Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku

Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku
Zdroj: bigstockphoto.com

Schopnosť adaptovať a prispôsobiť sa zmeneným vonkajším a vnútorným podmienkam patrí k základným vlastnostiam života.

So stúpajúcim vekom prevažuje u človeka počet chronických adaptačných reakcií, pričom k najdôležitejším mechanizmom pôsobenia patrí chronický stres.

U starších ľudí je zlyhanie adaptácie ovplyvnené:

  1. zmeneným funkčným stavom organizmu
  2. poruchou adaptačných mechanizmov vo vyššom veku
  3. súčasným výskytom viacerých ochorení a častejším vznikom komplikácií
  4. zmenenými životnými podmienkami v starobe.

Stres

Príčinou adaptačného zlyhania je chronický, dlhodobý stres, pričom rizikové faktory, vyvolávajúce stres, sú biologické, psychické a sociálne. Medzi psychické riziká patria stavy zmätenosti, duševná choroba, pasívny postoj k životu, submisívny, t.j. podriaďujúci sa typ osobnosti. Medzi sociálne riziká patrí strata sebestačnosti, hrozba vzniku odkázanosti, osamelosť, strata partnera, život v izolácii, nízky príjem, hrozba núteného odchodu do domova dôchodcov, zmena bydliska, zmena životného štýlu, zrútenie platných životných hodnôt, strata životného programu. Práve sociálne riziká patria k najčastejším a najvážnejším príčinám vzniku zlyhania adaptácie vo vyššom veku. Medzi biologické riziká patria: vysoký vek, ťažká choroba, strata pohyblivosti, nedobrovoľný únik moču alebo stolice. Medzi prídavné biologické riziká patria: obezita, hypertenzia, zvýšené hodnoty cholesterolu, alkohol, fajčenie a nedostatok telesnej námahy.

Rizikové faktory

Ak sú prítomné rizikové faktory vzniku zlyhania adaptácie u starších ľudí, môže v dôsledku toho dôjsť k chorobným prejavom ako je infarkt srdca, mozgová porážka, zápal pľúc alebo ďalšie ochorenia. V tom je najväčšia odlišnosť v porovnaní s mladšími ľuďmi, ktorí sú síce tiež vystavení mnohým stresom, ale vedia sa s nimi vysporiadať. Účinky a prejavy stresu v mladšom veku sú len krátkodobé a obvykle neohrozia postihnutého na živote ani nemusia spôsobiť vážne ochorenie. Chronická stresová reakcia, ako je napríklad nezamestnanosť, však môže vyvolať vznik vážnych ochorení, napr. vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca. Dá sa predpokladať, že práve chronická stresová reakcia sa podieľa na vysokom percente úmrtí mužov najmä v strednom veku. Pretože nevieme ovplyvniť vlastné adaptačné mechanizmy, v súčasnej dobe nevieme ani liečiť vlastné adaptačné zlyhanie. Zameriavame sa len na jeho prejavy na srdci, cievach, imunitnom systéme a pod. Aj keď sú známe liečivé prípravky ako je žen-šen alebo gingseng, ktoré sú označované ako adaptogény, a u ktorých sa predpokladá určitý priaznivý vplyv na priebeh adaptačných reakcií, ich účinok nie je jednoznačne dokázaný.

Prevencia

Ak teda nevieme zlyhanie adaptácie liečiť, môžeme a musíme ovplyvniť jeho vznik preventívnymi opatreniami. Prevencia spočíva v odstránení rizikových faktorov, včasnej diagnostike a liečbe prítomných chorôb. Nastupuje starostlivosť o mentálne zdravie, liečba depresie, prevencii bronchopneumónie etc. Najdôležitejšie je predchádzať sociálnym rizikovým faktorom, ktoré sa dajú ovplyvniť. Nemôžeme síce ovplyvniť úmrtie životného partnera, ale môžeme do istej miery ovplyvniť stratu sebestačnosti, osamelosť, život v izolácii, nízky príjem, zmenu bydliska a životného štýlu. Zlyhanie adaptácie je typickým ochorením vyššieho veku s výrazným zdravotno- sociálnym charakterom, ktoré znižuje kvalitu života. Ovplyvňuje tiež chorobnosť a úmrtnosť a zvyšuje náklady na starostlivosť o starých ľudí.

Autor článku: Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: