosť spojenú so spoločnosťou Sanofi a Zentiva.

Väčšina opýtaných hodnotila odborný seminár kladne. Pozitívne hodnotili podklady, ich samotnú prípravu, organizačné zabezpečenie, náplň prednášok považovali za zaujímavú a seminár celkovo splnil ich očakávania. Študenti, ako každý rok , prejavili spontánny záujem o život vo výrobnom podniku. Manažéri, ktorí prezentovali svoje útvary boli milo prekvapení ich záujmom a odbornými otázkami. Úplnou bodkou seminára bol záverečný test  zo všetkých prezentácií, ktorý tvorí aj súčasť zápočtovej skúšky predmetu Správna výrobná prax. O seminár je vždy veľký boj a môžu sa ho zúčastniť len tí najlepší študenti a práve z ich radov sa nám podarilo v minulosti zamestnať vynikajúce talenty.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: