Mužské klimaktérium

Mužské klimaktérium
Zdroj: bigstockphoto.com

Starší muži navštevujúci andrologické a sexuologické ambulancie sa väčšinou prezentujú poruchami sexuálnych funkcií. Predstavujú následky príčin, ktoré majú širšiu súvislosť ovplyvňujúcu celkový zdravotný stav pacienta a kvalitu jeho života.

Doba očakávaného dožitia u mužov je všade na svete o 6–7 rokov kratšia než u žien. Pomer ľudí mladších ako 15 rokov a starších ako 65 rokov bude v roku 2050 menši než 0,6. Pomer úmrtí na najčastejšie choroby medzi ženami a mužmi je vždy v neprospech mužov: od diabetu (1:1,1) po AIDS (1:9). Pri najčastejších príčinách úmrtia – teda pri kardiovaskulárnych chorobách je pomer 1:2,9 v neprospech mužov. Tento jav bol nazvaný androtropia (ochorenie vedúce k predčasnému úmrtiu mužov).

Výrazné zlepšenie hygieny s poklesom infekčných ochorení, zlepšenie nutrície a zlepšenie pomeru medzi preventívnou a kuratívnou medicínou prinieslo v 20. storočí predĺženie priemerného veku.  Predĺženie veku však znamená zvýšenie počtu starších a starých ľudí, ktorí ešte chcú mať niečo zo života, a nechcú len existovať. Múdrosť, skúsenosť a schopnosť viesť mladších dnes už nie sú tak váženými hodnotami ako v minulosti. Preto si chcú starší ľudia zachovať nezávislosť, fyzické a mentálne zdravie.

Starnutie je fenomén fyziologický, choroba a neschopnosť samostatného života však nie. Úlohou medicíny nie je len predlžovať život, ale zaistiť jeho kvalitu. Dôležitý je ekonomický aspekt. Náklady na ošetrovanie nesamostatného človeka 7–krát prevyšujú náklady na udržanie jeho samostatnosti.

Zatiaľ čo starostlivosť o ženy a ich hormonálne prostredie je už roky súčasťou gynekológie, starostlivosť o starnúcich mužov je rozdrobená medzi mnoho odborov. Najmarkantnejšie je to v oblasti sexuálnych dysfunkcii, ktoré sú subjektívne aj spoločensky najvýraznejšie pociťované. Systematickej starostlivosti o celkové zdravie muža sa často dostáva označenie „mužská gynekológia“ čo, je pre andrológiu a pacienta samotného vnímané často hanlivo.

Zameranie sa len na sexualitu môže mať negatívny efekt, či už v koncentrácii na erektilnú dysfunkciu, alebo v sústredení sa na psychosexuálne ťažkosti. Podobne ako sa nedá postaviť dom bez strechy, nedá sa liečiť erektilná dysfunkcia bez ohľadu na celkový stav pacienta .

Starnutie prináša mužom mnohé nepriaznivé telesné a psychické zmeny, ktoré sú hormonálne podmienené:

 • zníženie svalovej hmoty až o 25 percent,
 • zvýšenie tukovej hmoty o 10–15 kg,
 • inzulínovú rezistenciu,
 • aterogénny lipidový profil,
 • zvýšenie krvného tlaku,
 • zníženie kostnej hmoty s osteoporózou,
 • zníženie libida a sexuálnej senzority,
 • pokles spermiogenézy,
 • zníženie aktivity nervových buniek,
 • poruchy nálady a zníženie kognitívnych schopností mozgu,
 • imunodeficienciu, anémiu.

Diagnostika androgénov

Subjektívne ťažkosti andrologických, urologických a sexuologických pacientov sú často zamerané na poruchy sexuálnych funkcií, ostatné ťažkosti môžu zostať v pozadí. U lekárov iných odborov môže nedostatok androgénov často imitovať inú symptomatológiu pacienta, alebo sú ťažkosti polymorfné. Preto je snaha vytvoriť screeningové algoritmy zamerané na symptomatológiu deficiencie testosterónu. Celkové klinické vyšetrenie takýchto pacientov pozostáva z vyšetrenia genitálu testes, penis, prostata per rectum, vyšetrenie mužských sexuálnych hormónov a prostaticky špecificky androgén (PSA), z diferenciačnej diagnostiky ochorenia s podobnou symptomatológiou, ako je depresia, anémia, hypotyreodizmus (nesmie sa zabúdať na možnosť multimorbidity, na nežiaduce účinky mnohonásobnej farmakoterapie) a z laboratórneho hormonálneho vyšetrenia.

Androgénna substitučná terapia je obvykle dlhodobá a mala by byť nasadená iba pri preukázaní androgénneho deficitu hormonálnym vyšetrením. Samotná impotencia nie je automatickou indikáciou pre androgénnu substitúciu. Aj keď androgénny deficit nie je častou príčinou erektilnej dysfunkcie, všetci muži s erektilnou dysfunkciou by mali mať vyšetrené hladiny hormónov a najmä testosterónu. Ak je potvrdený deficit testosterónu, je potrebné pátrať po jeho príčine.

Kontraindikáciou pre androgénnu substitučnú liečbu je karcinóm prostaty. Androgénna substitúcia by rozhodne nemala byť indikovaná ako pokus o zastavenie normálneho postupu starnutia eugonadálnych mužov, avšak prínos substitúcie testosterónom je už dnes v celom rade symptómov takmer nepochybný.

Treba však dodržať určité zásady. Je to najmä klinické kontrolné vyšetrenie najmenej raz ročne s monitoringom subjektívneho efektu a objektívneho nálezu, vyšetrenie prostaty per rectum a stanovenie PSA, hodnotenie hormonálnych hladín, hematokritu, metabolizmu cholesterolu, lipidov. Ak je podozrenie na patologické zmeny prostaty treba ihneď previesť transrektálne sonografické vyšetrenie a biopsiu, aby sa vylúčil karcinóm. Do jeho vylúčenia treba vysadiť HST androgénmi.

Na ovplyvnenie erektilnej dysfunkcie substitúciou testosterónu nie je jednoznačný názor. Objektívne sa zvýšila frekvencia nočných erekcii. Početné štúdie však nepreukázali celkom presvedčivo úlohu samotného testosterónu priamo na erektilnú dysfunkciu, ale zistilo sa, že nedostatok testosterónu spôsobuje stratu, či pokles chuti na sexuálnu aktivitu, znižuje vnímavosť na zrakové, dotykové a emocionálne sexuálne podnety.

O českom spisovateľovi Janovi Nerudovi sa traduje historka, že ho na oslavách jeho päťdesiatych narodenín oslovili: „Velebný kmete!“. Odvtedy prešlo len o čosi viac ako jedno storočie. Ak bol vtedy päťdesiatnik patriarcha, od ktorého sa nečakalo, že bude napríklad hrať tenis, dnešný päťdesiatnik sa nachádza na vrchole celoživotnej výkonnosti. Naozaj sme sa za jeden a pol storočia tak veľmi zmenili?

Nestretávate sa s názorom, že je takpovediac „proti prírode“ žiadať od muža, aby sa nútil byť stále tým najväčším kohútom na smetisku aj vo veku, keď si už jeho starý a prastarý otec odchádzali naozaj odpočinúť? Kedysi ľudia umierali okolo štyridsiatky, dnes sa predlžuje priemerný vek. Na jednej strane máme vyšší životný štandard, na druhej strane pribúda stres. Chtiac či nechtiac preberáme životný štýl Severnej Ameriky, jej kultúru, hodnoty a rýchly životný štýl orientovaný na výkon. A práve amerikanizácia nášho života ma za prioritu kult správneho, za každú cenu výkonného muža, a to až do vysokého veku. Zdravá životospráva a pravidelné športové aktivity idú ruka v ruke s predlžovaním veku a s predlžovaním sexuálneho života.

Autor článku: Prof. MUDr. Ján Vrabec, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: